DOSTAWA DWÓCH CHROMATOGRAFÓW CIECZOWYCH

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
90-046 ŁÓDŹ
WODNA 40
Tel. 42 253 62 00
E-mail sekretariat.wsse.lodz@sanepid.gov.pl
WWW urzad.info.pl/sanepid-lodz/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia DOSTAWA DWÓCH CHROMATOGRAFÓW CIECZOWYCH SPRZĘŻONYCH Z TANDEMOWĄ SPEKTROMETRIĄ MAS LC-MS/MS

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA DWÓCH CHROMATOGRAFÓW CIECZOWYCH SPRZĘŻONYCH Z TANDEMOWĄ SPEKTROMETRIĄ MAS LC-MS/MS Numer referencyjny: WSSE DEA OZPA 272.17.20231. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch chromatografów cieczowych sprzężonych z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MSPrzedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch chromatografów cieczowych sprzężonych z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS. 2. Zakres dostawy obejmuje: 1) transport i wniesienie przedmiotu zamówienia do laboratorium znajdującego się na III piętrze, w budynku A Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40, W budynku A znajduje się dźwig osobowy posiadający drzwi o szerokości 72 cm i maksymalny udźwig 450 kg. 2) montaż, uruchomienie oraz zademonstrowanie pełnej sprawności urządzenia, 3) szkolenia w siedzibie Zamawiającego: a) dwudniowe szkolenie po zainstalowaniu aparatu (minimum 10 godzin zegarowych), z obsługi sprzętu ( tj. obsługi: LC, detektora mas, generatora azotu, sprężarki powietrza, wymiany kolumn i niezbędnych uszczelek oraz wymiany łącznika pomiędzy chromatografem cieczowym a detektorem mas, b) ośmiodniowe szkolenie (40 godzin zegarowych), z wdrożenia metody oznaczania pestycydów polarnych i słabych kwasów organicznych przeprowadzone na dostarczonej aparaturze.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1688565780076
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/789197
CPV 38.43.00.00, 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji umowy zostały określone w załaczniku nr 3 do SWZ.
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi REGON 000295024 Wodna 40 Łódź 90-046 Ewelina Petrus +48 422536243 zamowienia.wsse.lodz@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/wsse-lodz
Wymagany termin realizacji zamówienia Początek: 02/11/2023 Koniec: 08/12/2023
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
90-046 ŁÓDŹ
WODNA 40

2023-07-31

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 127-403104
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000295024
Adres pocztowy: Wodna 40
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Petrus
E-mail:
zamowienia.wsse.lodz@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 422536243
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gov.pl/web/wsse-lodz

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA DWÓCH CHROMATOGRAFÓW CIECZOWYCH SPRZĘŻONYCH Z TANDEMOWĄ SPEKTROMETRIĄ MAS LC-MS/MS
Numer referencyjny: WSSE DEA OZPA 272.17.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch chromatografów cieczowych sprzężonych z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch chromatografów cieczowych sprzężonych z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS. 2. Zakres dostawy obejmuje: 1) transport i wniesienie przedmiotu zamówienia do laboratorium znajdującego się na III piętrze, w budynku A Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40, W budynku A znajduje się dźwig osobowy posiadający drzwi o szerokości 72 cm i maksymalny udźwig 450 kg. 2) montaż, uruchomienie oraz zademonstrowanie pełnej sprawności urządzenia, 3) szkolenia w siedzibie Zamawiającego: a) dwudniowe szkolenie po zainstalowaniu aparatu (minimum 10 godzin zegarowych), z obsługi sprzętu ( tj. obsługi: LC, detektora mas, generatora azotu, sprężarki powietrza, wymiany kolumn i NIEzbędnych uszczelek oraz wymiany łącznika pomiędzy chromatografem cieczowym a detektorem mas, b) ośmiodniowe szkolenie (40 godzin zegarowych), z wdrożenia metody oznaczania pestycydów polarnych i słabych kwasów organicznych przeprowadzone na dostarczonej aparaturze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 168 606.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/11/2023
Koniec: 08/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.11.03.00-00-0177/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji umowy zostały określone w załaczniku nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
127
2023
Następna aktualizacja:
06/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij