Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147
Tel. 71 734 72 91
Fax. 71 734 71 59
E-mail biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
WWW port.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (4 części)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (4 części)Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Lutownic z akcesoriami Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pipet automatycznych i dozowników Część 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarki Część 4: Przedmiotem zamówienia jest dostawa statywu PO.271.44.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1685703301772
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/773434
CPV 38.00.00.00, 38.43.70.00, 42.67.11.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, tj. oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. 2. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail marek.szyszka@port.lukasiewicz.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.port.org.pl/pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 28 dni
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147

2023-06-09

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/port Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-07-08
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 100
część 2: cena 100
część 3: cena 100
część 4: cena 100
Uwagi 2023/BZP 00244841/01

Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (4 części)
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020671635
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stabłowicka 147
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 54-066
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.szyszka@port.lukasiewicz.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.port.org.pl/pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania naukowe i rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (4 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e274aff-fe01-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244841
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/port
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja
miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/port lub poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5.9 niniejszego ogłoszenia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zamieszcza informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej na Platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na Platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar;
h) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty, wynosi 150MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”), oraz art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający (Administrator) informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.
3. Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych zostały szczegółowo opisane w dokumentach zamówienia.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu innych podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze środków publicznych zadania publiczne przydane ustawą, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim wypadku dalszy okres archiwizacji nie będzie dłuższy niż dalsze 10 lat. Jeśli środki wydatkowane przez Zamawiającego w tym postępowaniu pochodzą ze źródeł innych niż Zamawiający, możliwe jest, że okres przetwarzania danych będzie uzależniony od regulacji określających zasady rozliczenia takich środków z osobą trzecią (instytucją finansującą).
5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres.
6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym np. dostawcy usług informatycznych, software’owych;
b) podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad Administratorem, w szczególności Centrum Łukasiewicz i Prezes Centrum Łukasiewicz;
c) inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne podmioty uprawnione przepisami prawa;
d) w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem (w tym fundowania zamówienia publicznego ze środków zewnętrznych) dla celów dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – instytucji dotującej, pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności NCBiR lub NCN.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeśli tak miałoby się stać – poinformujemy Państwa o tym oddzielnie. Nie dotyczy to jednak przekazywania dla celów realizacji i rozliczania dotacji, grantów, programów naukowych etc. fundowanych z budżetu Unii Europejskiej, której to organizacji międzynarodowej dane mogą być przekazywane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań i prawidłowego wydatkowania środków publicznych.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce profilowanie na ich podstawie.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w interaktywnym formularzu ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PO.271.44.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Lutownic z akcesoriami

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pipet automatycznych i dozowników

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarki

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa statywu

4.2.6.) Główny kod CPV: 42671100-1 – Stojaki na narzędzia laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, tj. oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany Umowy:
1) w przypadku gdy nastąpią przestoje lub opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji, w szczególności wynikłe z opóźnienia w ukończeniu remontu pomieszczeń do którego mają zostać dostarczone Sprzęty – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 6 ust. 1 Umowy w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres przestojów i opóźnień oraz ewentualnych konsekwencji tych opóźnień;
2) w przypadku gdy nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 6 ust. 1 Umowy w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o czas występowania siły wyższej i jej skutków;
3) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonania Umowy w terminie – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 6 ust. 1 Umowy w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o okres występowania tych przyczyn i trwania ich skutków;
4) w przypadku zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji lub postanowień Umowy do zmian ww. przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku Strony będą mogły dokonać zmian Umowy uwzględniających adekwatny wpływ tych okoliczności (zmian przepisów, umów, wytycznych) na realizację Umowy;
5) w przypadku zaniechania produkcji określonego rodzaju Sprzętu lub wprowadzenia Sprzętu nowej generacji lub nowego modelu – w takim przypadku Strony będą mogły dokonać zmiany Umowy polegającej na zastąpieniu danego elementu Sprzętu innym (zamiennik/ równoważnik). Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiej zmiany Umowy jest również brak wzrostu ceny danego Sprzętu oraz wartości Umowy w porównaniu z pierwotną wartością. Ilości zamawianego w ten sposób Sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z Umowy;
6) w przypadku zmiany numerów katalogowych Sprzętu przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu konieczności spełnienia wszystkich wymogów Umowy, w tym OPZ oraz braku zmian parametrów Sprzętu w stosunku do Sprzętu określonego w ofercie oraz braku zmian cen i wartości Umowy na wyższe. Dostarczony Sprzęt musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy lub je przewyższać.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/port
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:
Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Termin realizacji przedmiotu umowy: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Dostawy poszczególnych partii produktów w trakcie realizacji umowy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij