Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE
31-343 KRAKÓW
SMĘTNA 12
Tel. 12 662 32 20
Fax. 12 637 45 00
E-mail dzp@if-pan.krakow.pl
WWW www.if-pan.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwoweg…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES – postępowanie nr 3. Numer referencyjny: IF/ZP-19/2023Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – postępowanie nr 3, obejmującego:Część 1 – Komory laminarne wraz zestawami do odsysania płynów z hodowli in vitro Część 2 – Homogenizator kulkowy z wyposażeniem,Część 3 – Spektrofotometr do pomiarów w mikroobjętościach.Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego CEPHARES” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy: POIR.04.02.00-00-D007/20-00.Komory laminarne wraz zestawami do odsysania płynów z hodowli in vitro Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – postępowanie nr 3, obejmującego komory laminarne wraz zestawami do odsysania płynów z hodowli in vitro Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Część 1 przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Homogenizator kulkowy z wyposażeniem Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – postępowanie nr 3, obejmującego homogenizator kulkowy z wyposażeniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Spektrofotometr do pomiarów w mikroobjętościach Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – postępowanie nr 3, obejmującego spektrofotometr do pomiarów w mikroobjętościach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b8e8b67-2742-11ee-a60c-9ec5599dddc1
CPV 38.00.00.00, 38.43.30.00, 38.43.60.00, 38.50.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do SWZ.
Osoba do kontaktu Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ul. Smętna 12 Kraków 31-343 Ewelina Mazur-Gądek +48 126623340 przetarg@if-pan.krakow.pl www.if-pan.krakow.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 56
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE
31-343 KRAKÓW
SMĘTNA 12

2023-08-21

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b8e8b67-2742-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b8e8b67-2742-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 18/11/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 142-454932
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Smętna 12
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-343
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Mazur-Gądek
E-mail:
przetarg@if-pan.krakow.pl
Tel.: +48 126623340
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.if-pan.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b8e8b67-2742-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b8e8b67-2742-11ee-a60c-9ec5599dddc1

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja naukowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES – postępowanie nr 3.
Numer referencyjny: IF/ZP-19/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – postępowanie nr 3, obejmującego:
Część 1 – Komory laminarne wraz zestawami do odsysania płynów z hodowli in vitro
Część 2 – Homogenizator kulkowy z wyposażeniem,
Część 3 – Spektrofotometr do pomiarów w mikroobjętościach.
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego CEPHARES” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy: POIR.04.02.00-00-D007/20-00.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komory laminarne wraz zestawami do odsysania płynów z hodowli in vitro
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – postępowanie nr 3, obejmującego komory laminarne wraz zestawami do odsysania płynów z hodowli in vitro
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Część 1 przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Część 1 przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.
W zakresie części 1: prawo opcji obejmuje dostawę 1 szt. komory laminarnej 1 szt. zestawu do odsysania płynów z hodowli in vitro. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy w zakresie dostawy ww. sprzętów (o których mowa w załączniku 1 do SWZ dla części 1) Zamówienie w ramach prawa opcji) zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi.
Wykonawca zobowiązany jest podać w załączniku 1 do SWZ cenę brutto za dostawę ww. sprzętów.
Szczegółowe okoliczności i warunki skorzystania z prawa opcji określa załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.02.00-00-D007/20-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak NIE później niż do 15.11.2023 r.
Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji) nastąpi w terminie do 7 tygodni od złożenia oświadczenia przez Zamawiającego, jednak NIE później niż do 15.11.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Homogenizator kulkowy z wyposażeniem
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38436000 Wstrząsarki i akcesoria

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – postępowanie nr 3, obejmującego homogenizator kulkowy z wyposażeniem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.02.00-00-D007/20-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak NIE później niż do 15.11.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrofotometr do pomiarów w mikroobjętościach
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – postępowanie nr 3, obejmującego spektrofotometr do pomiarów w mikroobjętościach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.02.00-00-D007/20-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak NIE później niż do 15.11.2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/11/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Platforma e-Zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Na mocy art 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.), dalej jako “Rozporządzenie nr 833/2014”, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 5k zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11,
12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit.
a) niniejszego ustępu; lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków, wykaz wszystkich oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zamówieniu oraz formy i zasady ich składania szczegółowo opisane zostały w SWZ.
W SWZ znajdują się również informacje na temat zasad składania dokumentów przez: podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
142
2023
Następna aktualizacja:
27/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij