Dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 17 10
E-mail biuro.rektora@pg.edu.pl
WWW www.pg.edu.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej. Przedmiot zamówienia ma umożliwić Zamawiającemu wykonywanie pomiarów przemieszczeń próbek materiałów pod zadaną siłą oraz pomiarów siły pod zadanym przemieszczeniem, w tym materiałów sezonowanych w komorze klimatycznej, w zakresie sił 0-500N, z synchronicznym pomiarem pola odkształceń. Wszystkie elementy doposażenia muszą być kompatybilne z maszyną wytrzymałościową ZwickRoell Z020TN, nr DO619943 będącą w posiadaniu Zamawiającego.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, instalację i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu pomiarowego oraz wzorcowanie dwóch głowic pomiarowych. Szkolenie musi być przeprowadzone w języku polskim, w formie stacjonarnej, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.3. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia oraz szkolenia jest Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Kuźnia nr 16, parter, pok.1.04. Koszty przewozu, opakowań i ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy w ww. miejsce do czasu odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w załącznikach nr 4 do SWZ. ZP 29/WILiŚ/2023, CRZP 218/002/D/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1694069270962
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/814607
CPV 38.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe: aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania w SWZ tj. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia kart katalogowych producenta, dokumentacji technicznej, folderów producenta/dystrybutora, wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisów własnych. Opis powinien potwierdzać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określonych w SWZ. Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów, karty katalogowe, wzorniki, atesty, certyfikaty, opisy wraz z rysunkami obrazującymi proponowane rozwiązania lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Wskazane w dokumentacji technicznej źródła informacji, na podstawie których zostały sporządzone muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne oferowanych przedmiotów zamówienia wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SWZ i być oznaczone przez Wykonawcę w sposób umożliwiający łatwą identyfikację parametru, którego dotyczy. 2. Zamawiający nie zaakceptuje przedmiotowych środków dowodowych dotyczących oferowanych przedmiotów zamówienia, w których podano zakresy wartości parametrów (wymagane w SWZ), a nie konkretne jednoznaczne wartości oferowanych parametrów. 3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowana aparatura spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający przewiduje uzupełnienie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: opcjonalnie pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną – sporządzone zgodnie z zapisami, o których mowa w rozdz. XIX ust.1 pkt 17 SWZ 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Informacje dotyczące prawidłowej formy pełnomocnictwa Zamawiający zamieścił w rozdz. XIX ust. 1 pkt.17 niniejszego rozdziału. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. 4) W ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu, analogicznie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie. 6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu i składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII ust.3 pkt 1. 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. 9) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. 10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy. 11) Sposób składania dokumentów w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. b) Dokumenty własne składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy c) Dokumenty wspólne np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. d) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA GDAŃSKA, ul. NARUTOWICZA11/12, 80-233, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, tel. 58 347 24 19, e-mail szp.wilis@pg.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pg.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 84 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-09-14

Sposób składania ofert 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-13
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin dostawy 20
Uwagi 2023/BZP 00383835/01

Dostawy
Dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA GDAŃSKA
1.3.) Oddział zamawiającego: WILIS SZP
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: NARUTOWICZA11/12
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 58 347 24 19
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp.wilis@pg.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pg.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4075840c-4c97-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00383835
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00306875/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.40 Dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. “Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji PG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
projekt pn.: „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu lub poczty elektronicznej.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem postępowania lub ID postępowania.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem za pośrednictwem Platformy i formularza
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga ! od dnia 17 sierpnia 2021, ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: szp.wilis@pg.edu.pl.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń informatycznych Wykonawcy.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 29/WILiŚ/2023, CRZP 218/002/D/23 na dostawę doposażenia maszyny wytrzymałościowej w ramach projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1605 ), dalej „ustawa Pzp”;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje
o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art.75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 29/WILiŚ/2023, CRZP 218/002/D/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia maszyny wytrzymałościowej. Przedmiot zamówienia ma umożliwić Zamawiającemu wykonywanie pomiarów przemieszczeń próbek materiałów pod zadaną siłą oraz pomiarów siły pod zadanym przemieszczeniem, w tym materiałów sezonowanych w komorze klimatycznej, w zakresie sił 0-500N, z synchronicznym pomiarem pola odkształceń. Wszystkie elementy doposażenia muszą być kompatybilne z maszyną wytrzymałościową ZwickRoell Z020TN, nr DO619943 będącą w posiadaniu Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wniesienie, instalację i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu pomiarowego oraz wzorcowanie dwóch głowic pomiarowych. Szkolenie musi być przeprowadzone w języku polskim, w formie stacjonarnej, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia oraz szkolenia jest Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Kuźnia nr 16, parter, pok.1.04.
Koszty przewozu, opakowań i ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy w ww. miejsce do czasu odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw
osób trzecich.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w załącznikach nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w niżej wymienionych kryteriach: cena oferty brutto (C), termin dostawy (TD).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe:
aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania w SWZ tj. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia kart katalogowych producenta, dokumentacji technicznej, folderów producenta/dystrybutora, wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisów własnych.
Opis powinien potwierdzać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określonych w SWZ.
Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów, karty katalogowe, wzorniki, atesty, certyfikaty, opisy wraz z rysunkami obrazującymi proponowane rozwiązania lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wskazane w dokumentacji technicznej źródła informacji, na podstawie których zostały sporządzone muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania.
Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne oferowanych przedmiotów zamówienia wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SWZ i być oznaczone przez Wykonawcę w sposób umożliwiający łatwą identyfikację parametru, którego dotyczy.
2. Zamawiający nie zaakceptuje przedmiotowych środków dowodowych dotyczących oferowanych przedmiotów zamówienia, w których podano zakresy wartości parametrów (wymagane w SWZ),
a nie konkretne jednoznaczne wartości oferowanych parametrów.
3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowana aparatura spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający przewiduje uzupełnienie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: opcjonalnie pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną – sporządzone zgodnie z zapisami, o których mowa w rozdz. XIX ust.1 pkt 17 SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Informacje dotyczące prawidłowej formy pełnomocnictwa Zamawiający zamieścił w rozdz. XIX ust. 1 pkt.17 niniejszego rozdziału.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika.
4) W ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu, analogicznie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu i składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII ust.3 pkt 1.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.
9) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
11) Sposób składania dokumentów w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) Dokumenty własne składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy
c) Dokumenty wspólne np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
d) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, na warunkach określonych poniżej:
1) W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstawy prawnej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty należnej Wykonawcy po zmianie umowy.
Zmiana ceny umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
Obowiązek wykazania wpływu zmian stawki podatku VAT na zmianę ceny umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
2) W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek:
a) Wystąpienia działania siły wyższej, o której mowa w §6 niniejszej umowy,
b) w przypadku braku zamienników niedostępnych na rynku oferowanego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu
W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała.
3) W zakresie przedmiotu umowy:
a) Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy oferowany przedmiot umowy nie będzie dostępne na rynku w chwili jego realizacji. Dopuszcza się wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, możliwość dostarczenia zamienników, w cenie wynikającej z oferty Wykonawcy.
b) Obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego przedmiotu umowy na inny, w związku z brakiem jego dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na proponowaną zamianę spoczywa na Wykonawcy.
c) Zmiana taka nie może spowodować zmiany ceny przedmiotu umowy wynikającej z oferty Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-14 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-14 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-13
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Ostateczny termin realizacji umowy ustala się na dzień 08.12.2023r.
Graniczny końcowy termin realizacji całości umowy i zapłaty za fakturę to 29.12.2023r.
Po tym terminie Zamawiający nie będzie dysponował środkami na realizację przedmiotu umowy i odstąpi od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do niego żadnych roszczeń z tego tytułu. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo naliczenia kary umownej, o której mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz. U. z 2023, poz. 1497), zwanej dalej ustawą sankcyjną.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij