Dostawa i montaż dygestoriów

Dane organizatora MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT MECHANIZMÓW I MASZYN MOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
00-783 WARSZAWA
BEDRZYCHA SMETANY 2
Tel. 605825078
E-mail welcome@imol.institute
WWW www.imol.institute/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa i montaż dygestoriów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dygestoriów IMOL/ZP/30/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1663050690848
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/662374
CPV 39.14.15.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załączonym wzorem Załącznik nr 6 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; c) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załączonym wzorem Załącznik nr 5 do SWZ d) wykaz wykonanych dostaw (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i montaż zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy oraz montaż zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy oraz montaż były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: — Certyfikat CE (jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego); — Inne certyfikaty – wskazane w OPZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w określonym przez siebie terminie, dotyczy wszystkich przedmiotowych środków dowodowych 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Bedrzycha Smetany 2, 00-783, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail purchases@imol.institute
Adres strony internetowej (URL): www.imol.institute
Wymagany termin realizacji zamówienia 49 dni
Miejsce i termin składania ofert MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT MECHANIZMÓW I MASZYN MOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
00-783 WARSZAWA
BEDRZYCHA SMETANY 2

2022-09-22

Sposób składania ofert za pośrednictwem platformy Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/imol Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-10-21
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
gwarancja 20
termin realizacji zamówienia 20
Uwagi 2022/BZP 00344241/01

Dostawy
Dostawa i montaż dygestoriów
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387899800
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bedrzycha Smetany 2
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-783
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: purchases@imol.institute
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imol.institute
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Nauka, technologia, inżynieria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż dygestoriów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fe235f7-32a4-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344241
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088609/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.8 Sprzedaż i dostarczenie mebli laboratoryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014-2020 (tytuł: Regenerative Mechanisms for Health)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/imol
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/imol
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie pdf. należy podpisywać tylko formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf” (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf) wtedy należy użyć
formatu XadES (wewnętrzny lub otaczający). Wykonawca musi pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego);
e) dokumenty w formacie: rar .gif .bmp .numbers .pages., zostaną uznane za złożone nieskutecznie;
e) Wykonawca może podpisać dokumenty za pomocą: elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
2. Zamawiający informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania
do Systemu.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu dla wszystkich użytkowników i jest dostępny na stronie
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji, które są dostępne na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W dokumentach zamówienia
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IMOL/ZP/30/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dygestoriów

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141500-7 – Szafy wyciągowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
Gwarancja
Termin realizacji zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
oświadczenia wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie z załączonym wzorem Załącznik nr 6 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie z załączonym wzorem Załącznik nr 5 do SWZ
d) wykaz wykonanych dostaw (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy i montaż zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy oraz montaż zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy oraz montaż były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: — Certyfikat CE (jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego);
— Inne certyfikaty – wskazane w OPZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w określonym przez siebie terminie, dotyczy
wszystkich przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Dopuszczalne zmiany umowy Zamawiający określił w załączniku nr 7 do SWZ – wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/imol
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

Numer informacji: 2022-BZP-00344241-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij