Dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem

Dane organizatora UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
Tel. 61 829 40 00
Fax. 61 829 44 44
E-mail rectorof@amu.edu.pl
WWW www.amu.edu.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem Numer referencyjny: ZP/5925/D/21Przedmiotem zamówienia jest dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem.Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku A do SWZWykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscu określonym przez Zamawiającego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy. Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.). Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Gwarancja producenta jest sprawowana za pośrednictwem Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń: – Czas reakcji serwisu – 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii; – Czas naprawy od momentu zgłoszenia – 30 dni; – Okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SWZ. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SWZ bądź innym integralnym z SWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=e-propublico.pl_1655299787776
LINK do SIWZ http://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/eaafcc55-1ea3-4c6c-9ec3-619fa45ca586
CPV 38.40.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 2 (dwie) dostawy chłodziarki rozcienczalnikowej suchej wraz z koniecznym oprzyrządowaniem pracującej w T=10mK z magnesem nadprzewodzącym minimum 12T o wartości NIE mniejszej niż 2.800.000,00 PLN brutto każda oraz załączy do oferty dowody określające czy wykazana dostawa została wykonana należycie. Uwaga: Jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy. W przypadku usług wykonywanych (tj. rozpoczętych a NIE zakończonych):- na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie jej faktycznie zrealizowana część,- poświadczenia w odniesieniu do tych dostaw winny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed ich złożeniem. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – na każdą część należy złożyć oddzielne oświadczenie,- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonanych zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V ust. 2 pkt. 1 SWZ oraz dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed ich złożeniem. W przypadku wykazania dostaw w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – wykaz dostaw podpisuje pełnomocnik.- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy NIEzbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy) UWAGA: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje wypłacenie zaliczki na poczet udzielonego zamówienia.
Wadium 70000.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1 Poznań 61-712 Arleta Czerniak +48 618294443 akorcz@amu.edu.pl +48 618294012 www.amu.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Początek: 01/08/2023 Koniec: 31/12/2023
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1

2022-07-18

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amu.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 114-320620
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arleta Czerniak
E-mail:
akorcz@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294443
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.amu.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://e-ProPublico.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem
Numer referencyjny: ZP/5925/D/21

II.1.2) Główny kod CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem.
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku A do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscu określonym przez Zamawiającego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy.
Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie NIEzbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.). Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Gwarancja producenta jest sprawowana za pośrednictwem Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń:
– Czas reakcji serwisu – 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii;
– Czas naprawy od momentu zgłoszenia – 30 dni;
– Okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować sprzęt o TAKich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SWZ.
Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SWZ bądź innym integralnym z SWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) NIE mają na celu naruszenia art. 99 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. NIE używany przed dniem dostawy oraz NIE pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowe n*24 crutu Cu (12 twisted pairs) poprowadzone od górnej flanszy w temperaturze pokojowej do flanszy 4K oraz n*24 drutu NbTi (12 twisted pairs) poprowadzonych od flanszy 4K do flanszy mixing chamber / Waga: 15
Kryterium jakości – Nazwa: Do cyrkulacji mieszanki helowej należy używać pomp z podwójną membraną (np. typu KNF), a NIE pomp spiralnych, ponieważ z powodu / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Zintegrowanie obejścia pompy obiegowej helu w celu wydłużenia okresu międzyobsługowego systemu / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o dodatkowe wyjmowane wkładki, najlepiej boczne- ograniczona wysokość laboratoriów / Waga: 20
Cena – Waga: 45

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 4 tygodni od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, która jednak NIE może być późniejsza niż data 01.10 2023 r. Szczegółowe informację dotyczące terminów realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowych postanowieniach umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 2 (dwie) dostawy chłodziarki rozcienczalnikowej suchej wraz z koniecznym oprzyrządowaniem pracującej w T=10mK z magnesem nadprzewodzącym minimum 12T o wartości NIE mniejszej niż 2.800.000,00 PLN brutto każda oraz załączy do oferty dowody określające czy wykazana dostawa została wykonana należycie.
Uwaga: Jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy.
W przypadku usług wykonywanych (tj. rozpoczętych a NIE zakończonych):
– na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie jej faktycznie zrealizowana część,
– poświadczenia w odniesieniu do tych dostaw winny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed ich złożeniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
– Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – na każdą część należy złożyć oddzielne oświadczenie,
– Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonanych zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V ust. 2 pkt. 1 SWZ oraz dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed ich złożeniem. W przypadku wykazania dostaw w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – wykaz dostaw podpisuje pełnomocnik.
– zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy NIEzbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy) UWAGA: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje wypłacenie zaliczki na poczet udzielonego zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem za
pośrednictwem platformy e-Proublico pod adresem: https:/e-propublico.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 70.000.00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszej SWZ. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. Wykonawca do upływu terminu składania ofert składa:
-F. ofertowy – zał. nr 1 do SWZ
-F.cenowy – zał. nr 2 do SWZ
-zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy NIEzbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy), niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia,
-dowód wniesienia wadium
-Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie NIE krótszym niż10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
-Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym,
– Oświadczenie wykonawcy – sankcyjne, zał. 3c
– Oświadczenie podm. udostępniającego zasoby – sankcyjne, zał. 5c
-Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonanych zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale VII ust. 2 pkt. 1 SWZ oraz dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
-Oświad. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświad. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
-Oświad. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp
-Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiający ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty, na podst. art. 107 ust. 2 Pzp
-Informacja z KRK w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały wymienione w SWZ. Klauzula RODO została zawarta w SWZ. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https:// e-propublico.pl.Wykonawca może zwrócić się do do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ , przekazanym za pośrednictwem platformy (karta Zapytania/Wyjaśnienia) lub przesyłając na adres
akorcz@amu.edu.pl

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
– Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.
– Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
– Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej.
– Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
– Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
– Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
114
2022
Następna aktualizacja:
16/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij