Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Tel. 89 523 38 80
E-mail br@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazur…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieCzęść 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części:• Część 1 – odczynniki chemiczne niezbędne do badań w ramach projektu2. Zaoferowane odczynniki chemiczne muszą posiadać minimum 6 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem produktów dla których producent lub zamawiający zastrzegł krótszy lub dłuższy termin przydatności do użycia -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.3. Produkty dostarczane do zamawiającego w trakcie realizacji umowy muszą być dostarczane w odpowiednich opakowaniach zawierających informacje takie jak: data produkcji produktu, jego termin ważności, numer serii (lub nr katalogowy) oraz nazwa producenta -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym. Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części:• Część 2 – odczynniki chemiczne niezbędne do badań w ramach projektu2. Zaoferowane odczynniki chemiczne muszą posiadać minimum 6 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem produktów dla których producent lub zamawiający zastrzegł krótszy lub dłuższy termin przydatności do użycia -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.3. Produkty dostarczane do zamawiającego w trakcie realizacji umowy muszą być dostarczane w odpowiednich opakowaniach zawierających informacje takie jak: data produkcji produktu, jego termin ważności, numer serii (lub nr katalogowy) oraz nazwa producenta -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym. Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części:• Część 3 – filtry wirówkowe typu Amicon lub równoważne2. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty (jeśli dotyczy).3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym. Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części:• Część 4 – akcesoria do hodowli komórkowych2. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty (jeśli dotyczy).3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym. 466/2022/TP/DZP
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1671005996566
LINK do SIWZ http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/705132
CPV 33.69.63.00, 38.43.70.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 6 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Dotyczy części 1 i 2 zamówienia. Zamawiający żąda, by wykonawca który składa ofertę równoważną złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych w zakresie: wszystkich właściwości i zastosowań specyfikowanego produktu, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie numeru katalogowego specyfikowanego produktu (tylko jeśli wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym) w zakresie: 1.1. kart charakterystyki oferowanego produktu. Dokument będzie musiał zawierać m.in. nazwę producenta, charakterystykę i opis właściwości -dotyczy części 1 i 2 zamówienia; 1.2. próbek do testów. Próbki powinny wystarczyć na dokonanie analizy mogącej potwierdzić, iż zaoferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego a jego użycie nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników, przeciwciał i innych materiałów zużywalnych -dotyczy części 1 i 2 zamówienia. UWAGA: Powyższe próbki należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 305. Wykonawca winien umieścić próbki w opakowaniu opatrzonym nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, zawierającym oznaczenie: „Próbki w postępowaniu nr 466/2022/TP/DZP”. 2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – dotyczy przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkkt 1.1 (karty charakterystyki). 4. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający nie wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkkt 1.2 (próbki). 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: karty charakterystyki oferowanego produktu. Dokument będzie musiał zawierać m.in. nazwę producenta, charakterystykę i opis właściwości -dotyczy części 1 i 2 zamówienia. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, 2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, 3. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, 4. przedmiotowe środki dowodowe (zgodnie z działem VII SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych) -jeżeli dotyczą. 5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 6. w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, 2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE, ul. Oczapowskiego 2, 10-719, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, tel. 89 524 52 39, e-mail a.zalewska@uwm.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.uwm.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 35 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2

2022-12-22

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-01-20
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60,00
część 1: termin dostawy 40,00
część 2: cena 60,00
część 2: termin dostawy 40,00
część 3: cena 60,00
część 3: termin dostawy 40,00
część 4: cena 60,00
część 4: termin dostawy 40,00
Uwagi 2022/BZP 00493898/01

Dostawy
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 – Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 89 524 52 39
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.zalewska@uwm.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6004d33-7b74-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493898
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
projekt nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 pt. „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla
Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast Instrukcja pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu to przeglądarka
internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze
internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu jest zoptymalizowana dla minimalnej
rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB każdy.
4. Szczegółowe informacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych
określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla wykonawcy dostępne na stronie
Platformy, w których określono w szczególności że:
4.1. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
4.2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do zamawiającego podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, w drugim kroku składania oferty poprzez
kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
4.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych
zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx;
.pptx; .csv, 7-zip, zip, xml.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, ul.M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, 3. Dane osobowe
Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie
zamówienia publicznego;4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z
6września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą
przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.Jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Klauzula
informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w
Załączniku nr2 do SWZ. 7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w
lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym
innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.8.Wykonawca jest
zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich
obowiązki informacyjne z:- art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
Zamawiającego,- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.9. W celu zapewnienia, że Wykonawca
wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,której dane zostały przekazane
w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13lub art.14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
tych, o których mowa wart. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. – W przypadku
korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15ust.
1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
jego dotyczące,prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa wart. 46 RODO,
związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem
otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),Zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 466/2022/TP/DZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części:
• Część 1 – odczynniki chemiczne niezbędne do badań w ramach projektu
2. Zaoferowane odczynniki chemiczne muszą posiadać minimum 6 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem produktów dla których producent lub zamawiający zastrzegł krótszy lub dłuższy termin przydatności do użycia -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
3. Produkty dostarczane do zamawiającego w trakcie realizacji umowy muszą być dostarczane w odpowiednich opakowaniach zawierających informacje takie jak: data produkcji produktu, jego termin ważności, numer serii (lub nr katalogowy) oraz nazwa producenta -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
-Cena (C): 60 %;
-Termin dostawy (T): 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części:
• Część 2 – odczynniki chemiczne niezbędne do badań w ramach projektu
2. Zaoferowane odczynniki chemiczne muszą posiadać minimum 6 miesięczny okres przydatności do użycia określony przez producenta z wyłączeniem produktów dla których producent lub zamawiający zastrzegł krótszy lub dłuższy termin przydatności do użycia -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
3. Produkty dostarczane do zamawiającego w trakcie realizacji umowy muszą być dostarczane w odpowiednich opakowaniach zawierających informacje takie jak: data produkcji produktu, jego termin ważności, numer serii (lub nr katalogowy) oraz nazwa producenta -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
-Cena (C): 60 %;
-Termin dostawy (T): 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części:
• Część 3 – filtry wirówkowe typu Amicon lub równoważne
2. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty (jeśli dotyczy).
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
-Cena (C): 60 %;
-Termin dostawy (T): 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części:
• Część 4 – akcesoria do hodowli komórkowych
2. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty (jeśli dotyczy).
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
-Cena (C): 60 %;
-Termin dostawy (T): 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Dotyczy części 1 i 2 zamówienia. Zamawiający żąda, by wykonawca który składa ofertę równoważną złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych w zakresie: wszystkich właściwości i zastosowań specyfikowanego produktu, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie numeru katalogowego specyfikowanego produktu (tylko jeśli wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym) w zakresie:
1.1. kart charakterystyki oferowanego produktu. Dokument będzie musiał zawierać m.in. nazwę producenta, charakterystykę i opis właściwości -dotyczy części 1 i 2 zamówienia;
1.2. próbek do testów. Próbki powinny wystarczyć na dokonanie analizy mogącej potwierdzić, iż zaoferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego a jego użycie nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników, przeciwciał i innych materiałów zużywalnych -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
UWAGA: Powyższe próbki należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 305. Wykonawca winien umieścić próbki w opakowaniu opatrzonym nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, zawierającym oznaczenie: „Próbki w postępowaniu nr 466/2022/TP/DZP”.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – dotyczy przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkkt 1.1 (karty charakterystyki).
4. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający nie wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkkt 1.2 (próbki).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: karty charakterystyki oferowanego produktu. Dokument będzie musiał zawierać m.in. nazwę producenta, charakterystykę i
opis właściwości -dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
3. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
4. przedmiotowe środki dowodowe (zgodnie z działem VII SWZ Informacja
o przedmiotowych środkach dowodowych) -jeżeli dotyczą.
5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie
do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
6. w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać
w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy -załącznik
do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 -10 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na potwierdzenie powyższego wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij