Dostawa części zamiennych do aparatury laboratoryjnej

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147
Tel. 71 734 72 91
E-mail biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
WWW port.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa części zamiennych do aparatury
laboratoryjnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa części zamiennych do aparaturylaboratoryjnej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.port.org.pl_1698770650744
LINK do SIWZ http://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-dziedziny-nauki/1018-po-2725-3-2023-dostawa-czesci-zamiennych-do-aparatury-laboratoryjnej
Osoba do kontaktu Pani Anna Kaszuba, adres e-mail: anna.kaszuba@port.lukasiewicz.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147

2023-11-07

Sposób składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII, STABŁOWICKA 147, 54-066 WROCŁAW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Uwagi Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl. NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580.
Strona 1 z 9
Wrocław, dnia 31.10.2023 r.
Nr Sprawy PO.2725.3.2023 L.dz 00003702/2023/W
ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)
Do postępowania, którego przedmiotem są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, których wartość jest równa lub wyższa niż kwota 130 000 netto (PLN) i jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej jako PZP.
Zamawiający:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław KRS: 0000850580
NIP: 8943140523
REGON: 386585168
Zaprasza Państwa do złożenia oferty na:,,Dostawę części zamiennych do
aparatury laboratoryjnej
Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych na podstawie Regulaminu dotyczącego realizacji zamówień do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych obowiązującego u Zamawiającego.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa części zamiennych do aparatury
laboratoryjnej. Zamówienie realizowane jest w podziale na 6 części pn.: Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Strona 2 z 9
w załączniku nr 2 do ZO-Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 do ZO – wzór umowy.
1.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie składa się z 6 części, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do ZO. Każda z części postepowania będzie rozpatrywana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą dowolnie wybraną przez siebie część. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może złożyć ofertę jeden wykonawca.
2 Zakres zamówienia oraz termin realizacji:
Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje Załącznik nr 2 do ZO-OPZ oraz załącznik nr 3 do ZO – wzór umowy.
3 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.
3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 4 ZO, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały przewidziane przez Zamawiającego w pkt 3.2 poniżej. 3.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4 Podstawy wykluczenia z postępowania.
4.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.
108 ust. 1 ustawy PZP.
4.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP. 4.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 4.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Strona 3 z 9
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wskazanej w zdaniu poprzednim ustawy.
5 Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe).
5.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o braku podstaw do wykluczenia-zgodnie z Załącznikiem
nr 4 do ZO.
5.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia. 5.3 Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 2 dni robocze, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 5.4 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej-wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do ZO. 6 Sposób komunikacji oraz informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), w tym pocztą elektroniczną.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie postępowania: Pani Anna Kaszuba, adres e-mail: anna.kaszuba@port.lukasiewicz.gov.pl
7 Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów
7.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Strona 4 z 9
7.2 Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.3 Treść oferty musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 7.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 7.5 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 7.6 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do Zapytania Ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Jeśli teść ofert nie będzie zgodna z powyższym oferta zostanie odrzucona. 7.7 Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), Wykonawca powinien wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 7.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8 Zawartość oferty 8.1. Na zawartość oferty składa się:
a. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wzór druku formularza stanowi
załącznik nr 1 do ZO oraz wypełniony i podpisany Formularz Wyceny zał. nr 2 do ZO.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1. ZO – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ZO.
c. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. (Wykonawca nie jest zobowiązany
do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.)
d. Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy). e. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 8.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Zamawiający dopuszcza, również przesłanie oferty za pośrednictwem poczty e-mail w formie skanu z odręcznym podpisem osoby upoważnionej. Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Strona 5 z 9
9 Sposób obliczenia ceny oferty
9.1 Wykonawca wskaże cenę brutto w sposób określony w Formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do ZO. W przypadku omyłki rachunkowej, Zamawiający uzna ceną brutto za prawidłową i w oparciu o ceną brutto dokona stosownej poprawy. 9.2 Cena oferty wskazana w Formularzu ofertowym musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w szczególności w cenie należy uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 9.3 Wykonawca zobowiązany jest skalkulować wszystkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz przewidzieć właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez wykonawcę zakresu rzeczowego dostaw. 9.4 Wartość netto i cena oferty brutto musi być podana cyfrowo, z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (należy je zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę). 9.5 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, wykonawca ma obowiązek: 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 9.6 Składając ofertę na przedmiot zamówienia, we wskazanym miejscu w Formularzu Wyceny (załącznik nr 2) Wykonawca musi podać nr katalogowy produktu i producenta. Jeżeli Wykonawca nie wpisze ww. parametrów oferowanego urządzenia w Formularzu Wyceny oferta będzie podlegać odrzuceniu. 9.7 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w walucie PLN/EUR/USD. W celu porównania ofert Zamawiający dokona przeliczenia cen podanych w EUR lub USD na PLN, po kursie NBP z dnia otwarcia ofert.
10 Termin związania ofertą.
10.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.12.2023 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Strona 6 z 9
10.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 10.1 ZO, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
11 Sposób i termin składania i otwarcia ofert.
11.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na e-mail Zamawiającego anna.kaszuba@port.lukasiewicz.gov.pl do dnia 07.11.2023 r. do godz. 10.00. 11.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2023 r. o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców. Po otwarciu ofert Zamawiający niezwłocznie w miejscu publikacji zamieści Protokół z otwarcia ofert.
12 Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
12.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – waga kryterium 100,00 %
12.2 Zasady oceny ofert – opis sposobu obliczania punktacji: Cena: Liczba punktów przyznany w ramach tego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: cena najniższa brutto* Ilość punktów = ———————- x 100 pkt x waga kryterium % cena oferty ocenianej brutto *spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Cenę oferty należy podać jako całkowitą wartość za cały przedmiot zamówienia.
Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT).
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
W ww. kryterium można uzyskać max. 100,00 pkt. 12.3 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 100,00 pkt. Ilość punktów będzie przeliczana zgodnie z następującymi zasadami: cyfry od 1 do 4 po przecinku zostaną zaokrąglone w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 zostaną zaokrąglone w górę. Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Strona 7 z 9
12.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów we wskazanym powyżej Kryterium oraz będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom ZO. 12.5 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (dotyczy sytuacji, gdy przewidziano więcej niż jedno kryterium). 12.6 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 12.7 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 12.6 ZO, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 12.8 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
13 Wyjaśnienia dotyczące treści ZO
13.1 Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na adres e-mail podane w pkt 6 ZO. 13.2 Zamawiający może do upływu terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu w drodze wyjaśnień lub modyfikacji. 13.3 Zamawiający niezwłocznie zamieszcza treść wyjaśnień lub modyfikację ogłoszenia na stronie internetowej oraz jeśli jest to wymagane w bazie konkurencyjności, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania.
14 Wybór wykonawcy
14.1 Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który: 14.1.1 spełni warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, o ile zostały określone w ogłoszeniu, 14.1.2 nie podlega wykluczeniu z postępowania, 14.1.3 złoży najkorzystniejszą ofertą na podstawie kryteriów oceny ofert. 14.2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie dokonywane na podstawie oświadczeń i/lub dokumentów złożonych w postępowaniu, o ile były wymagane. 14.3 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów albo złożył wadliwe oświadczenia i dokumenty, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym. 14.4 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 14.5 Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do umowy zawartej w Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Strona 8 z 9
ramach postępowania w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 14.6 Zamawiający niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego oraz jeśli jest to wymagane w bazie konkurencyjności informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie informacje o nieudzieleniu zamówienia.
15 Przesłanki odrzucenia ofert
15.1 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 15.1.1 jej treść nie odpowiada treści dokumentów przekazanych przez Zamawiającego w postępowaniu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Zamawiający jest w stanie potraktować niezgodność jako omyłkę – pisarską, rachunkową lub inną, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty i poprawić ją informując o tym Wykonawcę, lub wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą doprowadzić do istotnych zmian treści oferty; 15.1.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 15.1.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia tzn., jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 224 ustawy PZP; 15.1.4 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 15.1.5 upłynął termin związania ofertą, a Wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie; 15.1.6 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 15.1.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki; 15.2 Zamawiający informuje wykonawcę o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie dokonanej czynności.
16 Poprawianie omyłek w ofertach
16.1 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z brzmieniem przepisu art. 223 ustawy PZP. Sieć Badawcza Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000850580
Strona 9 z 9
17 Przesłanki unieważnienia postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia, jednej z przesłanek wskazanych w art. 254-256, 258-265 oraz art. 310 ustawy PZP.
18 Zmiany treści Zapytania Ofertowego
18.1 Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego, zamieszczając informację o zmianie w miejscu publikacji. 18.2 Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może przedłużyć termin składania ofert w szczególności w przypadku zmiany treści zapytania lub załączników.
19 Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu pocztą elektroniczną o:
· wyborze najkorzystniejszej oferty, · odrzuceniu oferty, · unieważnieniu postępowania.
Zamawiający opublikuje w miejscu publikacji ZO informację o złożonych ofertach, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania oraz informację o udzieleniu zamówienia.
20 Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 6 do ZO.
21 Wykaz załączników:
Załącznik nr 1-Formularz ofertowy, Załącznik nr 2-Formularz Wyceny (OPZ), Załącznik nr 3-Wzór umowy, Załącznik nr 4-Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, Załącznik nr 5-Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik nr 6-RODO klauzula informacyjna.
…………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)
Sporządził/a: Anna Kaszuba
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij