Dostawa inkubatora i chłodziarko-zamrażarek

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
10-072 OLSZTYN
SZARYCH SZEREGÓW 7
Tel. 89 524 14 50
Fax. 89 524 14 77
E-mail wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
WWW www.olsztyn.wiw.gov.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Dostawa inkubatora i chłodziarko-zamrażarek do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa inkubatora i chłodziarko-zamrażarek do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w OlsztynieCzęść 1: Inkubator – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ Część 2: Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ WIW-A-AGZ.272.307.2023.LC
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00395043-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbb453-e9f1-a538-5a92-af0012c946d4
CPV 33.15.20.00, 39.71.11.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE, ul. ul. Szarych Szeregów 7, 10-072, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn.wiw.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 40 dni
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
10-072 OLSZTYN
SZARYCH SZEREGÓW 7

2023-09-21

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e–Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-20
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwaracji 40
część 2: cena 60
część 2: okres gwaracji 40
Uwagi 2023/BZP 00395043/01

Dostawy
Dostawa inkubatora i chłodziarko-zamrażarek do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092663
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szarych Szeregów 7
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-072
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 – Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.wiw.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa inkubatora i chłodziarko-zamrażarek do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fbf7787-520f-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395043
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032236/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fbf7787-520f-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, wniosków i zawiadomień odbywa się
1) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2) poczty elektronicznej na adres: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Wykonawca powinien swój adres poczty elektronicznej wskazać w ofercie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-A-AGZ.272.307.2023.LC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Inkubator – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33152000-0 – Inkubatory
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób, wg wzoru:
Kryterium nr 1 – cena brutto
(cn : cb) x 100 pkt x 60% = ilość punktów przyznanych za kryterium (max 60 pkt)
gdzie:
cn – najniższa zaoferowana cena brutto
cb – cena brutto badanej oferty
Kryterium nr 2 – okres gwarancji
W kryterium okres gwarancji Zamawiający przyzna następującą punktację:
12 miesięcy – 0 pkt
18 miesięcy – 20 pkt
24 miesiące – 40 pkt
(OGb : OGn) x 100 pkt x 40% = ilość punktów przyznanych za kryterium (max 40 pkt)
gdzie:
OGb – okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
OGn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwaracji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711100-0 – Chłodziarki i zamrażarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób, wg wzoru:
Kryterium nr 1 – cena brutto
(cn : cb) x 100 pkt x 60% = ilość punktów przyznanych za kryterium (max 60 pkt)
gdzie:
cn – najniższa zaoferowana cena brutto
cb – cena brutto badanej oferty
Kryterium nr 2 – okres gwarancji
W kryterium okres gwarancji Zamawiający przyzna następującą punktację:
12 miesięcy – 0 pkt
18 miesięcy – 20 pkt
24 miesiące – 40 pkt
(OGb : OGn) x 100 pkt x 40% = ilość punktów przyznanych za kryterium (max 40 pkt)
gdzie:
OGb – okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
OGn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwaracji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1, a w szczególności pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT;
w zakresie zmiany przedmiotu umowy – jeśli produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji lub wprowadzono do obrotu jego nowszą wersję, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada parametry i cechy równoważne lub lepsze niż produkt pierwotnie zaoferowany,
a Zamawiający wyrazi na to zgodę. Warunkiem zmiany umowy w oparciu o wyżej wspomnianą okoliczność, jest konieczność przekazania Zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego sprzętu wraz
z oświadczeniem Wykonawcy o nazwie proponowanego sprzętu – zamiennika. Do dokumentów Wykonawca musi załączyć opis sprzętu z ceną brutto, która nie może być wyższa niż cena brutto sprzętu wycofanego z produkcji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-21 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e–Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-21 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-20
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wykluczenie Wykonawcy następuje:
– w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. Wykonawcę:
– wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków20.05.2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 r., str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej listą, rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp,
– którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp,
– którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ)
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ)
Wykonawca składa:
a) Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
b) Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
c) Pełnomocnictwo. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno posiada taką samą formę jak oferta, tj. powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
d) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
g) Informacje dotyczące Wykonawcy.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij