Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów

Dane organizatora KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU
26-600 RADOM
11 LISTOPADA 37/59
Tel. 48 362 91 91
Fax. 48 345 20 02
E-mail wir.kwp@ra.policja.gov.pl
WWW www.kwp.radom.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Radom
Treść zamówienia Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kpl.) oraz do badań chemicznych (17 kpl.) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów, z podz

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kpl.) oraz do badań chemicznych (17 kpl.) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów, z podz Numer referencyjny: 30/22Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kpl.) oraz do badań chemicznych (17 kpl.) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów, z podziałem na Zadanie nr 1 i 2.Zadanie nr 1 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografówZadanie nr 2 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań chemicznych (17 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografówZamówienie NIE jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej, a jego realizacja NIE jest ograniczona do programów zatrudnienia osób NIEpełnosprawnych.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert do dnia 02.09.2022r.Zadanie nr 1 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów Część nr 1 Zadanie nr 1 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów Zamówienie realizowane jest dla jednostek: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10 66-400 Gorzów Wlkp. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12 25-372 Kielce Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2 45-077 Opole Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ul. Partyzantów 6 10-959 Olsztyn Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Plac Śreniawitów 1 35-032 Rzeszów Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 15 70-515 Szczecin Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) załączniku nr 1.1. do SWZ – stanowiący cennik / wykaz asortymentowo ilościowy odpowiednio dla zadania nr 1 2) załączniku nr 2.1. do SWZ – szczegółowa liczba i lokalizacja przedmiotu zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1 3) załącznik nr 3 do SWZ – wymagania gwarancyjne dla zadania nr 1 4) załączniku nr 4 do SWZ – projekcie umowy opublikowanych na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 50.000,00 zł Zadanie nr 2 – 14.000,00 zł 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 30/22 – zadanie nr …….” Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium na jednym dokumencie dla wszystkich zadań, przy czym na dokumencie należy wymienić zadania i odpowiadające im kwoty wadium. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP; 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: …….. 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań chemicznych (17 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów. Część nr 2 Zadanie nr 2 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań chemicznych (17 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) załączniku nr 1.2. do SWZ – stanowiący cennik / wykaz asortymentowo ilościowy odpowiednio dla zadania nr 2 2) załączniku nr 2.2. do SWZ – szczegółowa liczba i lokalizacja przedmiotu zamówienia odpowiednio dla zadania nr 2 3) załącznik nr 3 do SWZ – wymagania gwarancyjne dla zadania nr 2 4) załączniku nr 4 do SWZ – projekcie umowy opublikowanych na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę: 1.1 Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego; b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego; c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa; f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); g) przeciwko obrotowi gospodarczemu o których mowa w art. 296 – 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o których mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe; h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 1.2 Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1; 1.3 Wobec, którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 1.4 Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 1.5 Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 1.6 Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowa
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1656078197340
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/631135
CPV 38.43.22.00, 38.43.22.10
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże,wykonanie dostawy lub dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia:dla Zadania nr 1 – w ilości co najmniej 5 (pięciu) chromatografów gazowych z detektorem masowym (GC-MS) o łącznej wartości co najmniej 1.250.000,00 zł brutto;dla Zadania nr 2 – w ilości co najmniej 5 (pięciu) chromatografów gazowych z detektorem FID o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór stanowi załącznik nr 12.1. – 12.2. do SWZ odpowiednio do składanej oferty częściowej (zadania). Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.Wykonawca zobowiązany będzie złożyć (NA WEZWANIE Zamawiającego):wykaz dostaw UWAGA!!! WYKAZU DOSTAW NIE NALEŻY SKŁADAĆ Z OFERTĄIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Termin realizacji zamówienia wynosi 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu dostawy, instalacji, uruchomienia chromatografów oraz zmiany terminu szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 10 oraz § 2 ust. 11, w sytuacji, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn NIEzależnych od Wykonawcy NIEmożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas NIEzbędny do uzyskania tych dokumentów;2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem NIEważności.
Osoba do kontaktu Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych 670897379 11 Listopada 37/59 Radom 26-600 Anna Ozga anna.ozga@ra.policja.gov.pl http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 112
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU
26-600 RADOM
11 LISTOPADA 37/59

2022-07-27

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 120-338466
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 670897379
Adres pocztowy: 11 Listopada 37/59
Miejscowość: Radom
Kod NUTS:
PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Ozga
E-mail:
anna.ozga@ra.policja.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kpl.) oraz do badań chemicznych (17 kpl.) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów, z podz
Numer referencyjny: 30/22

II.1.2) Główny kod CPV
38432210 Chromatografy gazowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kpl.) oraz do badań chemicznych (17 kpl.) oraz przeprowadzenie szkoleń
z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów, z podziałem na Zadanie nr 1 i 2.
Zadanie nr 1 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków
(18 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów
Zadanie nr 2 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań chemicznych
(17 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów
Zamówienie NIE jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej, a jego realizacja NIE jest ograniczona do programów zatrudnienia osób NIEpełnosprawnych.
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert do dnia 02.09.2022r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CLKP,, KSP, KWP Białystok, KWP Bydgoszcz, KWP Gdańsk, KWP Gorzów Wlkp., KWP Katowice, KWP Kielce, KWP Kraków, KWP Lublin, KWP Łódź, KWP Opole, KWP Olsztyn, KWP Poznań, KWP Radom, KWP Rzeszów, …

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków
(18 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów
Zamówienie realizowane jest dla jednostek:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
ul. Partyzantów 6
10-959 Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Plac Śreniawitów 1
35-032 Rzeszów
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 15
70-515 Szczecin
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) załączniku nr 1.1. do SWZ – stanowiący cennik / wykaz asortymentowo ilościowy odpowiednio dla zadania nr 1
2) załączniku nr 2.1. do SWZ – szczegółowa liczba i lokalizacja przedmiotu zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1
3) załącznik nr 3 do SWZ – wymagania gwarancyjne dla zadania nr 1
4) załączniku nr 4 do SWZ – projekcie umowy
opublikowanych na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 50.000,00 zł
Zadanie nr 2 – 14.000,00 zł
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze:
49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 30/22 – zadanie nr …….”
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium na jednym dokumencie dla wszystkich zadań, przy czym na dokumencie należy wymienić zadania i odpowiadające im kwoty wadium.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być NIEodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji NIE może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……..
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres udzielanej gwarancji G – waga – 20 % (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium “gwarancja” – 20 punktów) / Waga: 20%
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji przedmiotu umowy T – waga – 10 % (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium “termin” – 10 punktów) / Waga: 10%
Kryterium jakości – Nazwa: dodatkowy zestaw materiałów eksploatacyjnych D – waga – 10 % (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium “dodatkowy zestaw” – 10 punktów) / Waga: 10%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynosi 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań chemicznych (17 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KSP, KWP Białystok, KWP Bydgoszcz, KWP Gdańsk, KWP Gorzów Wlkp., KWP Katowice, KWP Kielce, KWP Kraków, KWP Lublin, KWP Łódź, KWP Opole, KWP Olsztyn, KWP Poznań, KWP Radom, KWP Rzeszów, KWP Szczecin…

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 – Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań chemicznych
(17 kompletów) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) załączniku nr 1.2. do SWZ – stanowiący cennik / wykaz asortymentowo ilościowy odpowiednio dla zadania nr 2
2) załączniku nr 2.2. do SWZ – szczegółowa liczba i lokalizacja przedmiotu zamówienia odpowiednio dla zadania nr 2
3) załącznik nr 3 do SWZ – wymagania gwarancyjne dla zadania nr 2
4) załączniku nr 4 do SWZ – projekcie umowy
opublikowanych na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:
1.1 Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego;
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu o których mowa w art. 296 – 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o których mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;
h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
1.2 Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1;
1.3 Wobec, którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4 Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
1.5 Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
1.6 Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres udzielanej gwarancji G – waga – 20 % (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium “gwarancja” – 20 punktów) / Waga: 20%
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji przedmiotu umowy T – waga – 10 % (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium “termin” – 10 punktów) / Waga: 10%
Kryterium jakości – Nazwa: dodatkowy zestaw materiałów eksploatacyjnych D – waga – 10 % (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium “dodatkowy zestaw” – 10 punktów) / Waga: 10%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia wynosi 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże,
wykonanie dostawy lub dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia:
dla Zadania nr 1 – w ilości co najmniej 5 (pięciu) chromatografów gazowych z detektorem masowym (GC-MS) o łącznej wartości co najmniej 1.250.000,00 zł brutto;
dla Zadania nr 2 – w ilości co najmniej 5 (pięciu) chromatografów gazowych z detektorem FID o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór stanowi załącznik nr 12.1. – 12.2. do SWZ odpowiednio do składanej oferty częściowej (zadania).
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć (NA WEZWANIE Zamawiającego):
wykaz dostaw
UWAGA!!! WYKAZU DOSTAW NIE NALEŻY SKŁADAĆ Z OFERTĄ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia wynosi 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu dostawy, instalacji, uruchomienia chromatografów oraz zmiany terminu szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 10 oraz § 2 ust. 11, w sytuacji, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn NIEzależnych od Wykonawcy NIEmożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas NIEzbędny do uzyskania tych dokumentów;
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem NIEważności.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2022
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej mieszczącej się pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest NIEjawne. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
. Szczegółowe informacje o warunkach otwarcia ofert znajdują się w rozdziale XVI SWZ dostępnej wraz z dokumentami zamówienia na stronie prowadzonego postępowania pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć ma sfinansowanie całości lub części zamówienia NIE zostały mu przyznane.
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
UWAGA: W przypadku gdy „Informacja z KRK” została wystawiona przez uprawniony podmiot
w postaci elektronicznej – NIE należy jej drukować, tylko należy przesłać bezpośrednio dalej do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
.
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 13 do SWZ;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415), Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
cd zapisów z pkt. II.2.4 dot. podstaw wykluczenia
1.6 Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833 /2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. 2022 poz. 835) wykonawca składa oświadczenie własne, które zawarte jest w załączniku nr 11 do SWZ
(oświadczeniu własnym dot. podstaw wykluczenia z postępowania).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
120
2022
Następna aktualizacja:
27/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij