Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) następujących odczynników

Dane organizatoraZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
WojewództwozachodniopomorskiePowiatSzczecinTreść zamówieniaDostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) następujących odczynników w następujących ilościach oraz parametrach (innego rod…

Oryginalna treść ogłoszeniaOpis zamówieniaDostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu) następujących odczynników w następujących ilościach oraz parametrach (innego rodzaju cechach):1. Iron oxide(II, III), magnetic nanoparticles (10 nm), Fe3O4 NP, 10 mL1 mg/mL Fe in H2O dispersion, amine functionalized Ilość: 1 szt.2. Iron(II) acetate, Fe(CH3COO)2, 10 g Czystość > 98 % Ilość: 1 szt.3. Trioctylphosphine, TOP, 1 L Czystość: 97% Ilość: 1 szt.2 4. Phosphorus, red, P, 1 kg Ilość: 1 szt.5. Platinum(II) acetylacetonate, Pt(C3H7O2)2, 1 g Czystość > 98 % Ilość: 1 szt.Specyfikacjahttps://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.zut.edu.pl_1669812956478LINK do SIWZhttp://zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-udzielane-na-rzecz-nauki/article/zapytanie-ofertowe-nr-kfno72022-zakup-odczynnikow-chemicznych-do-badan-naukowych-dla-kfn.htmlOsoba do kontaktuOsoba/osoby Zamawiającego uprawniona do kontaktu w sprawach związanych z ubieganiem się o zamówienie jest pracownik Zamawiającego mgr inż. Tomasz Kędzierski, e-mail: tomasz.kedzierski@zut.edu.pl.Wymagany termin realizacji zamówienia-to również wymaganiami minimum z tego załącznikaMiejsce i termin składania ofertZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2022-12-08Sposób składania ofertZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY, AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECINMiejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą Składanie ofert wariantowych/częściowych Kryteria wyboru oferty i ich znaczenieCena:100
cena:100
5. Platinum(II) acetylacetonate, Pt(C3H7O2)2, 1 g Czystość > 98 %:98.0
UwagiDalej łącznie zwanymi jako Odczynniki.
Dział IV. Cel nabycia (przeznaczenie) Odczynników
Przedmiot zamówienia (sprzedane i dostarczone Zamawiającemu Odczynniki) zostaną wykorzystane/ zużyte wyłącznie do celów wykonania prac badawczych, eksperymentalnych naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Dział V. Zasady ubiegania się o udzielenie zamówienia, podmiot (Wykonawca), któremu zostanie udzielone zamówienie, warunki jego realizacji
1. Każdy może ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Podstawą możliwości ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia jest złożenie Zamawiającemu oferty (zwanej dalej Ofertą ). Minimalne warunki jakim powinna odpowiadać złożona Oferta, sposób jej przygotowania i złożenia (w tym maksymalny termin w jakim Oferta może być skutecznie złożona Zamawiającemu) określają postanowienia działu VI oraz działu VII niniejszego dokumentu.
2. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy (umowa na sprzedaż i dostarczenie Odczynników zawarta z tym podmiotem), którego Oferta zastanie uznana za Ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu postanowień działu VIII niniejszego dokumentu. Zawarcie wyżej stosownie do postanowień działu X ust. 1-4 niniejszego dokumentu. Warunki realizacji tej umowy podaje dział XI niniejszego dokumentu.
3. Postanowienia powyższe nie narusza prawa do unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego) w przypadkach wskazanych w dziale IX niniejszego dokumentu.
Dział VI. Oferta (zawartość, sposób przygotowania)
1. Składana Zamawiającemu, stosownie do postanowień działu VII poniżej Oferta winna zawierać następujące informację minimum:
1) Identyfikować Oferenta (Wykonawcę, który składa ofertę), np. poprzez podanie jego nazwy i adresu, adresu poczty e-mail;
2) Cenę (oczekiwane wynagrodzenie) za sprzedaż i dostarczenie Odczynników (dalej cena ta jest zwana jako Cena za zamówienie ), z uwzględnieniem wszystkich rodzajów i ilości zamawianych Odczynników według wymagań podanych w dziale III niniejszego dokumentu (a jeżeli wymagania stawiane Odczynnikom zostały
3
określone w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik niniejszego dokumentu-to również wymaganiami minimum z tego załącznika. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia stanowi więcej niż jeden rodzaj Odczynnika, zaleca się aby Cena za zamówienie została w Ofercie wskazana jako jednak kwota, stanowiąca sumę wszystkich rodzajów i ilości zamawianych Odczynników. Cena powinna zawierać w sobie podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli składający Ofertę Wykonawca jest podatnikiem tego podatku. Nie kalkuluje się podatku VAT w Cenie za zamówienie w tych sytuacjach i zakresie w jakim zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek podatkowy VAT powstaje u Zamawiającego.1 Zamawiający informuje jednocześnie, iż jest czynnym podatnikiem VAT.
2. Zaleca się, aby składana Oferta zawierała dane osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy składającego Ofertę, w szczególności jego numer telefonu oraz adres poczty e-mail.
3. Jeżeli w dokumentach przedkładanych Zamawiającemu w związku z postępowaniem z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego), w szczególności w Ofercie podaje się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przedstawiający je (w szczególności Wykonawca składający Ofertę) wyraża wolę, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, nie później niż przed zawarciem umowy, o której mowa w dziale V ust. 2 niniejszego dokumentu zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zaleca się przy tym, aby zastrzeżenie jak wyżej nastąpił wraz ze złożeniem dokumentu/dokumentów (w tym Oferty), których zastrzeżenie ma dotyczyć.
4. Te części Oferty (lub ewentualnych innych dokumentów składanych Zamawiającemu wraz z Ofertą), które Oferent zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu podanym w ustępie poprzedzającym zaleca się przedłożyć z widocznym oznaczeniem, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Ewentualny brak w Ofercie informacji innych niż wskazane ustępach powyższych będzie po stronie Zamawiającego poczytany za złożenie Oferty odpowiadającej wymogom niniejszego zapytania, tak co do przedmiotu, jak i warunków wykonania zamówienia.
VII. Termin i sposób złożenia oferty
1. Oferta powinna być przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail: tomasz.kedzierski@zut.edu.pl w terminie do dnia 08.12.2022 r. W temacie e-maila zaleca się umieścić adnotację: OFERTA na dostawę odczynników KFN/O/7/2022.
2. Treść Oferty (zawartość Oferty z informacjami, o których mowa w dziale VI powyżej) może być podana zarówno we wiadomości e-mail, jak i załącznikach do poczty e-mail (według wyboru składającego).Data dodania2022-11-30Przejdź na początek ogłoszenia

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij