Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn. „Alchemium–magia…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn. „Alchemium–magia chemii jutra.Budowa nowoczesnego gmachu (…) Numer referencyjny: ATA.262.1.2023.D.1.Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn.„Alchemium–magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”. 2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (dalej jako „OPZ”), wszystkie załączniki do OPZ stanowią jego integralną część oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.1)Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn. „Alchemium–magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem, zainstalowanie i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności ich działania, przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich dostarczonych urządzeń, a w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca będzie pełnił usługi serwisu i konserwacji dostarczonego Przedmiotu zamówienia. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia podstawowego oraz może obejmować realizację przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji. 3)Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (dalej jako „OPZ”), wszystkie załączniki do OPZ stanowią jego integralną część oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.
Specyfikacja https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
CPV 39.11.30.00, 39.14.15.00, 39.18.00.00, 39.18.10.00, 51.43.00.00, 71.25.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie NIE wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca NIE może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa inny podmiotowy środek dowodowy (inny dokument), który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie złotych : dziesięć milionów 00/100).2.W przypadku wykazania przez Wykonawcę, wartości NIEzbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kursprzeliczeniowy waluty na PLN przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski NIE publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.3.W przypadku warunku określonego w pkt 1 powyżej, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), mogą łącznie wykazać spełnianie warunku.Zamawiający dopuszcza by warunek dotyczący sytuacji finansowej został spełniony łącznie przez Wykonawcę oraz Podmiot udostępniający swoje zasoby. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów, które w odpowiedzi na wezwanie do złożenia składa Wykonawca:1. Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są:a) referencje bądźb) inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,c) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów.Wzór wykazu dostaw zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego,o którym mowa w pkt 5 powyżej.1.1.Okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt 1. powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.1.2.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1., dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał (zakończył) należycie:a)dwa zamówienia każde obejmujące dostawę i montaż co najmniej 60 dygestoriów (rozmieszczenie i instalacja) w budynku/budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki lub w budynku/budynkach przemysłowychalbob)jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu (rozmieszczenie i instalacja) co najmniej 100 dygestoriów w budynku/budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki lub w budynku/budynkach przemysłowych.3. Definicje, pojęcia oraz zasady oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt powyżej:1)Przez definicję zamówienia, Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem były dostawy.2)Przez definicję dygestorium, Zamawiający na potrzeby oceny spełnienia warunku udziału przyjmuje, że dygestorium to : przeszklona komora o kształcie dużej szafy prostokątnej lub okrągłej, zaopatrzona w układ umożliwiający usuwanie z NIEj powietrza poza teren laboratorium. Jego podstawowym zadaniem jest zapobieganie wydostawania się do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji, a TAKże ochrona pracowników oraz laboratorium przed ewentualnymi eksplozjami i pożarami. Dygestorium musi być wykonane w sposób zapewniający ich odporność na stosowane w nich chemikaliów oraz wydzielających się NIEbezpiecznych oparów.W dygestorium występuje ruchoma szyba TAK by można było do dygestorium włożyć ręce, chroniąc jednocześnie twarz za szybą. Wewnątrz dygestorium jest oświetlenie, instalacja wodna, gazowa oraz chemoodporny blat roboczy. Instalacje elektryczne (gniazda), doprowadzenia gazów i innych mediów są opcjonalnym wyposażeniem dygestorium i mogą być montowane (w zależności od modelu) wewnątrz komory roboczej dygestorium lub na zewnątrz (na przedniej ścianie dygestorium). Pod blatem roboczym może znajdować się szafka, wentylowana NIEzależnie od komory dygestorium i chemoodporna, w której przetrzymuje się substancje najczęściej używane w dygestorium.3)Zamawiający NIE uzna w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – posiadania doświadczenia, jeśli przedstawione zamówienie/zamówienia NIE obejmowały łącznie dostawy i montażu tj. jeśli NIE polegały na rozmieszczeniu i instalacji dostarczonych dygestoriów. Przedstawione zamówienia muszą obejmować dostawę i rozmieszczenie i instalacje dygestoriów. Za równoważne NIE będzie uznawana sama dostawa bez rozmieszczenia i /lub bez instalacji dygestoriów. 4)Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki” – na potrzeby niniejszego postępowania, Zamawiający przyjmuje, budynek, zgodnie z definicją zawartą w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony na potrzeby, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; 5) Pod pojęciem „budynku przemysłowego” na potrzeby niniejszego postępowania, Zamawiający przyjmuje, budynek/budynki wszelkich fabryk, zakładów produkcyjnych, zakładów przetwórstwa.6) Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału określonego w pkt powyżej musi wykazać odrębne zamówienia/umowy. 7)a) Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (…)pełen opis warunków udziału znajduje się w pkt 3 Rozdziału IX SWZ.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
Wadium 900000.00
Osoba do kontaktu Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych 7270021895 ul. Żeromskiego 116 Łódź 90-924 Katarzyna Wróbel +48 426312878 rps@info.p.lodz.pl www.zp.p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 6
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2023-11-14

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://plodz.ezamawiajacy.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 195-609511
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 7270021895
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 116
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-924
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
E-mail:
rps@info.p.lodz.pl
Tel.: +48 426312878
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.zp.p.lodz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://plodz.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://plodz.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Wyższa Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn. „Alchemium–magia chemii jutra.Budowa nowoczesnego gmachu (…)
Numer referencyjny: ATA.262.1.2023.D.

II.1.2) Główny kod CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn.„Alchemium–magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”.
2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (dalej jako „OPZ”), wszystkie załączniki do OPZ stanowią jego integralną część oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39141500 Szafy wyciągowe
39181000 Stoły laboratoryjne
51430000 Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
39113000 Różne siedziska i krzesła

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

II.2.4) Opis zamówienia:
1)Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn. „Alchemium–magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem, zainstalowanie i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności ich działania, przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich dostarczonych urządzeń, a w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca będzie pełnił usługi serwisu i konserwacji dostarczonego Przedmiotu zamówienia.
2)Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia podstawowego oraz może obejmować realizację przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji.
3)Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (dalej jako „OPZ”), wszystkie załączniki do OPZ stanowią jego integralną część oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Jakość wykonania / Waga: 16
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność dygestorium – otwieranie okna / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność dygestorium – prowadzenie przewodów / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność szafek i szaf / Waga: 1
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność stołu wyspowego / Waga: 1
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
6. Zamawiający korzysta z prawa opcji określonego w art. 441 ust.1 Ustawy Pzp:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie
art. 441 Ustawy Pzp, w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ.
2) Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia lub zwiększenia liczby dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych wraz z montażem w stosunku do asortymentu wynikającego z OPZ. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też skorzystanie lub NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4) Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji obejmuje dostawy i/lub usługi tego samego rodzaju jak dostawy i usługi zamówienia podstawowego i stanowi:
5) zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego;
6) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego.
7) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji zwiększającym będą TAKie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
8) Zamawiający realizując prawo opcji ma prawo zgłosić dodatkowe dostawy i/lub usługi montażu dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych jednak całkowita liczba dostaw i/lub wartość usług dodatkowych NIE może przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
9) Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia objęty prawem opcji może ulec zmniejszeniu do 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
10) Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji podczas trwania zawartej Umowy.
11) Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach dostaw/usług określonych jako zamówienie podstawowe, na TAKich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe.
12) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji przekazując mu pisemne oświadczenie (oświadczenia) w okresie od dnia podpisania umowy do końca terminu realizacji przedmiotu umowy.
13) Oświadczenie będzie zawierać zestawienie dodatkowej/zmniejszonej ilości dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych, wartość dostaw i/lub usług objętych prawem opcji, informację o miejscu i terminie świadczenia dostaw i/lub usług lub informację o miejscu ograniczenia zamówienia podstawowego. Bez przekazania oświadczenia prawo opcji NIE obowiązuje.
14) Wykonawcy NIE przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
w przypadku, gdy Zamawiający NIE skorzysta lub skorzysta z prawa opcji. Wykorzystanie i realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
15) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia objętego prawem opcji odbywać się będzie po cenach zaoferowanych przez Wykonawców w formularzu cenowym zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszającej wynagrodzenie będzie należne jedynie za zrealizowane dostawy i/lub usługi.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Nazwa zamówienia:Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramachEtapu II inwestycji pn.„Alchemium–magia chemii jutra.Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno–dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości900 000,00PLN(słownie złotych:dziewięćset tysięcy00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie NIE wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca NIE może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa inny podmiotowy środek dowodowy (inny dokument), który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej
10 000 000,00 PLN (słownie złotych : dziesięć milionów 00/100).
2.W przypadku wykazania przez Wykonawcę, wartości NIEzbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty na PLN przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski NIE publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
3.W przypadku warunku określonego w pkt 1 powyżej, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), mogą łącznie wykazać spełnianie warunku.
Zamawiający dopuszcza by warunek dotyczący sytuacji finansowej został spełniony łącznie przez Wykonawcę oraz Podmiot udostępniający swoje zasoby.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów, które w odpowiedzi na wezwanie do złożenia składa Wykonawca:
1. Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są:
a) referencje bądź
b) inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
c) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów.Wzór wykazu dostaw zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego,
o którym mowa w pkt 5 powyżej.
1.1.Okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt 1. powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
1.2.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1., dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał (zakończył) należycie:
a)dwa zamówienia każde obejmujące dostawę i montaż co najmniej 60 dygestoriów (rozmieszczenie i instalacja) w budynku/budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki lub
w budynku/budynkach przemysłowych
albo
b)jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu (rozmieszczenie i instalacja)
co najmniej 100 dygestoriów w budynku/budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki lub w budynku/budynkach przemysłowych.
3. Definicje, pojęcia oraz zasady oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt powyżej:
1)Przez definicję zamówienia, Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem były dostawy.
2)Przez definicję dygestorium, Zamawiający na potrzeby oceny spełnienia warunku udziału przyjmuje, że dygestorium to : przeszklona komora o kształcie dużej szafy prostokątnej lub okrągłej, zaopatrzona w układ umożliwiający usuwanie
z NIEj powietrza poza teren laboratorium. Jego podstawowym zadaniem jest zapobieganie wydostawania się do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji,
a TAKże ochrona pracowników oraz laboratorium przed ewentualnymi eksplozjami
i pożarami. Dygestorium musi być wykonane w sposób zapewniający ich odporność na stosowane w nich chemikaliów oraz wydzielających się NIEbezpiecznych oparów.
W dygestorium występuje ruchoma szyba TAK by można było do dygestorium włożyć ręce, chroniąc jednocześnie twarz za szybą. Wewnątrz dygestorium jest oświetlenie, instalacja wodna, gazowa oraz chemoodporny blat roboczy. Instalacje elektryczne (gniazda), doprowadzenia gazów i innych mediów są opcjonalnym wyposażeniem dygestorium i mogą być montowane (w zależności od modelu) wewnątrz komory roboczej dygestorium lub na zewnątrz (na przedniej ścianie dygestorium).
Pod blatem roboczym może znajdować się szafka, wentylowana NIEzależnie od komory dygestorium i chemoodporna, w której przetrzymuje się substancje najczęściej używane w dygestorium.
3)Zamawiający NIE uzna w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – posiadania doświadczenia, jeśli przedstawione zamówienie/zamówienia NIE obejmowały łącznie dostawy i montażu tj. jeśli NIE polegały na rozmieszczeniu i instalacji dostarczonych dygestoriów.
Przedstawione zamówienia muszą obejmować dostawę i rozmieszczenie i instalacje dygestoriów. Za równoważne NIE będzie uznawana sama dostawa bez rozmieszczenia i /lub bez instalacji dygestoriów.
4)Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki” – na potrzeby niniejszego postępowania, Zamawiający przyjmuje, budynek, zgodnie z definicją zawartą w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony na potrzeby, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji;
5) Pod pojęciem „budynku przemysłowego” na potrzeby niniejszego postępowania, Zamawiający przyjmuje, budynek/budynki wszelkich fabryk, zakładów produkcyjnych, zakładów przetwórstwa.
6) Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału określonego w pkt powyżej musi wykazać odrębne zamówienia/umowy.
7)a) Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej, w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (…)
pełen opis warunków udziału znajduje się w pkt 3 Rozdziału IX SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
https://plodz.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt.1 – 6 Ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę
1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,(…)
2. W związku z art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
2.1. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem:
(…)
2.2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. , poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:
3.Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę.
4. Ofertę na którą składa się :[numeracja zgodna z SWZ]:
a)Formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b)Formularz cenowy – Arkusz kalkulacyjny – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ; pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, dla:
a) Wykonawcy/każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ każdego Wspólnika spółki cywilnej;
b) każdego z Podmiotów, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) Przedmiotowe środki dowodowe:
a)stanowiące PRÓBKĘ, wymienione w Rozdziale VI, w pkt 1.1) lit. a) – d) SWZ;PRÓBKA składa się z niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych:- Zestawy elementów (Zestawy I,II,III) wymienione w załączniku nr 12 do SWZ: Opis przedmiotowych środków dowodowych stanowiących próbkę;
– Blat ceramiczny (dygestorium) o wymiarach 100 mm x 100 mm (+/-10 mm) o grubości i kolorze zgodnym z opisanym w załączniku nr 12 do SWZ: Opis przedmiotowych środków dowodowych stanowiących próbkę;
– Instrukcji obsługi/instrukcja użytkowania dygestorium stanowiącego element Zestawu I;
– Załącznik nr 14 do SWZ – Wykaz złożonych wraz z ofertą elementów próbki.
b)wymienione w Rozdziale VI, w pkt 1.2) SWZ, wymagane na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia,
c)w sytuacji, gdy Wykonawca za ich pomocą udowadnia równoważność do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Ustawy Pzp oraz wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, a opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 10 Rozdziału V SWZ – jeżeli dotyczy;

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6 ppkt 1) powyżej.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 oraz 7 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij