Dostawa: części zamiennych do chromatografu cieczowego HPLC

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE
31-202 KRAKÓW
PRĄDNICKA 76
Tel. kom. 667 881 188
E-mail wsse@wsse.krakow.pl
WWW wsse.krakow.pl/strona2/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa: części zamiennych do chromatografu cieczowego HPLC

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa: części zamiennych do chromatografu cieczowego HPLC
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.malopolska.pl_1669804447756
LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/wssekrakow,a,2197570,ogloszenie-o-zamowieniu-na-dostawe-czesci-zamiennych-do-hplc-znak-sprawy-ag260019242022.html
Osoba do kontaktu tel.: 12 25-49-411, e-mail: zaopatrzenie@wsse.krakow.pl;
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE
31-202 KRAKÓW
PRĄDNICKA 76

2022-12-05

Sposób składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE, PRĄDNICKA 76, 31-202 KRAKÓW Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa i adres Zamawiającego, dane kontaktowe:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
tel.: 12 25-49-411, e-mail: zaopatrzenie@wsse.krakow.pl;
2. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa: części zamiennych do chromatografu cieczowego HPLC (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do ogłoszenia).
2) Termin dostawy: zgodnie z informacją w załączniku 1.
3) Ceny podane w ofercie nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy.
4) Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku niezrealizowania dostawy w terminie.
3. Kryteria wyboru oferty:
1) Zamawiający dokonując oceny ofert będzie brał pod uwagę:
a) cenę oferty brutto 100%
4. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i przekazać Zamawiającemu e-mailem.
2) W ofercie należy podać:
a) cenę netto realizacji zamówienia – poszczególnych pozycji oraz całości.
b) cenę brutto realizacji zamówienia – poszczególnych pozycji oraz całości.
c) inne ważne informacje związane z realizacją przedmiotowej dostawy, a które nie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia (załącznik 2) w zakresie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022 r. poz.835).
4) Zamawiający po otrzymaniu ofert zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych Wykonawców do dalszych negocjacji.
5) Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza zaakceptowanie wymagań i warunków określonych przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu.
5. Termin składania ofert:
1) Oferty należy złożyć w terminie do końca dnia 5.12.2022.
2) Oferty należy przesłać na adres e-mail: zaopatrzenie@wsse.krakow.pl
6. Inne postanowienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie postepowania do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Działając na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej Rozporządzeniem (UE) 2016/679, informuję Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow, adres skrytki ePUAP: /wssekrakow/skrytka.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod.wsse.krakow@sanepid.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: 12 25 49 405 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem ofertowym, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem administratora, jak też – jeżeli do tego dojdzie – zawarcia czy wykonania umowy w sprawie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
4. W ograniczonym zakresie Administrator Danych może udzielić dostępu do Pani/Pana danych podmiotom, które obsługują Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie np. firmom obsługującym systemy informatyczne, dostawcy usług pocztowych. Udostępnianie danych podmiotom obsługującym WSSE w Krakowie może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania ofertowego zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu nr 2600 wynikającego z załącznika nr 5 -Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6. Posiada Pani/Pan na podstawie:
1) art. 15 Rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) art. 16 Rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) art. 18 Rozporządzenia (UE) 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2016/679,
Informuję również Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich.
Informuję również, iż stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij