Dostawa dwóch wag precyzyjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
80-952 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 22 05
Fax. 58 347 20 44
E-mail rzecznik@pg.gda.pl
WWW wilis.pg.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa dwóch wag precyzyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa dwóch wag precyzyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1671009913458
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11051
CPV 38.31.00.00
Osoba do kontaktu email: szp.wilis@pg.edu.pl. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Alina
Kryczałło.
Wymagany termin realizacji zamówienia Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
80-952 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2022-12-19

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDAŃSK Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena oferty-
Uwagi POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19
fax: +48 58 347 24 86
e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
Dziekan Gdańsk, 12.12.2022 r.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZZ/27/002/D/2022
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
na dostawę wag precyzyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej.
Zamówienie udzielone zostanie na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.
Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93
REGON 000001620
E-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
Strona internetowa: http://www.pg.edu.pl
Godziny urzędowania: 700-1500
Informacje dotyczące niniejszego zamówienia publicznego umieszczone są w zakładce
Przetargi-postępowania zwolnione (ZZ) – dostawy.
reprezentowana przez: dr hab. inż. Joannę Żukowską, prof. PG, Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska, działającą na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wag precyzyjnych na potrzeby Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
2) Kod wg CPV: 38310000-1 Wagi precyzyjne
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19
fax: +48 58 347 24 86
e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Nazwa
Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji-specyfikacja
techniczna
Liczba
Waga
precyzyjna
Obciążenie maksymalne-od 4 do 5 kg
Obciążenie minimalne-nie więcej niż 0,5 g
Dokładność odczytu-minimum 0,01 g
Działka legalizacyjna-minimum 0,1 g
Minimalna naważka (U=1%, k=2)-nie więcej niż 1 g
Powtarzalność przy obciążeniu maksymalnym-
minimum 0,01 g
Liniowość pomiaru-minimum ±0,02 g
Czas stabilizacji-maksymalnie 1,5 s
Klasa dokładności OIML-minimum II
Wymiary szalki-od 180 x 180 do 250 x 250 mm
Waga musi mieć możliwość ważenia podszalkowego
Waga musi mieć możliwość pracy na zasilaniu 230V,
zasilacz sieciowy musi być dołączony do zestawu
Waga musi być wyposażona w system manualnego
poziomowania
Waga musi posiadać złącze RS232 oraz USB
Waga musi posiadać system automatycznej adjustacji
wewnętrznej,
Szalka musi być wykonana ze stali nierdzewnej
Waga musi być wyposażona w czytelny wyświetlacz
LCD
Waga musi posiadać świadectwo wzorcowania PCA w
minimum pięciu punktach pomiarowych (2g, 100g, 800g,
1250g, 4000g)
Waga musi być dostarczona w zestawie z szalką, osłoną szalki,
elementem do ważenia podszalkowego, zasilaczem sieciowym.
2 szt.
a) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wag do siedziby Zamawiającego: Politechnika
Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, budynek nr 43-Laboratorium Badań
Drogowych oraz ich wniesienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
b) Warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
c) Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia.
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.
d) Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot
zamówienia w wymiarze co najmniej: wagi – 24 m-ce, akcesoria-12 m-cy. Okres gwarancji
liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
e) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć karty
gwarancyjne w języku polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz).
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19
fax: +48 58 347 24 86
e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
f) Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia
przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag, ponosi
Wykonawca.
g) Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
obie strony bez uwag, będący podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia
umowy.
4. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Ceną oferty jest cena określona na formularzu OFERTA (wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia).
2) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową
i terminową realizacją zamówienia.
3) Koszty poniesione przez Wykonawcę a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez
Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
4) Cenę należy określić w wartości brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
6) Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla
zawieranej umowy.
7) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
9) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej ustawą
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Składając ofertę Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19
fax: +48 58 347 24 86
e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
2) Do oferty należy załączyć dokumentację techniczną oferowanych wag precyzyjnych,
potwierdzającą, że oferowane wagi spełniają wymagania Zamawiającego, określone
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane
przez producentów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze
wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta
zawierającej opis oferowanych urządzeń. Wskazane źródła informacji, na podstawie których
sporządzona została dokumentacja techniczna muszą być weryfikowalne w okresie
prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane
parametry techniczne przedmiotu zamówienia wyszczególnione w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.
3) Opcjonalnie do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym
postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku
Wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
5) Ofertę należy złożyć:
a) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym
podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
określoną/określone w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy.
6) Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające jego
zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo musi zostać przekazane
Zamawiającemu elektronicznie w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii poświadczonej
notarialnie-elektronicznie.
7) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg wzoru określonego przez Zamawiającego.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą
elektroniczną na adres email: szp.wilis@pg.edu.pl. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Alina
Kryczałło.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19
fax: +48 58 347 24 86
e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
7. Termin związania ofertą
Wymagany termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 17.01.2023 r.
8. Sposób rozliczenia i warunki płatności
1) Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowanie dostawy będzie podpisany przez obie strony
protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.
2) Płatność za fakturę nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane
w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym
mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
3) Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Tajemnica przedsiębiorstwa
Zamawiający nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem
zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Zastrzeżone informacje muszą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu OFERTA (wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
10. Termin oraz sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2022 r. do godz. 12.00
a) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym
podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
określoną/określone w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 6 pkt 6 niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: szp.wilis@pg.edu.pl wpisując
w tytule wiadomości: Oferta do ZZ/27/002/D/2022;
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19
fax: +48 58 347 24 86
e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty.
11. Kryteria oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium
oceny ofert: cena oferty-100%.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą warunki zamówienia
i zaoferuje najniższą cenę.
3) W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.
4) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i uzupełnienia wymaganych
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
5) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności
należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną
pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego
części.
6) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
7) Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
8) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
9) Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.
12. Umowa
1) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej z projektowanymi postanowieniami
umowy stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
2) Zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
o udzielanym zamówieniu.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19
fax: +48 58 347 24 86
e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
3) Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie
stanowi oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem
jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel.
+48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/27/002/D/2022
na dostawę wag precyzyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
Gdańskiej;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy
Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia
zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu na rzecz którego dokonywany jest
zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 24 19
fax: +48 58 347 24 86
e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach,
o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane
są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy
dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Załączniki:
1) Formularz OFERTA.
2) Projektowane postanowienia umowy.
W imieniu Zamawiającego
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij