Dostawa komory solnej (korozyjnej)

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa komory solnej (korozyjnej) przeznaczonej do wykonywania testów korozyjnych dla WO – KC-zp.272-665/22

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa komory solnej (korozyjnej) przeznaczonej do wykonywania testów korozyjnych dla WO – KC-zp.272-665/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-665/22Komora solna (korozyjna) przeznaczona do wykonania testów korozyjnych Komora solna (korozyjna) przeznaczona do wykonania testów korozyjnych. Pełna gwarancja na cały sprzęt co najmniej 12 miesięcy
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1667827620096
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=58255
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawieart.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodząpodstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnychrozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochroniebezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środkówograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE)2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związkuz działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:rozporządzenie 2022/576.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:a) oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnieze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7z dnia5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r.poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczeniao przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty lub oferty częściowej NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupykapitałowej;c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych wart.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jejzłożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.4. Wykonawcy zagraniczni:Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.7 SWZ.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Kraków 30-059 Renata Rogowska-Kwas +48 126173595 dzp@agh.edu.pl +48 126173363 www.dzp.agh.edu.pl www.dzp.agh.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 112
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2022-12-05

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.agh.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 214-613471
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Rogowska-Kwas
E-mail:
dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.dzp.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
www.dzp.agh.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.dzp.agh.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://e-propublico.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa komory solnej (korozyjnej) przeznaczonej do wykonywania testów korozyjnych dla WO – KC-zp.272-665/22
Numer referencyjny: KC-zp.272-665/22

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Komora solna (korozyjna) przeznaczona do wykonania testów korozyjnych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
AGH Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Komora solna (korozyjna) przeznaczona do wykonania testów korozyjnych.
Pełna gwarancja na cały sprzęt co najmniej 12 miesięcy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 50 %
2 Możliwość wykonania cyklicznych testów korozyjnych 45 %
3 Okres udzielonej gwarancji 5 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie
art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporządzenie 2022/576.
3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
a) oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r.
poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty lub oferty częściowej NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;
c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w
art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Wykonawcy zagraniczni:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.7 SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca NIE korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego
wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;
b) Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ.
c)Oświadczenie „sankcyjne” – Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ.
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
Jeżeli upoważnienie TAKie NIE wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
2. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (
https://e-propublico.pl/
).
3. Ofertę sporządza się pod rygorem NIEważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
214
2022
Następna aktualizacja:
08/11/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij