Dostawa i instalacja mikroskopu polaryzacyjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 12 662 42 51
E-mail rector@urk.edu.pl
WWW urk.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa i instalacja mikroskopu polaryzacyjnego – 1 zestaw,

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i instalacja mikroskopu polaryzacyjnego – 1 zestaw,
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.malopolska.pl_1700550956210
LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2364174,da14-dostawa-i-instalacja-mikroskopu-polaryzacyjnego-1-zestaw.html
CPV 38.00.00.00
Osoba do kontaktu tel.: 12 662-42-72,, mgr Marta Krawiec,
Wymagany termin realizacji zamówienia do 8 tygodni, od dnia podpisania umowy przez obie strony.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21

2023-11-30

Sposób składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKÓW
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI prowadzonym na mocy postanowień art.11 ust.5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. ) w związku z art.469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.).
Nr: DA.2922.14/2023
z dnia 20.11.2023 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
NIP 6750002118
Jednostka UR udzielająca zamówienia Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Budownictwa Wiejskiego tel. 12 662 40 09
Jednostka prowadząca sprawę:
Dział Aparatury
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662-42-72,
osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: mgr Marta Krawiec,
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA Art.11 ust.5 pkt 1)
Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2) Kod CPV: 38000000-5,
3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja mikroskopu polaryzacyjnego – 1 zestaw,
4) Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia).
5) Warunki realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 2.
III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin dostawy: do 8 tygodni, od dnia podpisania umowy przez obie strony.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca/ oferent powinien złożyć ofertę wypełnioną czytelnie, pismem maszynowym (drukarce) na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
100% – cena brutto przedmiotu zamówienia
Liczba punktów jaką uzyska oferta zostanie obliczona według wzoru:
Liczba punktów badanej oferty = (cena brutto najniższej oferty/ cena brutto badanej oferty) x 100.
PL. 31-120 Kraków Al. Mickiewicza 21
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdego zadania oddzielnie.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Termin składania ofert upływa w dniu: 30.11.2023 r
2) Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: marta.krawiec@urk.edu.pl w formie elektronicznej podpisanej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W tytule e-maila należy podać nr ogłoszenia.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którzy dotychczas złożyli oferty, oraz zostanie podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty, z tym, że cena ofertowa nie może ulec zwiększeniu. Wyjaśnienia/uzupełnienia złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego muszą być podpisane elektronicznie w formie elektronicznej podpisanej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
VIII. INFORMACJE KOŃCOWE
1) Koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem ponosi składający ofertę.
2) Złożenie oferty oznacza akceptację bez zastrzeżeń warunków udzielenia zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie jego trwania do czasu opublikowania informacji o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki bez podania przyczyn, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki nie później niż na 3 dni (robocze) przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie przedłuża terminu na składanie wyjaśnień przez Wykonawcę. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródeł zapytania, zamawiający zamieści na stronie internetowej w miejscu w którym zostało ogłoszone niniejsze zamówienie. Pytania należy składać na adres e-mail: marta.krawiec@urk.edu.pl
IX. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami, określonymi w ogłoszeniu; Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego BIP w miejscu ogłoszenia zamówienia.
X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, iż:
PL. 31-120 Kraków Al. Mickiewicza 21
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.
3. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku kiedy dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą są one pozyskane od kontrahenta, oferenta.
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia z dziedziny nauki, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),
• prawidłowej realizacji postępowania dotyczącego zamówienia z dziedziny nauki oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.) oraz innych obowiązków prawnych, w tym księgowo-rachunkowych oraz archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas jej trwania, a następnie okres archiwizacyjny wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
– na zasadach i warunkach wynikających z RODO.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
PL. 31-120 Kraków Al. Mickiewicza 21
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Załączniki stanowiące integralną część Ogłoszenia:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
Kraków, dn. 20.11.2023 r.
KANCLERZ
/-/ mgr Marcin Gałan
PL. 31-120 Kraków Al. Mickiewicza 21
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij