Dostawa kamery cyfrowej

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 22 15
E-mail rektor@uwr.edu.pl
WWW www.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia „Dostawa kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego Leica M205C”.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego Leica M205C”.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego Leica M205 C”.Miejsce dostawy: Muzeum Przyrodnicze UWr, Herbarium, ul. Sienkiewicza 5, 50-335 Wrocław, w godzinach między 8:00-15:00;Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja techniczna- Parametry techniczne;Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi składnikami sprzętowymi, oprogramowaniem, w tym podzespołami, elementami, materiałami, programami, bazami danych etc., licencjami, podręcznikami i innymi składnikami sprzętowymi i programowymi niezbędnymi do uruchomienia i eksploatacji kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego Leica M205C. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ urządzenia/model. Dotyczy również oferowania rozwiązań równoważnych. Przedmiot zamówienia musi być nowy (nieużywany), niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty. Wykonawca będzie realizował umowę przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. Wnioskodawca jest zobowiązany do (informacje ogólne):- dostawy, ubezpieczenia oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia, jego zainstalowania, montażu, kalibracji i uruchomienia;- zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia;- przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Szkolenie ma obejmować swoim zakresem zagadnienia związane z użytkowaniem, obsługą, konserwacją, a także ma zaznajomić użytkowników z oprogramowaniem. Celem szkolenia jest umożliwienie samodzielnego użytkowania przedmiotu zamówienia przez pracowników Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia we wskazanym powyżej zakresie ma się odbyć w toku czynności odbioru. Zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego zasadami i wymogami w umowie. Przedmiot zamówienia musi spełniać obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii Europejskiej.Gwarancja i rękojmia:1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji.3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia 24 miesięcznego okresu rękojmi.4) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy (bez wad).5) Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać wydłużony. Szczegóły dot. okresu gwarancji, jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.13.Warunki płatności:1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.2) Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.3) Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.4) Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokół zdawczo–odbiorczy. BZP.272.7.2022.KWK
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1656674416072
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/625542
CPV 38.51.93.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 3.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 3.1.1.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; 3.1.2.odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 3.1., dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 6.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1)Wyk zobow jest do wypełn i podp Zał nr 3 do SWZ tj.: „Opisu przedm zam- Specyfik tech –Parametr tech” pozwalającego stw zgodność z wymag Zam przedst odpow w Zał nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Inform dla Wyk. Zam akceptuje równow przedm śr dowod, jeśli potw, że oferow dost spełn określone przez Zam wymag, cechy lub kryteria. 2)W przyp, kiedy w opisie przedm zam wskaz zost znaki tow patenty lub pochodz, źródła lub szczeg proc, który charakter prod dostar przez konkret Wyk, ozn to, że Zam nie może opisać przedm zam w wystarcz precyzyjny i zrozumiały spb. W takich sytuacj ewentualne wskaz na zn towar, patenty, pochodz, źródło lub szczeg proces, należy odczyt z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zam wskazał marki lub nazwy handl określa to kl prod, będąc przedm zam i służy ust stand, a nie wskaz na konkr wyrób czy prod. Zam wskaz kryt stos w celu oceny równoważności: •za równow sprzęt Zam uzna sprzęt speł minime wymag jakośc, eksploatac i tech odp wymag wskaz przez Zamw opisie przed zam. Ozn to, że prod równow musi mieć param nie gorsze niż wskazane przez Zam, tzn. przynajmn na poziomie takim jak wymaga Zam. Wszelkie koszty i czynn zw z potw spełn przez ofertę równow param jakoś spoczywają na Wyk. 3)W przyp ofer prod o innej nazwie niż wymag przez Zam, Wyk obow jest wyk w ofer, że ofer przez niego dost spełn wymag określ przez Zam poprzez pod odp w zał nr 3 cech jednozn wsk, że zaof prod są równ do wsk w OPZ oraz doł do oferty, w szczególności przedm środ dow, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że prop rozw w równow stop spełn wymag określ w opisie przedm zam. W szczeg jako przedm środ dowod Zam żąda szczegół specyfik tech prod urządz potwier, że oferowany prod równoważny posiada param przynajmn na poz takim jak wym Zam. Dok te mają być opis w sposób niebudz wątpl do jakiego sprzętu/podzespołu są dedykowane. 4)W sytuac, kiedy Zam opis przed zam poprzez odnies się do norm, ocen tech, specyfik techn i systemów referencji tech, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopusz rozw równoważne opisywanym. Wyk, który oferuje rozw równow do wskaz norm jest obow wyk w ofercie, że oferow przez niego dost spełniają wymag określone przez Zam, poprzez wskaz w Formularzu ofertowym normy równow do oferowanego prod oraz doł do oferty, w szczególności przedm środ dowod, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udow, że prop rozw do norm w równ stopniu spełn wymag określw op przedm zam. W szczeg Zam, jako przedm środ dowod żąda certyfik wyd przez jednostki wyk dział z zakresu oceny zgodn, w tym testy, certyfika i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozp PE i Rady (WE) nr765/2008 z dn. 9 lipca 2008 r. lub sprawozd z badań przepr przez te jednostki.Przedstawiane Certyfikaty – mają być wystaw przez niezależną jednostkę bad i certyfik posiad akredytację krajowego ośrodka certyf w przypadku Pl jest to Polskie Centrum Akred(PCA). Zam zaakcept certyf wyd przez inne równoważne jedn oceniające zgodność. Dok te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, do jakiego sprzętu są dedykowane. 5)Zam akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe inne niż te, o których mowa w ppkt 4) powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ppkt 4) powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednimterminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia. 6)W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 2.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2). 3.Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna – Parametry techniczne sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ. 4.(jeśli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt pkt 15 ppkt 3)-5) SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 5.Pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XI SWZ. 6.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ – jeżeli dotyczy. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 3.Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisemosobistym. Punkt 7.4. SWZ stosuje się. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5.Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ul. Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, tel. +48 71 375 29 50, e-mail katarzyna.wilczek-koziol@uwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uni.wroc.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2022-07-12

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-10
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 20
termin dostawy 20
Uwagi 2022/BZP 00234059/01

Dostawy
„Dostawa kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego Leica M205C”.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 375 29 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.wilczek-koziol@uwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego Leica M205C”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4098d586-f148-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234059
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004921/15/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.34 Dostawa kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr POPC.02.03.01-00-0081/19

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej
dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym
tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania – BZP.272.7.2022.KWK.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymag tech i organize wysyłania i odbier dokum elektron, elektrkopii doku i ośw oraz info przekazywanych przy ich użyciu opis zostały w Instrukcjach dla
użytkowników pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin .Zam, zgo z Rozp Prezesa RM z dnia 30 grudnia
2020r. w spr spos sporządzania i przekaz info oraz wym tech dla dok elektro oraz środk komun elektron w postęp o udz zam publ lub
konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a)stały dostęp do sieci Intern o gwarantowanej przepustowości nie mniej niż 512 kb/s,b)komp kl PC lub MAC o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet
Explorer,d)włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.Ozn czasu odbioru danych przez platf zakup
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Gł Urzędu
Miar.Wyk, przyst do niniej post o udz zam publ:a)akceptuje war korzyst z Plat określ w Regul zam na str internPlatformy w zakład
„Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stos się do Instrukcji składania ofert/wniosków dost na PlatfMaksym rozm 1
pliku przesył za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia, zmian, wycof oferty wyn 150 MB natom przy komun wielkość
pliku to maks 500 MB.
Zam nie ponosi odp za zło oferty w sp niezgod z Instrukcją korzys z Platf, w szczeg za sytuację, gdy Zam zapozna się z treścią
oferty przed upły term skład ofert (np. zł oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uzn przez
Zam za ofer handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedm postęp, ponieważ nie został spełniony obowi narzucony w art. 221
Upzp.Zam infor, że instr korzyst z Platf dot w szczeg logow, skład wniosk o wyj treści SWZ, skład ofert oraz innych czynn podejmow
w niniej postęp przy uż Platf znajdują się w zakł „Instr dla Wyk” na str intern pod adr: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje Wsparcia tech udz jej dost: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
W korespond zw z niniej postęp Zam i Wyk posług się nr postęp nad przez Zam BZP.272.7.2022.KWK.Komunik między Zam a
Wyki w szczeg w zakr:
a)przesył Zam wniosk o wyjaśn treści SWZ;b)przesył odp na wezw Zamo do złoż podm śr dowod;c)przesył odpi na wezw Zam do
złoż/popr/uzup oświad, o kt mowa w art. 125 ust. 1, podm środ dow, innych dok lub ośw skł w post;
d)przesyłania odp na wezw Zam do złoż wyjaśn dot treści oświad, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złoż podm środ dowod lub
innych dok lub ośwń skł w post;e)przesył odp na wezw Zam do złoż wyjaś dot. tr przedm środków dowod;f)przesł odp na inne wezw
Zam wynikaj z uPzp;g)przesył wniosk, inf, ośw Wyk;h)przesył odwoł/inne; odb się za pośrPlatf i formularza: „Wyślij wiad do zam”. Za
datę przekaz (wpływu) oświad wnios zawiad oraz informacji przyjm się datę ich przesł za pośredn Platf poprzez klikne przycisku
„Wyślij wiad do zam”, po kt pojawi się komunikat, że wiad zost wysł do zam.Zam będzie przekaz Wyk inf za pośr Platf. Infor dot
odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – informuje, że:
•Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
•o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet, jako Administrator danych;
•Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowychi można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl;
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia Wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
•okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
– zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia,
– jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
– w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE,
– okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
•Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): •posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
– wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
•nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4.W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5.Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6.W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8.W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.7.2022.KWK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 328840,04 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60009,33 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego Leica M205 C”.
Miejsce dostawy: Muzeum Przyrodnicze UWr, Herbarium, ul. Sienkiewicza 5, 50-335 Wrocław, w godzinach między 8:00-15:00;
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja techniczna- Parametry techniczne;
Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi składnikami sprzętowymi, oprogramowaniem, w tym podzespołami, elementami, materiałami, programami, bazami danych etc., licencjami, podręcznikami i innymi składnikami sprzętowymi i programowymi niezbędnymi do uruchomienia i eksploatacji kamery cyfrowej z modułem sterującym i łącznikiem do mikroskopu stereoskopowego Leica M205C. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ urządzenia/model. Dotyczy również oferowania rozwiązań równoważnych.
Przedmiot zamówienia musi być nowy (nieużywany), niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
Wykonawca będzie realizował umowę przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
Wnioskodawca jest zobowiązany do (informacje ogólne):
– dostawy, ubezpieczenia oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia, jego zainstalowania, montażu, kalibracji i uruchomienia;
– zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia;
– przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Szkolenie ma obejmować swoim zakresem zagadnienia związane z użytkowaniem, obsługą, konserwacją, a także ma zaznajomić użytkowników z oprogramowaniem. Celem szkolenia jest umożliwienie samodzielnego użytkowania przedmiotu zamówienia przez pracowników Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia we wskazanym powyżej zakresie ma się odbyć w toku czynności odbioru. Zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego zasadami i wymogami w umowie.
Przedmiot zamówienia musi spełniać obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii Europejskiej.
Gwarancja i rękojmia:
1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia 24 miesięcznego okresu rękojmi.
4) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy (bez wad).
5) Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać wydłużony. Szczegóły dot. okresu gwarancji, jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.
13.Warunki płatności:
1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
3) Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4) Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokół zdawczo–odbiorczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38519300-9 – Przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji (G) – 20%
Kryterium 3: Termin dostawy (T) – 20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
W = C+G+T
gdzie:
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
G – oznacza wartość punktową w kryterium Okres gwarancji;
T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin dostawy;
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:

2.1. Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:

C = (Cmin/Cn) x 60

gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty;
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

2.2. Okres gwarancji (G)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Okres gwarancji (pełne miesiące liczone od dnia następnego od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego)
Liczba punktów:
36 miesięcy 20 pkt
24 miesiące 10 pkt
12 miesięcy 0 pkt

2.3. Termin dostawy (T)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu dostawy.Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Termin dostawy
(pełne tygodnie liczone od dnia zawarcia umowy) Liczba punktów
2 tygodnie 20 pkt
6 tygodni 10 pkt
10 tygodni 0 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
3.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
3.1.1.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
3.1.2.odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 3.1., dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1)Wyk zobow jest do wypełn i podp Zał nr 3 do SWZ tj.: „Opisu przedm zam- Specyfik tech –Parametr tech” pozwalającego stw zgodność z wymag Zam przedst odpow w Zał nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Inform dla Wyk.
Zam akceptuje równow przedm śr dowod, jeśli potw, że oferow dost spełn określone przez Zam wymag, cechy lub kryteria.
2)W przyp, kiedy w opisie przedm zam wskaz zost znaki tow patenty lub pochodz, źródła lub szczeg proc, który charakter prod dostar przez konkret Wyk, ozn to, że Zam nie może opisać przedm zam w wystarcz precyzyjny i zrozumiały spb. W takich sytuacj ewentualne wskaz na zn towar, patenty, pochodz, źródło lub szczeg proces, należy odczyt z wyrazami „lub
równoważne”. Jeśli Zam wskazał marki lub nazwy handl określa to kl prod, będąc przedm zam i służy ust stand, a nie wskaz na konkr wyrób czy prod. Zam wskaz kryt stos w celu oceny równoważności:
•za równow sprzęt Zam uzna sprzęt speł minime wymag jakośc, eksploatac i tech odp wymag wskaz przez Zamw opisie przed zam. Ozn to, że prod równow musi mieć param nie gorsze niż wskazane przez Zam, tzn. przynajmn na poziomie takim jak wymaga Zam. Wszelkie koszty i czynn zw z potw spełn przez ofertę równow param jakoś spoczywają na Wyk.
3)W przyp ofer prod o innej nazwie niż wymag przez Zam, Wyk obow jest wyk w ofer, że ofer przez niego dost spełn wymag określ przez Zam poprzez pod odp w zał nr 3 cech jednozn wsk, że zaof prod są równ do wsk w OPZ oraz doł do oferty, w szczególności przedm środ dow, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że prop rozw w równow stop spełn wymag określ w opisie przedm zam. W szczeg jako przedm środ dowod Zam żąda szczegół specyfik tech prod urządz potwier, że oferowany prod równoważny posiada param przynajmn na poz takim jak wym Zam. Dok te mają być opis w sposób niebudz wątpl do jakiego sprzętu/podzespołu są dedykowane.
4)W sytuac, kiedy Zam opis przed zam poprzez odnies się do norm, ocen tech, specyfik techn i systemów referencji tech, o których mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopusz rozw równoważne opisywanym. Wyk, który oferuje rozw równow do wskaz norm jest obow wyk w ofercie, że oferow przez niego dost spełniają wymag określone przez Zam, poprzez wskaz w Formularzu ofertowym normy równow do oferowanego prod oraz doł do oferty, w szczególności przedm środ dowod, o których mowa w art. 104-107
uPzp, udow, że prop rozw do norm w równ stopniu spełn wymag określw op przedm zam. W szczeg Zam, jako przedm środ dowod żąda certyfik wyd przez jednostki wyk dział z zakresu oceny zgodn, w tym testy, certyfika i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozp PE i Rady (WE) nr765/2008 z dn. 9 lipca 2008 r. lub sprawozd z badań przepr przez te jednostki.Przedstawiane Certyfikaty – mają być wystaw przez niezależną jednostkę bad i certyfik posiad akredytację krajowego ośrodka certyf w przypadku Pl jest to Polskie Centrum Akred(PCA). Zam zaakcept certyf wyd przez inne równoważne jedn oceniające zgodność. Dok te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, do jakiego sprzętu są dedykowane.
5)Zam akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe inne niż te, o których mowa w ppkt 4) powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do
certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ppkt 4) powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednimterminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub
wymagania związane z realizacją zamówienia.
6)W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2).
3.Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna – Parametry techniczne sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ.
4.(jeśli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt pkt 15 ppkt 3)-5) SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania
w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
5.Pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób
podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XI SWZ.
6.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ – jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3.Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisemosobistym.
Punkt 7.4. SWZ stosuje się.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanymw art. 454-455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego
zamówienia publicznego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1.Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 8 uPzp.
3.Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
– z art. 108 ust. 1 uPzp;
– z art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 uPzp;
– wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
6.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą
podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
8.Zamawiający zbada czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w oparciu o wykazy i listę wskazane w treści tego przepisu oraz w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

Numer informacji: 2022-BZP-00234059-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij