Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego syntetyzera DNA/RNA

ane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego syntetyzera DNA/RNA wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla potrzeb projektu realizowanych w Instytuci…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego syntetyzera DNA/RNA wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla potrzeb projektu realizowanych w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ1.Przedmiotem zamówienia jest:1)zakup i dostawa syntetyzera DNA/RNA wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla potrzeb projektu realizowanego w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SWZ,2)załadunek i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie,3)instalacja i uruchomienie,4)przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, szkolenia stacjonarnego w zakresie użytkowania aparatury w terminie do 30 dni od dnia dokonania instalacji i uruchomienia, 5)świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji.Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SWZ. 2. Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. Musi być wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletna. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich.3. Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie. 4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry. 5. Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. 11/W3D/D/2023
Specyfikacja https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/94752/details
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db5b6b-dcf0-4fd3-bcd6-380012b939cf
CPV 38.50.00.00, 51.43.00.00, 79.63.20.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego): a)„Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ, b)„Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2023-06-02

Sposób składania ofert https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/113404/notice/public/details Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-07-01
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
tryb pracy: możliwość rozpoczęcia nowej syntezy w dowolnym momencie pracy drugiej kolumny 20
gwarancja 20
Uwagi 2023/BZP 00228218/01

Dostawy
Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego syntetyzera DNA/RNA wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla potrzeb projektu realizowanych
w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego syntetyzera DNA/RNA wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla potrzeb projektu realizowanych
w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2132e7cc-f944-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228218
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048020/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Dostawa syntetyzatora DNA/RNA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/113404/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznych tj. strony prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/113404/notice/public/details z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w uPzp.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu platformy: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/113404/notice/public/details
z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w uPzp. 2. Instrukcja korzystania z platformy jest na: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” → „Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021” 3.Wykonawca ma zapoznać się z instrukcją korzystania z platformy. Za datę przekazania oświadczeń(…) za pomocą platformy, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, (…), które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń,(…) przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres w/w email Zamawiającego. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: 1)stałe podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe), 2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta, 3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 4) włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Rozszerzenia plików powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu kompresji danych rekomenduje się jedno z rozszerzeń: .zip lub .7Z Maks. rozmiar pojed. pliku przesyłanego za pomocą platformy wynosi maks. 100 MB. Kodowania i czasu odbioru danych tj.: 1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wg zał. do SWZ, podpisana: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kwalifikowany podpis elektroniczny: – musi spełniać wymagania (eIDAS) (UE). Rekomenduje się podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf Pliki w formacie .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym. Pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym (plik podpisany + podpis. Zamawiający nie rekomenduje używania podpisu XAdES typ zewnętrzny. Rekomenduje się używanie znacznika czasu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym. Zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2. Podpis zaufany: wielkość pojed. pliku podpisanego nie może przekroczyć 10 MB. Podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym, wielkość pojed. pliku nie może przekroczyć 5 MB. Zamawiający zalec pliki w formacie pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 11/W3D/D/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest:
1)zakup i dostawa syntetyzera DNA/RNA wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla potrzeb projektu realizowanego w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SWZ,
2)załadunek i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie,
3)instalacja i uruchomienie,
4)przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, szkolenia stacjonarnego w zakresie użytkowania aparatury w terminie do 30 dni od dnia dokonania instalacji i uruchomienia,
5)świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji.
Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SWZ.
2. Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. Musi być wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletna. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
3. Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.
4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.
5. Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
51430000-5 – Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

79632000-3 – Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Tryb pracy: możliwość rozpoczęcia nowej syntezy w dowolnym momencie pracy drugiej kolumny
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego):
a)„Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ,
b)„Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu aparatury opisanej w „Specyfikacji technicznej” modelem będącym jej następcą o identycznych lub lepszych parametrach niż opisane w „Specyfikacji technicznej” pod warunkiem zachowania ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy w przypadku gdy:
– zmiany producenta lub producent zakończył produkcję,
– wycofania lub wstrzymania dystrybucji aparatury,
Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie:
– uzasadniające wystąpienie jednej z w/w przyczyn zmiany w zakresie przedmiotu umowy,
– wskazujące model i typ, parametry aparatury proponowanej.
Brak sprzeciwu Zamawiającego w okresie 2 dni roboczych od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę urządzenia.
2) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku gdy:
a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania umowy,
b) wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
c) wystąpią okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, zmianami terminów lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
Termin wykonania umowy, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) lit. a, b może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie:
– uzasadniające wystąpienie jednej z w/w przyczyn zmiany w zakresie terminu wykonania umowy,
– określające zmieniony termin wykonania umowy.
Brak sprzeciwu Zamawiającego w okresie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę terminu wykonania umowy.
3) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie
z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian,
4) dopuszczalna jest zamiana umowy w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
5) dopuszczalna jest zmiana treści umowy na skutek poprawienia omyłek pisarskich,
6) dopuszczalna jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy lub zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
7) dopuszczalna jest zmiana w przypadku zmiany dotychczasowego Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy, dopuszczalne na mocy ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/113404/notice/public/details
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij