Dostawa fotometru płomieniowego

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
31-983 KRAKÓW
CEMENTOWA 8
Tel. 12 683 79 11
E-mail info@icimb.lukasiewicz.gov.pl
WWW www.icimb.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa fotometru płomieniowego z autosamplerem i wyposażeniem wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi urządzenia dla Łukasi…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa fotometru płomieniowego z autosamplerem i wyposażeniem wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi urządzenia dla Łukasiewicz – ICIMB – CSiMB w Krakowie przy ul. Cementowej 8Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fotometru płomieniowego z autosamplerem i wyposażeniem zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia FL.271.30.2023
Specyfikacja https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne
CPV 31.70.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1.4. Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wzór wykazu dostaw zawiera Załącznik nr 6. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: – wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wzór wykazu dostaw zawiera Załącznik nr 6. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wykonawca wraz z ofertą dostarczy kartę katalogową zawierającą typ, opis i parametry techniczne oferowanego urządzenia. Przedmiotowe środki dowodowe muszą być złożone w języku polskim. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: j.w. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Załącznik nr 5 – Informację o statusie prawnym Wykonawcy, Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podst. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XIV p. 4 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 4. Uwaga. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ul. ul. Cementowa 8, 31-983, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail info@icimb.lukasiewicz.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.icimb.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 56 dni
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
31-983 KRAKÓW
CEMENTOWA 8

2023-09-15

Sposób składania ofert https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualnepostepowania/ 11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-15
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi 2023/BZP 00381293/01

Dostawy
Dostawa fotometru płomieniowego z autosamplerem i wyposażeniem
wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi urządzenia
dla Łukasiewicz – ICIMB – CSiMB w Krakowie przy ul. Cementowej 8
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000056377
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Cementowa 8
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-983
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@icimb.lukasiewicz.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icimb.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa fotometru płomieniowego z autosamplerem i wyposażeniem
wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi urządzenia
dla Łukasiewicz – ICIMB – CSiMB w Krakowie przy ul. Cementowej 8

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f1a0ed6-3ce0-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00381293
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073190/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 Zakup fotometru płomieniowego dla Ł-ICIMB Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargiponizejprogow- unijnych.html 3.2.)
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargiponizejprogow- unijnych.html
3.2.)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod
adresem: https://icimb.bipe.pl/icm/zamowieniapubliczne/
aktualnepostepowania/11,Przetargiponizejprogowunijnych.html
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://icimb.bipe.
pl/icm/zamowienia-publiczne/instrukcje-dla-ykonawc/13950,Instrukcjadla-
Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf,.xls.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy jako załączniki.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków; e-mail: iod@icimb.lukasiewicz.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
Dane osobowe przetwarzamy w celu:
• realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli kontaktuje się z nami pracownik kontrahenta). Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
• archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych),
• realizacji zobowiązań prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, cywilnego czy transportowego, np. w zakresie rachunkowości i podatków, transportu, handlu zagranicznego i cła (art. 6 ust. 1 lit. c),
• w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
• rozpatrywanie i realizacja roszczeń, prowadzenie procesu windykacji (prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami),
• wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),
• zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia),
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych z Instytutem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz prawne, firmie zajmującej się ochroną osób i mienia, firmom kurierskim i pocztowym, a także innym podmiotom jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych– jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FL.271.30.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fotometru płomieniowego z autosamplerem i wyposażeniem zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyznanie ilości punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1.4. Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wzór wykazu dostaw zawiera Załącznik nr 6.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

– wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo zrealizował co najmniej dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wzór wykazu dostaw zawiera Załącznik nr 6.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wykonawca wraz z ofertą dostarczy kartę katalogową zawierającą typ, opis i parametry techniczne oferowanego urządzenia. Przedmiotowe środki dowodowe muszą być złożone w języku polskim.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: j.w.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Załącznik nr 5 – Informację o statusie prawnym Wykonawcy, Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podst. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XIV p. 4 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Uwaga. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane
w SWZ podstawy wykluczenia.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w trakcie jej realizacji
w zakresie ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany przepisów regulujących wysokość podatku od towarów i usług VAT wysokość wynagrodzenia brutto wynikającego z oferty Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększona lub pomniejszona stosownie do wzrostu lub spadku wysokości stawki VAT. Powyższa zmiana obowiązywać będzie wraz z wejściem w życie zmienionych przepisów i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-15 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualnepostepowania/ 11,Przetargi-ponizej-progow-unijnych.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-15 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-15

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij