Dostawa chromatografu

Dane organizatora URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
00-950 WARSZAWA
PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
Tel. 22 556 08 00
E-mail uokik@uokik.gov.pl
WWW www.uokik.gov.pl/index.php
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa chromatografu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu dla Laboratorium Zamawiającego w Bydgoszczy zwanego dalej ”sprzętem” lub „urządzeniem”.2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ. W kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania Zamawiającego” Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne, jakie musi spełniać oferowane urządzenie oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na chromatograf będący przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca musi zapewnić serwis w miejscu zainstalowania urządzenia.4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania chromatografu będącego przedmiotem zamówienia w Laboratorium Zamawiającego w Bydgoszczy, winien też sprawdzić prawidłowość działania i przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do jego prawidłowej obsługi. Do urządzenia Wykonawca musi dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim.5. Jeżeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, że urządzenie ma współpracować lub być integralną częścią urządzenia posiadanego już przez Zamawiającego wymaga się, aby oferowane urządzenie było w pełni zgodne, kompatybilne i prawidłowo współpracowało ze wskazanym urządzeniem.6. W przypadku, gdy w treści SWZ zostały użyte nazwy producentów lub modeli, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia równoważnego spełniającego warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. BF-2.262.20.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1690880030432
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/800046
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwie dostawy chromatografu gazowego z detektorem FID o wartości każda co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) o braku podstaw wykluczenia – Załącznik Nr 7 do SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 2.4 lit. A części II SWZ (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ). Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 2.4 lit. A Część II SWZ musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 5 do SWZ. 2. Opis oferowanego urządzenia pod kątem spełniania wymogów postawionych w Załączniku Nr 1 do SWZ. Wykonawca wypełnia Załącznik Nr 1 do SWZ opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego chromatografu, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego chromatografu oraz warunki realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę chromatografu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ. W opisie oferowanego sprzętu należy podać nazwę producenta, model i rok produkcji chromatografu oraz nazwę producenta i model jednostki sterującej. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dla chromatografu. W przypadku dokumentu w języku innym niż w języku polskim należy dołączyć tłumaczenie zgodne z pkt. 8.14 Części I SWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w pkt 1 lit. B Części II SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 2 lit. A Części II SWZ – Załącznik Nr 4 do SWZ. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w części II lit. D SWZ (jeżeli dotyczy). 6. Oświadczenia z pkt 3 i 4 dla podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 7. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 8. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie. 9. Oferty niepodpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SWZ zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 lit. F Części II SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia@uokik.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uokik.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące
Miejsce i termin składania ofert URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
00-950 WARSZAWA
PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

2023-08-11

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem platformazakupowa.pl/pn/uokik w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-09-09
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 18
jakość 22
Uwagi 2023/BZP 00332358/01

Dostawy
Dostawa chromatografu
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006212789
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Warszawy 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uokik.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Ochrona konkurencji i konsumentów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9ddd0ad-2d22-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00332358
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116107/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.7 Sprzęt laboratoryjny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/800046
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uokik
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https//:platformazakupowa.pl/pn/uokik. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, na platformie, Wykonawca składa podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa;
2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: iod@uokik.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BF-2.262.20.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu dla Laboratorium Zamawiającego w Bydgoszczy zwanego dalej ”sprzętem” lub „urządzeniem”.
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ. W kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania Zamawiającego” Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne, jakie musi spełniać oferowane urządzenie oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na chromatograf będący przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ
oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca musi zapewnić serwis w miejscu zainstalowania urządzenia.
4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania chromatografu będącego przedmiotem zamówienia w Laboratorium Zamawiającego w Bydgoszczy, winien też sprawdzić prawidłowość działania i przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do jego prawidłowej obsługi. Do urządzenia Wykonawca musi dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim.
5. Jeżeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, że urządzenie ma współpracować lub być integralną częścią urządzenia posiadanego już przez Zamawiającego wymaga się, aby oferowane urządzenie było w pełni zgodne, kompatybilne i prawidłowo współpracowało ze wskazanym urządzeniem.
6. W przypadku, gdy w treści SWZ zostały użyte nazwy producentów lub modeli, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzenia równoważnego spełniającego warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 18
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 22
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwie dostawy chromatografu gazowego z detektorem FID o wartości każda co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) o braku podstaw wykluczenia – Załącznik Nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 2.4 lit. A części II SWZ (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ). Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 2.4 lit. A Część II SWZ musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Opis oferowanego urządzenia pod kątem spełniania wymogów postawionych w Załączniku Nr 1 do SWZ. Wykonawca wypełnia Załącznik Nr 1 do SWZ opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego chromatografu, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego chromatografu oraz warunki realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę chromatografu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ. W opisie oferowanego sprzętu należy podać nazwę producenta, model i rok produkcji chromatografu oraz nazwę producenta i model jednostki sterującej. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dla chromatografu. W przypadku dokumentu w języku innym niż w języku polskim należy dołączyć tłumaczenie zgodne z pkt. 8.14 Części I SWZ.
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w pkt 1 lit. B Części II SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 2 lit. A Części II SWZ – Załącznik Nr 4 do SWZ.
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w części II lit. D SWZ (jeżeli dotyczy).
6. Oświadczenia z pkt 3 i 4 dla podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
7. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.
9. Oferty niepodpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SWZ zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 lit. F Części II SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 oraz § 10 ust. 3 umowy.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany terminu realizacji dostawy z uwagi na przypadki zaistnienia siły wyższej, bądź też sytuacji będącej następstwem działania ludzkiego, na które Strony nie mają wpływu (np. zaistnienie zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, przerw w dostawie energii elektrycznej, przerw w łańcuchach dostaw spowodowanych kryzysem i trudną sytuacją gospodarczą, itp.) mającej wpływ na realizację umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego przyczyny leżą poza kontrolą danej Strony, są nagłe i zewnętrzne, w tym między innymi takie przyczyny jak: wojna, embargo, akty normatywne lub decyzje administracji państwowej, zdarzenia losowe, powódź, pożar, strajki, epidemie lub pandemie chorób. Wystąpienie siły wyższej rozpatrywane będzie tak w skali kraju, jak w skali poszczególnych jednostek administracyjnych kraju, na których wystąpiły opisane wyżej zjawiska.
3. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosowanych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.
4. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawieniu dowodów, o których mowa powyżej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-11 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem platformazakupowa.pl/pn/uokik w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-11 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-09
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi okoliczność wynikająca z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij