Dostawa i uruchomienie spektrofotometru UV-Vis-NIR

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa i uruchomienie spektrofotometru UV-Vis-NIR dedykowanego do pomiarów próbek stałych w ramach projektu Atomin 2.0

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i uruchomienie spektrofotometru UV-Vis-NIR dedykowanego do pomiarów próbek stałych w ramach projektu Atomin 2.0 Numer referencyjny: 80.272.207.2023Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi spektrofotometru UV-vis-NIR z wyposażeniem w ramach projektu ATOMIN 2.0 dla Wydziału Chemii UJ, mieszczącego się przy ul. Gronostajowej 2, w Krakowie, kod: 30-387.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz ilościowych zawiera załącznik A do SWZ. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi spektrofotometru UV-vis-NIR z wyposażeniem w ramach projektu ATOMIN 2.0 dla Wydziału Chemii UJ, mieszczącego się przy ul. Gronostajowej 2, w Krakowie, kod: 30-387. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ATOMIN 2.0 Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz ilościowych zawiera załącznik A do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1686294747116
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/777504
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Rozdział VI SWZ:1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisów – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki i zasady realizacji udzielanego zamówienia zawarto w treści wzoru umowy (tj. wprojektowanych postanowieniach umowy), stanowiącego załącznik do publikowanej SWZ. Strony dopuszczająmożliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowegocharakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w przypadkach, o których mowa w par. 9 wzoru umowy. NIE przewiduje się możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy. NIE przewiduje sięzabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Dział Zamówień PublicznychPLul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat)Kraków31-113Piotr Molczyk+48 126633902piotr.molczyk@uj.edu.pl+48 126633914https://www.uj.edu.pl/https://przetargi.uj.edu.pl Uniwersytet Jagielloński 6750002236 ul. Gołębia 24 Kraków 31-007 Piotr Molczyk +48 126633903 piotr.molczyk@uj.edu.pl +48 126633914 https://www.uj.edu.pl/ https://przetargi.uj.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 90
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2023-07-10

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych Krajowy numer identyfikacyjny: PL Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat) Miejscowość: Kraków Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków Kod pocztowy: 31-113 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Piotr Molczyk E-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl Tel.: +48 126633902 Faks: +48 126633914 Adresy internetowe: Główny adres: https://www.uj.edu.pl/ Adres profilu nabywcy: https://przetargi.uj.edu.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 108-338517
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Molczyk
E-mail:
piotr.molczyk@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633903
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://przetargi.uj.edu.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat)
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Molczyk
E-mail:
piotr.molczyk@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633902
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://przetargi.uj.edu.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i uruchomienie spektrofotometru UV-Vis-NIR dedykowanego do pomiarów próbek stałych w ramach projektu Atomin 2.0
Numer referencyjny: 80.272.207.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi spektrofotometru UV-vis-NIR z wyposażeniem w ramach projektu ATOMIN 2.0 dla Wydziału Chemii UJ, mieszczącego się przy ul. Gronostajowej 2, w Krakowie, kod: 30-387.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz ilościowych zawiera załącznik A do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi spektrofotometru UV-vis-NIR z wyposażeniem w ramach projektu ATOMIN 2.0 dla Wydziału Chemii UJ, mieszczącego się przy ul. Gronostajowej 2, w Krakowie, kod: 30-387.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ATOMIN 2.0 Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz ilościowych zawiera załącznik A do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Maksymalny Pobór mocy elektrycznej (PM) przez spektrofotometr na godzinę pracy / Waga: 3
Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość rozbudowy spektrofotometru o autosampler w przystawce do pomiarów ciał stałych / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość rozbudowy spektrofotometru o polaryzator oraz depolaryzator w przystawce do pomiarów ciał stałych / Waga: 1
Kryterium kosztu – Nazwa: Cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ATOMIN 2.0 Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dodatkowe, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dn. 31.07.2014 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Rozdział VI SWZ:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji udzielanego zamówienia zawarto w treści wzoru umowy (tj. w
projektowanych postanowieniach umowy), stanowiącego załącznik do publikowanej SWZ. Strony dopuszczają
możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego
charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w przypadkach, o których mowa w par. 9 wzoru umowy. NIE przewiduje się możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy. NIE przewiduje się
zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w podanym powyżej terminie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl
Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też
transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Nie dotyczy
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, skutkującej brakiem możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami
art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2; 2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający
wykluczy z postępowania wykonawcę:2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.
108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);2.2 w
stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tejprocedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa NIE wykonał lub NIEnależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym
stopniu lub zakresie NIE wykonał lub NIEnależycie wykonał albo długotrwale NIEnależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);2.5 który w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego NIEdbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że NIE podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te
informacje lub NIE jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1
pkt 8);2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać
lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109
ust. 1 pkt 9);2.7 który w wyniku lekkomyślności lub NIEdbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1-2.4, zamawiający może NIE
wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty NIEproporcjonalne, w szczególności, gdy
kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest NIEwielka albo sytuacja ekonomiczna
lub finansowa wykonawcy, z ust. 2.2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:1) JEDZ, którego wzór stanowi zał. nr 1 do formularza oferty i
oświadczenia;2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty;3)
informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego;4) zaświadczenie właściwego naczelnika US w
zakresach podanych przez zamawiającego;5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;6) odpis
lub informację z KRS lub z CEiIDG (o ile dotyczy);7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której́ zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
108
2023
Następna aktualizacja:
08/06/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij