Dostawa inkubatora CO2 z funkcją kontroli tlenu

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa inkubatora CO2 z funkcją kontroli tlenu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa inkubatora CO2 z funkcją kontroli tlenu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=puls.edu.pl_1671169070194
LINK do SIWZ http://puls.edu.pl/zp/dostawa-inkubatora-co2-z-funkcj-kontroli-tlenu
CPV 33.15.20.00
Osoba do kontaktu Agniieszka Polak,
Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej
e-mail:agnieszka.polak@up.poznan.pl
telefon: 61-848-7781
Wymagany termin realizacji zamówienia do 6 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2022-12-28

Sposób składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena 100 %:100.0
Cena:100
Cen:100
Uwagi Minimalne parametry techniczne szczegółowo opisano w załączniku nr 2.
V. KOD CPV:
Inkubatory: 33152000-0
Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 6 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.
VII. OKRES GWARANCJI
1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Oferta Wykonawcy musi spełniać warunki gwarancji i serwisu wynikające z projektowanych postanowień umowy.
VIII. TERMIN PŁATNOŚCI:
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przekazanej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie pozostają w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U 2022, poz. 835).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków),
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków),
4) zdolności techniczne lub zawodowe pozwalające na należyte wykonanie zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokonał dostaw wraz z podaniem przedmiotu dostaw, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane:
Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą inkubatora CO2 z funkcją kontroli tlenu o wartości minimum 60 000 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, do oferty należy załączyć dowody określające, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana. Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
1. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien dołączyć do oferty następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Załącznik nr 4 Ogłoszenia o zamówieniu – Wykaz dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy
5) Karta katalogowa producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania Wykonawcy) – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny Wykonawcy.
8) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu oraz ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Ważność oferty będzie oceniana na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków Zamawiający wystąpi tylko raz o ich uzupełnienie lub w razie wątpliwości o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów lub uzupełni z błędami, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim wypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz poda ich nazwy i dane kontaktowe, jeżeli są mu znane.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium:
NUMER NAZWA KRYTERIUM WAGA
1. Cena 100 %
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Wartości punktowe będą wyliczane następująco:
1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny oferty. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
4. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
C minimalna
C = x 100 pkt
C oferty
C – przyznane punkty w kryterium Cena
C minimalna – cena minimalna w zbiorze ważnych ofert
C oferty – cena oferty rozpatrywanej
5. Cenę należy podać w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Cenę brutto oblicza się poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT.
8. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport, a także wniesienie, instalację i uruchomienie oraz szkolenie.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Ofertę należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
3. Ofertę należy złożyć wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami:
1) w terminie do dnia: 28.12.2022 r. do godz. 09.00
2) w przypadku sporządzenia oferty w postaci papierowej, należy przekazać ofertę listownie lub osobiście na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań, Dział Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej, Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, pokój 33 z dopiskiem Oferta na dostawę inkubatora CO2 z funkcją kontroli tlenu.
3) w przypadku sporządzenia oferty w postaci elektronicznej, należy przesłać ofertę na adres e- mail:agnieszka.polak@up.poznan.plpodając w tytule wiadomości: Oferta na dostawę inkubatora CO2 z funkcją kontroli tlenu. Wymaga się, aby oferta była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dopuszcza się dołączenie karty katalogowej producenta lub opisu technicznego urządzenia w jednym z języków powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.
6. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
7. Zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu należy przekazać do dnia 22.12.2022 r.:
1) pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale XII pkt 3 ppkt 2) lub
2) drogą elektroniczną na adres:agnieszka.polak@up.poznan.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij