Dostawa kamery do mikroskopu fluorescencyjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
50-383 WROCŁAW
FRYDERYKA JOLIOT-CURIE 14A
Tel. 71 375 29 95
E-mail dziekanat.wb@uwr.edu.pl
WWW www.biotech.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.uni.wroc.pl_1674208853442
LINK do SIWZ http://bip.uni.wroc.pl/3185/285/postepowanie-nr-wb271022023rm.html
Osoba do kontaktu Renata Michałowska
e-mail do kontaktu: przetargi.wb@uwr.edu.pl; renata.michalowska@uwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
50-383 WROCŁAW
FRYDERYKA JOLIOT-CURIE 14A

2023-01-30

Sposób składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII, FRYDERYKA JOLIOT-CURIE 14A, 50-383 WROCŁAW Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
ul. Joliot Curie i4a, pok. 0.29
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 62 00 +48 71 375 27 32 fax +48 375 76 61
www.biotech.uni.wroc.pl
Postępowanie nr:WB.2710.2.2023.RM
Wrocław, 20.01.2023 r.
Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) z uwagi na wartość zamówienia poniżej kwoty 130.000 zł w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy.
Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami wewnętrznego Regulaminu Udzielania zamówień publicznych.
Zatwierdzam,
Dziekan Wydziału Biotechnologii dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
I. ZAMAWIAJĄCY ORAZ INFORMACJE OGÓLNE:
Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.
1. Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.
2. Dane Zamawiającego:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08; REGON 000001301
www. bip.uni.wroc.pl
Znak postępowania: WB.2710.2.2023.RM
3. Osoba prowadząca postępowanie i uprawniona do kontaktu: Renata Michałowska
e-mail do kontaktu: przetargi.wb@uwr.edu.pl; renata.michalowska@uwr.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postepowania jest dostawa kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych. Urządzenie ma być kompletne, ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia.
Wymagana jest gwarancja minimum 12 miesięcy.
Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna -wymagania minimalne oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry.
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Adres dostawy i instalacji urządzenia: Wydział Biotechnologii, Zakład Mikrobiologii Molekularnej,
ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta i załączone do niej dokumenty powinny być napisane w języku polskim. W przypadku złożenia oferty w języku obcym, należy dokument przetłumaczyć na język polski. Zamawiający dopuszcza dołączenie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia lub wydruku ze strony internetowej producenta w języku angielskim.
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą nast. dokumentów:
a) Wypełnionego załącznika nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna -wymagania minimalne. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
b) Specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego dokumentu świadczącego, że oferowany produkt spełnia wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym,
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospoda rczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży wraz z ofertą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej będzie stanowić podstawę dopuszczenia złożonej oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych i technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, natomiast w przypadku pozytywnego wyniku tego badania, do oceny według wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert.
3. Brak jakiegokolwiek dokumentu może skutkować nie dopuszczeniem złożonej oferty do badań.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów lub złożone dokumenty zawierały błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.
VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
1. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymagane jest również przeszkolenie pracowników Wydziału Biotechnologii w zakresie obsługi urządzenia. Cena Oferty ma uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na sposób realizacji zamówienia, a w szczególności opisane w załączniku nr 2 (opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej- wymaganiach minimalnych), ewentualne zmiany zapytania ofertowego i informacje dla Wykonawców, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru umowy – załącznika nr 4.
Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu Oferty ( Załącznik nr 1) cenę ryczałtową w kwocie netto, stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto w GBP z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku oraz producenta, typ i model proponowanego urządzenia.
UWAGA: Zaokrąglenia cen w GBP należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się.
2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz oczywiste omyłki pisarskie.
VII. OCENA OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny (cena 100%).
Oferty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie punktowej. Zgodność oferowanego urządzenia z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego będzie weryfikowana na podstawie złożonej wraz z ofertą specyfikacji technicznej urządzenia, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego dokumentu.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail: przetargi.wb@uwr.edu.pl nie później niż do dnia
30.01.2023 r. do godz. 10.30
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się drogą elektroniczną na adres e-mail:przetargi.wb@uwr.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących wszelkich wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek/pytanie o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 25.01.2023 r., godz. 11.00
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie w/w terminu składania wniosku Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia,
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
d) jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
e) w każdym innym przypadku bez podania przyczyny.
XI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający ustali z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą termin, formę i miejsce zawarcia umowy.
Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy wraz z zapytaniem ofertowym (Załącznik nr 3).
Termin płatności za wykonanie zamówienia 30 dni zgodnie ze wzorem umowy.
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:
1) Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie zebranych od oferenta danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50 -137 Wrocław;
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@uwr.edu.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia postępowania, na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym oraz – w przypadku wybranej oferty – w celu realizacji przedmiotu zamówienia;
4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
5) Planowany okres przechowywania pozyskanych danych osobowych, to okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, z uwzględnieniem gwarancji na wykonane zadanie;
6) Oferent ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
7) Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie, uniemożliwia udział w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania;
9) Pozyskane dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna
3. Wzór umowy
Zatwierdzam,
Dziekan Wydziału Biotechnologii dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij