Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE
31-343 KRAKÓW
SMĘTNA 12
Tel. 12 662 32 20
Fax. 12 637 45 00
E-mail dzp@if-pan.krakow.pl
WWW www.if-pan.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego obejmującego wielomodułowe urządzenie dozujące w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju No…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego obejmującego wielomodułowe urządzenie dozujące w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego obejmującego wielomodułowe urządzenie dozujące.3.2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego CEPHARES” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy: POIR.04.02.00-00-D007/20-00. IF/ZP-23/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00402284-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbb8e8-d189-bc6b-fa1e-600010f78213
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały szczegółowo uregulowane w pkt. 6 SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail przetarg@if-pan.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://if-pan.krakow.pl/pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 56 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE
31-343 KRAKÓW
SMĘTNA 12

2023-09-27

Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-26
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00402284/01

Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego obejmującego wielomodułowe urządzenie dozujące w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325943
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Smętna 12
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-343
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@if-pan.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://if-pan.krakow.pl/pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego obejmującego wielomodułowe urządzenie dozujące w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c07436a5-51a1-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402284
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055884/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
2.2.9 Dostawa drobnego sprzętu labolatoryjnego w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
3.2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego CEPHARES” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy: POIR.04.02.00-00-D007/20-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c07436a5-51a1-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w pkt. 7 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w pkt. 19 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w pkt. 19 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IF/ZP-23/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego obejmującego wielomodułowe urządzenie dozujące.
3.2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego CEPHARES” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy: POIR.04.02.00-00-D007/20-00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały szczegółowo uregulowane w pkt. 6 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), (dalej jako:
“Ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij