Dostawa komory klimatycznej

Dane organizatora GŁÓWNY URZĄD MIAR W WARSZAWIE
00-950 WARSZAWA
ELEKTORALNA 2
Tel. 22 581 93 99
Fax. 22 581 93 92
E-mail ba@gum.gov.pl
WWW www.gum.gov.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego U…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Numer referencyjny: BDG-WZP.262.32.2022Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy, zwanych dalej „PPU”, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl_1672299291914
LINK do SIWZ http://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gum/demand/notice/public/81781/details
CPV 38.54.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy “PPU” stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w PPU. Zmiany do umowy zostały szczegółowo opisane w § 14 wzoru umowy.Zamawiający NIE przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Główny Urząd Miar 525-10-08-361 ul. Elektoralna 2 Warszawa 00-139 Magdalena Bławdziewicz – Odolińska +48 225819082 magdalena.odolinska@gum.gov.pl +48 225819390 www.gum.gov.pl https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 15/11/2023
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY URZĄD MIAR W WARSZAWIE
00-950 WARSZAWA
ELEKTORALNA 2

2023-02-01

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 01/05/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 250-731389
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Miar
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-10-08-361
Adres pocztowy: ul. Elektoralna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Bławdziewicz – Odolińska
E-mail:
magdalena.odolinska@gum.gov.pl
Tel.: +48 225819082
Faks: +48 225819390
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gum.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Świętokrzyska
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-000-97-74
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS:
PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25 314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Tusznio
E-mail:
atusznio@tu.kielce.pl
Tel.: +48 413424270
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.bip.tu.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.
Numer referencyjny: BDG-WZP.262.32.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL72 Świętokrzyskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.
Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy, zwanych dalej „PPU”, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr RPSW.01.01.00-26-0001/20, pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R” Osi I Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy
“PPU” stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
wskazanym w PPU. Zmiany do umowy zostały szczegółowo opisane w § 14 wzoru umowy.
Zamawiający NIE przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2023
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii. Adres Platformy:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych, wymagania techniczne określa SWZ. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego
do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym jest: Magdalena Bławdziewicz – Odolińska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p.
2.Zamawiający NIE przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
4. Zgodnie z art. 257 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania.
5. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, innych podmiotów na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.
6. Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2023 r. z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu Umowy oraz jego odbiór nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający przewiduje, że pozwolenia na użytkowanie budynków Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, zwanego dalej „ŚKLGUM”, uzyska między 1.04.2023 r. a 31.07.2023 r., jednak podana data jest datą prognozowaną i może ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uzyskaniu pozwolenia na użytkownie obiektu.Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU.
7.Z postępowania wyklucza się: Wykonawców, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
8. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany przedstawić oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdz. XIII ust. 3 SWZ.
9. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdziale IX SWZ.
10. Oferty oraz pozostałe dokumenty sporządza się w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), w szczególności w formatach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), Dokumenty,
o których mowa w zdaniu pierwszym składa się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
11.Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w rozdziale II SWZ.
12.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij