Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA ŚLĄSKA
44-100 GLIWICE
AKADEMICKA 2A
Tel. 32 237 10 00
E-mail rr1@polsl.pl
WWW www.polsl.pl/
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Treść zamówienia Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych. Znak sprawy: IA1.282.97.2022.MW

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych. Znak sprawy: IA1.282.97.2022.MW Numer referencyjny: IA1.282.97.2022.MWPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dowóz i wniesienie) i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dowóz i wniesienie) i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych. 2. CPV: 39180000-7 meble laboratoryjne; 42912320-1 aparatura odpowietrzająca. 3. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https:// polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl . Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej. d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB. e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę. f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.polsl.pl_1669213516832
LINK do SIWZ http://bip.polsl.pl/zamowienia_publiczne/dostawa-dygestoriow-i-mebli-laboratoryjnych-znak-sprawy-ia1-282-97-2022-mw/
CPV 39.18.00.00, 42.91.23.20
Osoba do kontaktu Politechnika Śląska Regon 000001637 ul. Akademicka 2A Gliwice 44-100 Monika Węgrzyn, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511 +48 322371334 / 322371335 IA1@polsl.pl +48 322371171 / 322372194 www.polsl.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 60
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŚLĄSKA
44-100 GLIWICE
AKADEMICKA 2A

2022-12-20

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 226-650668
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Krajowy numer identyfikacyjny: Regon 000001637
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2A
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS:
PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Węgrzyn, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail:
IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.polsl.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://polsl.logintrade.net/rejestracja/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych. Znak sprawy: IA1.282.97.2022.MW
Numer referencyjny: IA1.282.97.2022.MW

II.1.2) Główny kod CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dowóz i wniesienie) i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42912320 Aparatura odpowietrzająca

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemiczny, Nowa Chemia,
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,
44-100 Gliwice, ul. B. Krzywoustego 4, 3 piętro, sala 318, 319

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dowóz i wniesienie) i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych.
2. CPV: 39180000-7 meble laboratoryjne; 42912320-1 aparatura odpowietrzająca.
3. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij