Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV- VIS

Dane organizatora TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.
87-100 TORUŃ
RYBAKI 31/35
Tel. 56 658 64 00
Fax. 56 654 01 51
E-mail sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
WWW www.wodociagi.torun.com.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Treść zamówienia FZ.38.211.II.2023.TK Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV- VIS w ilości 1 kpl. w 2023 r. do siedziby Zamawiającego w …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia FZ.38.211.II.2023.TK Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV- VIS w ilości 1 kpl. w 2023 r. do siedziby Zamawiającego w Lubiczu (87-162 Lubicz), Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 BPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV- VIS w ilości 1 kpl. w 2023 r. do siedziby Zamawiającego w Lubiczu (87-162 Lubicz), Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV- VIS w ilości 1 kpl. w 2023 r. do siedziby Zamawiającego w Lubiczu (87-162 Lubicz), Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B. 1 komplet
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-832814.zip
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/832814
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. Wg. projektu umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5. Brak podstaw do wykluczenia.. Wykonawca oświadcza (potwierdza), że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu. Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: “TAK, Wykonawca nie podlega wykluczeniu”.. – 6. Brak podstaw do wykluczenia.. nie podlegam(y) przesłankom wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).. – 7. Warunki udziału w postępowaniu.. Wykonawca oświadcza, że: (1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, oraz (3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: “TAK, Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału”.. – 8. Oświadczenie podatnika VAT.. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonawca posiada w zw. z powyższym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej NIP. Proszę potwierdzić wpisując obok słowo “TAK”, lub zaprzeczyć wpisując słowo „ NIE”. – 9. Oświadczenie RODO.. Proszę -odpowiednio- (1) potwierdzić, że Wykonawca spełnił / spełnia warunek informacyjny RODO przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu – wpisując obok słowo “TAK”, albo (2) że Wykonawcy w/w warunek nie dotyczy – wpisując obok sformułowanie “NIE DOTYCZY”.. – 10. Akceptacja projektu umowy.. Oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.. – 11. Pozostałe dokumenty. Obok należy załączyć odpowiednio pozostałe wymagane dokumenty. Jeżeli niezbędne dokumenty zostały załączone w innym miejscu, to proszę wpisać obok “Nie dotyczy”. (Zamawiający wymaga załączenia pliku). –
Wymagany termin realizacji zamówienia Wg. projektu umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.
87-100 TORUŃ
RYBAKI 31/35

2023-10-20

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 11:40
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Znak sprawy FZ.38.211.II.2023.TK
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego § 5 pkt. II ) „Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”
Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) , nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 431 000, 00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest, jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował “Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /regulaminy” – zwany dalej Regulaminem).
Wymagania Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
Podana cena dostawy musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
Termin wykonania dostawy zgodnie z zapisami w umowie.
Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca gwarantuje, że urządzenie spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego.
Jeżeli dostarczone urządzenie jest niezgodna ze specyfikacją , Zamawiający odeśle urządzenie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu
Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
Wykonawca składający ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do:
– załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów
Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:
Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.
· Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. – § 9 pkt 1.
2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:
Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
Załączniki :

1. Formularz oferty (zał. nr 1 oraz 1 A)

2. Wzór umowy (zał. nr 2)

3. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

4. Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego ” lub pod nr tel.600409151
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – Wg. projektu umowy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Brak podstaw do wykluczenia. – Wykonawca oświadcza (potwierdza), że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu. Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: “TAK, Wykonawca nie podlega wykluczeniu”. – 6 – Brak podstaw do wykluczenia. – nie podlegam(y) przesłankom wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). – 7 – Warunki udziału w postępowaniu. – Wykonawca oświadcza, że: (1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, oraz (3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: “TAK, Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału”. – 8 – Oświadczenie podatnika VAT. – Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonawca posiada w zw. z powyższym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej NIP. Proszę potwierdzić wpisując obok słowo “TAK”, lub zaprzeczyć wpisując słowo „ NIE” – 9 – Oświadczenie RODO. – Proszę -odpowiednio- (1) potwierdzić, że Wykonawca spełnił / spełnia warunek informacyjny RODO przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu – wpisując obok słowo “TAK”, albo (2) że Wykonawcy w/w warunek nie dotyczy – wpisując obok sformułowanie “NIE DOTYCZY”. – 10 – Akceptacja projektu umowy. – Oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. – 11 – Pozostałe dokumenty – Obok należy załączyć odpowiednio pozostałe wymagane dokumenty. Jeżeli niezbędne dokumenty zostały załączone w innym miejscu, to proszę wpisać obok “Nie dotyczy”. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij