Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW” Numer referencyjny: 120/P-040/2022Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (6). Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, zwane dalej w SWZ Pakietami:Pakiet 1: Dostawa spektrofotometru; Pakiet 2: Dostawa regulatora mocy urządzeń grzewczych;Pakiet 3: Dostawa wagi analitycznej;Pakiet 4: Dostawa zestawu pipet automatycznych; Pakiet 5: Dostawa myjki ultradźwiękowej; Pakiet 6: Dostawa lampy UV.W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SWZ część zwaną Pakietem (6) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie postanowienia znajdujące się w SWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 6 został określony w Formularzach wymagań technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SPakiet 1: Dostawa spektrofotometru Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 1: Dostawa spektrofotometru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu od 1 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) Pakiet 2: Dostawa regulatora mocy urządzeń grzewczych Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 2: Dostawa regulatora mocy urządzeń grzewczych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 2 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ). Pakiet 3: Dostawa wagi analitycznej Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 3: Dostawa wagi analitycznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 3 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ). Pakiet 4: Dostawa zestawu pipet automatycznych; Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 4: Dostawa zestawu pipet automatycznych; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 4 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ). Pakiet 5: Dostawa myjki ultradźwiękowej; Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 5: Dostawa myjki ultradźwiękowej; ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 5 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ). Pakiet 6: Dostawa lampy UV. Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 6: Dostawa lampy UV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 6 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=chem-uw.ezamawiajacy.pl_1663334239450
LINK do SIWZ http://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/72545/details
CPV 38.00.00.00, 38.43.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia wymagań. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia wymagań. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia wymagań. III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Mając na uwadze art. 455 ust. 1pkt1ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie, w szczególności w sytuacji: a)zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (zmiana nazwy, adresu siedziby, Regon-u, NIP-u, numeru rachunku bankowego),b)zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,c)zmiany modelu oferowanego urządzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model urządzenia został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem urządzenia należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej TAKich jak model oferowany lub, który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę NIE wyższą od ustalonej w umowie;d)w przypadku gdy model urządzenia został wycofany z dystrybucji i NIE został zastąpiony przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego urządzenia,… szczegóły określa Załącznik nr 7 do SWZ (Projekt umowy)
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski 5250011266 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Joanna Fidor +48 225526240 dzp@chem.uw.edu.pl http://www.chem.uw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 140
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2022-10-13

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 179-503553
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250011266
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Fidor
E-mail:
dzp@chem.uw.edu.pl
Tel.: +48 225526240
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.chem.uw.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://chem-uw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW”
Numer referencyjny: 120/P-040/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38433000 Spektrometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (6). Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, zwane dalej w SWZ Pakietami:
Pakiet 1: Dostawa spektrofotometru;
Pakiet 2: Dostawa regulatora mocy urządzeń grzewczych;
Pakiet 3: Dostawa wagi analitycznej;
Pakiet 4: Dostawa zestawu pipet automatycznych;
Pakiet 5: Dostawa myjki ultradźwiękowej;
Pakiet 6: Dostawa lampy UV.
W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SWZ część zwaną Pakietem (6) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie postanowienia znajdujące się w SWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 6 został określony w Formularzach wymagań technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „S

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 1: Dostawa spektrofotometru
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii UW

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 1: Dostawa spektrofotometru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu od 1 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 5%
Kryterium jakości – Nazwa: parametry techniczne / Waga: 35%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2: Dostawa regulatora mocy urządzeń grzewczych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii UW

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 2: Dostawa regulatora mocy urządzeń grzewczych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 2 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3: Dostawa wagi analitycznej
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii UW

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 3: Dostawa wagi analitycznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 3 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4: Dostawa zestawu pipet automatycznych;
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii UW

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 4: Dostawa zestawu pipet automatycznych;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 4 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5: Dostawa myjki ultradźwiękowej;
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii UW

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 5: Dostawa myjki ultradźwiękowej; ;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 5 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6: Dostawa lampy UV.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Chemii UW

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW – Pakiet 6: Dostawa lampy UV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu 6 został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załączniki nr 2.6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Realizacja zamówienia na odstawie Projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia wymagań.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Mając na uwadze art. 455 ust. 1pkt1ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie, w szczególności w sytuacji: a)zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (zmiana nazwy, adresu siedziby, Regon-u, NIP-u, numeru rachunku bankowego),b)zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,c)zmiany modelu oferowanego urządzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model urządzenia został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem urządzenia należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej TAKich jak model oferowany lub, który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę NIE wyższą od ustalonej w umowie;d)w przypadku gdy model urządzenia został wycofany z dystrybucji i NIE został zastąpiony przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego urządzenia,… szczegóły określa Załącznik nr 7 do SWZ (Projekt umowy)

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://chem-uw.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).
W oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane. ROZDZ. VII SWZ– wskazuje szczegółowo podstawy
wykluczenia. Zgodnie z art.125 ust.3 dokumentem tymczasowo zastępującym podmiotowe środki dowodowe, o których
mowa ust. 2 potwierdzającym brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
na dzień składania ofert, jest:1) oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o
którym mowa w art.125 ust.1 ustawy,składane na druku formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L3 z 06.01.2016, str. 16),zwanego dalej
„jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.Oświadczenie należy złożyć wraz
z ofertą. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca
zobowiązany jest złożyć również oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ. Oświadczenia należy
złożyć wraz z ofertą.
W celu potwierdzenia że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy,
żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: określonych w Rozdziale
VIII SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
179
2022
Następna aktualizacja:
19/09/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij