Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 17 10
E-mail biuro.rektora@pg.edu.pl
WWW www.pg.edu.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatyc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury, finansowany ze środków NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1678185723008
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11273
CPV 33.79.30.00, 38.00.00.00, 38.43.70.00, 38.43.71.10
Osoba do kontaktu Paweł Baniel
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-03-14

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części: Część 1 Drobny sprzęt laboratoryjny 1.
Część 2 Drobny sprzęt laboratoryjny 2. 4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych jakościowych. 5) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.
7) Kod CPV: część 1: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne, 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane.
Część 2: 38437110-7 końcówki pipet, 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane.
2. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2) Oferta może zostać złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi zawierać podpis osoby (osób) uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być 2
dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę. 3) Wykonawca składając ofertę w formie pisemnej powinien złożyć ją w nieprzezroczystej, zaklejonej i opisanej kopercie: Oferta w postępowaniu na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla WETI PG, oznaczenie sprawy: ZZ/071/009/D/23. Wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinien wpisać w temacie wiadomości email następujące oznaczenie: ZZ/071/009/D/23 oferta.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1) Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2) Cena musi być określona w złotych polskich. 3) Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 4. Miejsce i termin składania ofert: 1) Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 10.00. 2) Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 116 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl. 3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl. 4) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 5. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
2. Cena musi być określona w złotych polskich. 3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 6. Kryteria oceny ofert Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: 1. Kryterium Cena brutto przedmiotu zamówienia -60 pkt 2. Kryterium Termin dostawy -40 pkt Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia oraz kryterium Termin dostawy. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
P = Pc + Pd
gdzie: P-całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty Pc-liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena brutto przedmiotu zamówienia Pd-liczba punktów uzyskanych w kryterium ilość lat doświadczenia w wytwarzaniu produktów diamentowych 3
a) Kryterium: Cena brutto przedmiotu zamówienia -60 pkt.
Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów-60 pkt.
Pozostałym ofertom zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:
Cn Pc = ———- x 60 Cb gdzie: Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium cena; Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych, nieodrzuconych ofert w PLN; Cb – cena brutto ocenianej oferty w PLN; 60-waga kryterium.
Obliczenia dokonywane będą przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Kryterium: termin dostawy (Pt)-waga 40 pkt.
Ocenie podlegać będzie termin dostawy wyrażony w dniach kalendarzowych wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę.
Termin dostawy nie może być dłuższy niż: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Kryterium termin dostawy rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
Pt= (Tmin / Tb ) x 40,
gdzie: Pt-liczba punktów przyznanych w kryterium termin dostawy, Tn-najkrótszy zaoferowany termin dostawy spośród ofert podlegających ocenie, Tb-termin dostawy badanej oferty (ocenianej), 40-waga kryterium termin dostawy.
Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium termin dostawy oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin dostawy wynoszący 90 dni kalendarzowych.
W przypadku wpisania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 90 dni kalendarzowych, Zamawiający odrzuci ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz.
U. z 2022, poz. 835).
Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji Wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki określone powyżej.4
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych. 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), dalej RODO, zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. G. Narutowicza 11/12; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
ZZ/071/009/D/2023 na Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla WETI PG,
prowadzonym na podstawie art. 11 ust 5 pkt.1) ustawy Pzp; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy
Pzp. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;5
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp: 1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu: 1) formularz oferty; 2) opis przedmiotu zamówienia; 3) formularz rzeczowo-cenowy.
Dziekan
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij