Dostawa dylatometru do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa dylatometru do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa dylatometru do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałówDylatometr do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów, którego minimalne wymagania to:‒ wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od RT do min. 1500 °C,‒ rozdzielczość: min. 2nm lub lepsza,‒ minimalne dopuszczalne wymiary próbki: długość 20mm, średnica 10mm,‒ maksymalna szybkość nagrzewania: przynajmniej 50K/min,‒ precyzyjna analiza zmian rozszerzalności termicznej ciał stałych, proszków, past,‒ możliwość pomiaru w warunkach próżni, w atmosferze utleniającej lub redukującej,‒ możliwość pomiaru własności fizycznych: współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE), rozszerzalność liniowa, współczynnik α, temp. spiekania, temp. przemian fazowych, temperatura mięknięcia, temp. rozkładu, temp. zeszklenia (Tg).Dodatkowe wymagania:Wartość odchylenia standardowego pomiaru długości nie większa niż 3nm kontrolowana podczas instalacji wg następującej procedury:Ogrzać materiał odniesienia do temperatury 1000°C i trzymać w tej temperaturze przez 90 minut, aby umożliwić całkowite wyrównanie temperatury. Wykorzystując 30 minut utrzymania izotermicznego i na podstawie co najmniej 1000 punktów danych, obliczyć odchylenie standardowe pomiaru długości. Szczegóły realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ -projekt umowy. KA-2/160/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1671627224376
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=58761
CPV 38.40.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ zawierający informację o oferowanym sprzęcie. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3. opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w postępowaniu. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail zampub@pk.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 4 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-01-11

Sposób składania ofert https://e-propublico.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-02-09
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 50
rozdzielczość 15
szybki system chłodzenia zamkniętego pieca 15
dokładność współczynnika rozszerzalności termicznej 20
Uwagi 2022/BZP 00509411/01

Dostawy
Dostawa dylatometru do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa dylatometru do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-696b6493-7f8f-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00509411
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00270594/30/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.15 Dylatometr do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej” nr RPMP.01.01.00-12-077/19-00-XVII/20/FE/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.pk.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły w pkt. 13 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/160/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dylatometr do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów, którego minimalne wymagania to:
‒ wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od RT do min. 1500 °C,
‒ rozdzielczość: min. 2nm lub lepsza,
‒ minimalne dopuszczalne wymiary próbki: długość 20mm, średnica 10mm,
‒ maksymalna szybkość nagrzewania: przynajmniej 50K/min,
‒ precyzyjna analiza zmian rozszerzalności termicznej ciał stałych, proszków, past,
‒ możliwość pomiaru w warunkach próżni, w atmosferze utleniającej lub redukującej,
‒ możliwość pomiaru własności fizycznych: współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE), rozszerzalność liniowa, współczynnik α, temp. spiekania, temp. przemian fazowych, temperatura mięknięcia, temp. rozkładu, temp. zeszklenia (Tg).

Dodatkowe wymagania:
Wartość odchylenia standardowego pomiaru długości nie większa niż 3nm kontrolowana podczas instalacji wg następującej procedury:
Ogrzać materiał odniesienia do temperatury 1000°C i trzymać w tej temperaturze przez 90 minut, aby umożliwić całkowite wyrównanie temperatury. Wykorzystując 30 minut utrzymania izotermicznego i na podstawie co najmniej 1000 punktów danych, obliczyć odchylenie standardowe pomiaru długości.
Szczegóły realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ -projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38400000-9 – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozdzielczość
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybki system chłodzenia zamkniętego pieca
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dokładność współczynnika rozszerzalności termicznej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ zawierający informację o oferowanym sprzęcie.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
3. opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w przypadkach i na warunkach wskazanych w projekcie umowy- załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-11 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-11 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-09

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij