Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas

ane organizatora GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19
Tel. 32 603 88 61
Fax. 32 603 86 14
E-mail gpw@gpw.katowice.pl
WWW www.gpw.katowice.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS w skrócie: Dostawa chromatografu gazowego s…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS w skrócie: Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gpw-katowice.ezamawiajacy.pl_1655806972236
LINK do SIWZ http://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/64186/details
CPV 38.43.22.10, 38.43.31.00, 38.50.00.00
Wadium 9000.00
Miejsce i termin składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19

2022-06-28

Sposób składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH, WOJEWÓDZKA 19, 40-026 KATOWICE Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 1. Zamówienie jest związane z działalnością sektorową, tj. działalnością w zakresie gospodarki wodnej w rozumieniu art. 5 ust.4 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) o wartości mniejszej niż progi unijne, do których nie ma obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako Regulamin ), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej
Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach
nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu (dalej Postępowanie ). 3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet eZamawiający (dalej Platforma ), dostępnej bezpłatnie pod adresem:
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php – przekierowanie na Platformę poprzez
link:
-https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl -https://oneplace.marketplanet.pl
chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej. 4. Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie pod
adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.
5. Wykonawca składa ofertę w jednej z dwóch dopuszczalnych form, tj.: – w formie pisemnej (w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem) albo – w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne-podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1797)) zgodnie z zapisami Rozdziału XVI SWZ. O formie złożenia oferty decyduje Wykonawca.
ROZDZIAŁ III-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany po 2020 roku, Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji itp. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący:
Załącznik nr 5 do SWZ.3
4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 38432210-7 Chromatografy gazowe 38433100-0 Spektrometry masy ROZDZIAŁ IV-TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
ROZDZIAŁ V-INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub na wszystkie części zamówienia.
ROZDZIAŁ VI-INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT-PROCEDURA
ODWRÓCONA
W Postępowaniu ma zastosowanie tzw. procedura odwrócona, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
ROZDZIAŁ VII-INFORMACJA NA TEMAT DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia drugiego etapu Postępowania przed wyborem oferty najkorzystniejszej.
ROZDZIAŁ VIII-INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ
OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ NA
TEMAT PODWYKONAWCÓW
1. Wspólne ubieganie się o zamówienie: 1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów). 1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika i przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Uwaga: Pełnomocnictwo należy złożyć w: -w oryginale w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (wraz z ofertą pisemną); albo -w oryginale w formie elektronicznej lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (wraz z ofertą elektroniczną).
Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 1.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub Pełnomocnika). 1.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie w jakim wykazuje ich spełnianie (oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1.1 SWZ-Załącznik nr 3 do SWZ).
1.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Podwykonawstwo: 2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę (firmy) podwykonawcy, o ile jest znany. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt Formularza ofertowego-Załącznika nr 2 do SWZ. 2.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawcy, w odpowiednim punkcie Formularza ofertowego-Załącznika nr 2 do SWZ 4
należy wpisać nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt Formularza ofertowego nie wypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 2.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
ROZDZIAŁ IX-PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia.
A. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców, którzy: 1.1. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 1.2. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 1.3. Złożyli więcej niż jedną ofertę. 1.4. W stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
B. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa ( Dz. U. poz. 835), tj. 1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/200611 i rozporządzeniu 269/201422 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu dotyczące: 2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa ww. warunku 2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa ww. warunku. 2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa ww. warunku. 2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa ww. warunku
1 tj. w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm). 2 tj. w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm).5
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. że oferowany produkt posiada: kartę katalogową / opis oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie wymagań techniczno-użytkowych, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy), Świadectwo kwalifikacji IQ, Specyfikację referencyjną producenta potwierdzającą czułość w trybie EI MS/MS (MRM) nie gorszą niż S/N RMS 300:1 przy dozowaniu 1 µl oktafluorobaftakenu (OFN) o stężeniu 1 fg/µl, Specyfikację producenta potwierdzającą granicę wykrywalności poniżej 0,4 fg przy nastrzyku 1µl oktafluoronaftalenu (OFN) o stężeniu 1 fg/µl.
ROZDZIAŁ X-WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca wraz z ofertą (Formularzem ofertowym-Załącznikiem nr 2 do SWZ) składa: 1.1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie rozdziału IX ust. 1 pkt A ppkt 1.1.-1.3. i ust. 1 pkt. B oraz w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie Rozdziału IX ust. 1 pkt. A ppkt. 1.4. SWZ-aktualne na dzień składania ofert
Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
Uwaga: 1) Wykonawca, któr bierze udział w Postępowaniu samodzielnie składa swoje własne Oświadczenie. 2) W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa swoje odrębne Oświadczenie-Załącznik nr 3 do SWZ. 1.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
1.2.1. Formularz cenowy – Załącznik nr 2.1 do SWZ.
Zamawiający zastrzega, że Formularze cenowe stanowią integralną część oferty i nie podlegają uzupełnieniu. 1.2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym projektem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na Formularzu
ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
1.2.3. Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,-na Formularzy ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 1.2.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2. SWZ.
1.2.5. Dokument/y potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wniesienia wadium
w postaci niepieniężnej. Dokument wadialny należy złożyć w formie i na zasadach opisanych w Rozdziale XIV SWZ. 1.2.6. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu-na Formularzu ofertowym zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Uwaga: Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni terminie, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia: 2.1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
2.1.1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.6
2.1.2. Odstępstwo dotyczące Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: 2.1.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 2.1.1 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Wskazane dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 2.1.2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2.1.2.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju w którym, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przez organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania Wykonawcy.
Wskazane dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Uwagi: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Zamawiający pobierze samodzielnie ww. dokumenty z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności baz dostępnych pod adresami:
– https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
lub
– https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx
a także innych baz danych-o ile Wykonawca je wskaże.
W takim przypadku Zmawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.
2.2. Następujące przedmiotowe środki dowodowe:
Kartę katalogową / opis oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie wymagań techniczno-użytkowych, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy), Świadectwo kwalifikacji IQ, Specyfikację referencyjną producenta potwierdzającą czułość w trybie EI MS/MS (MRM) nie gorszą niż S/N RMS 300:1 przy dozowaniu 1 µl oktafluorobaftakenu (OFN) o stężeniu 1 fg/µl, Specyfikację producenta potwierdzającą granicę wykrywalności poniżej 0,4 fg przy nastrzyku 1µl oktafluoronaftalenu (OFN) o stężeniu 1 fg/µl.
ROZDZIAŁ XI-INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl, chyba że w SWZ wyraźnie wskazano inaczej. 2. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz problemów technicznych dotyczących pracy Platformy należy kontaktować się z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00:
– pod numerem telefonu: (+48) 22 25-72-223,
– pod adresem e-mail: https://oneplace.marketplanet.pl.
3. Dokumentacja Postępowania została udostępniona na Platformie pod adresem https://gpw-
katowice.ezamawiajacy.pl. 7
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 4.1.Zgłoszenie do Postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy na subdomenie
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Uwaga: Wykonawcy zainteresowani udziałem w Postępowaniu muszą wybrać opcję Przystąpić do Postępowania i zalogować się na konto użytkownika. 4.2.Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie przebiegu Postępowania, w tym złożenia oferty w postaci elektronicznej. 4.3.Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Platformy, zawierają odpowiednie instrukcje dla Wykonawców, udostępnione na Platformie w zakładce Regulacje i procedury
procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych udostępnione pod adresem https://gpw-
katowice.ezamawiajacy.pl.
4.4. Założenie konta i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie w następujący sposób: 5.1.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kB/s; 5.2.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 5.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 5.4.Włączona obsługa JavaScript; 5.5.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. 6. Informacje dotyczące: 6.1. Niezbędnych wymagań sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 6.2. Odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się w odpowiedniej instrukcji dla
Wykonawcy na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych jako pliki o wielkości do 100 MB, w szczególności w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip, 7z. 8. W przypadku wezwania Wykonawcy do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa można złożyć (uzupełnić) w każdej z dopuszczonych form, tj.: a) pełnomocnictwo w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2. SWZ. b) dokumenty/oświadczenia w formie określonej w Rozdziale XVI ust. 8 SWZ. 9. Jeżeli Wykonawca wybrał formę pisemną wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego wraz z dopiskiem Wydział Zamówień Publicznych oraz każdorazowo powołując się na numer i nazwę postępowania. 10. Czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.
ROZDZIAŁ XII-WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem
Platformy https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień SWZ, zaleca się przesyłanie pytań również w wersji edytowalnych plików.
Uwaga: Zamawiający wymaga, by pytania zadawane były po przystąpieniu do Postępowania i zalogowaniu się na konto użytkownika. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub dotyczy uprzednio udzielonych już wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 8
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ.
Jeśli w wyniku zmiany SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 5. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami oraz dokonane zmiany treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.
ROZDZIAŁ XIII-OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w niniejszy Postępowaniu jest: Marek Rataj Wydział Zamówień Publicznych
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
2. Wykonawca przed złożeniem oferty może przeprowadzić wizję lokalną. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze, w godz. 0800÷1400 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest Pani Dorota Dygoń, telefon kontaktowy: 32 200 96 41; e-mail: d.dygon@gpw.katowice.pl, Wydział Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 3. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wszelkie ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadać po odbyciu wizji lokalnej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy, na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ.
ROZDZIAŁ XIV-WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00zł (dziewięć tysięcy zł 00/100gr). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu: – gwarancjach bankowych; – gwarancjach ubezpieczeniowych; – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert określonym w Rozdziale XVIII SWZ.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem Wadium do postępowania numer FZP/322/29/2022.
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Z uwagi na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. 5. Wadium w postaci niepieniężnej należy wnieść w oryginale jednej z dwóch dopuszczonych form, zgodnie z formą, w jakiej zostało ono ustanowione przez Gwaranta lub Poręczyciela tj.: 5.1. W formie pisemnej: – Dokument wadialny (oryginał) musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. – W przypadku, gdy wadium dołączone jest bezpośrednio do oferty składanej w formie pisemnej zaleca się zamieścić dokument wadialny, w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów). – W przypadku nie dołączania wadium bezpośrednio do oferty dokument wadialny (oryginał) winien być zamieszczony w kopercie, opisanej jak niżej: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B WADIUM do postępowania nr FZP/322/29/2022: Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.9
Dokument wadialny winien być złożony w miejscu i terminie określonym w pkt 1 Rozdziału XVIII SWZ,
albo: 5.2. W postaci elektronicznej: – Oryginał dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej należy przekazać za pośrednictwem Platformy (jako załącznik do oferty) w terminie określonym w pkt 2 Rozdziału XVIII SWZ. – Dokument wadialny w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień o wygaśnięciu gwarancji lub poręczenia w razie zwrotu dokumentu przez Wykonawcę. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 6.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 6.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Gwarancja/Poręczenie nie może zawierać sformułowań, które uniemożliwiłyby Zamawiającemu dochodzenie zapłaty sumy gwarancyjnej lub poręczenia. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 9.2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. W takim przypadku treść dokumentu wadialnego musi zapewnić możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ust. 6 powyżej przesłanki zatrzymania wadium, tj. działania lub zaniechania Wykonawcy rozumianego, jako wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Dziale II Rozdziale VIII Regulaminu. 12. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści Gwarancji/Poręczenia musi figurować zapis o poddaniu sporów dotyczących wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
ROZDZIAŁ XV-TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w Rozdziale XVIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
ROZDZIAŁ XVI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ lub według takiego samego schematu. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w jednej z dwóch dopuszczonych przez Zamawiającego form, tj.: − w formie pisemnej, albo − w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z wyborem Wykonawcy.
Uwaga: Wykonawca, który składa ofertę w formie pisemnej również musi przystąpić na Platformie do Postępowania, gdyż korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzona jest przy użyciu Platformy. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski-nie dotyczy Formularza oferty, który musi być sporządzony w języku polskim.10
5. Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku spółek cywilnych ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy lub wspólnik uprawniony zgodnie z umową spółki cywilnej lub udzielonym przez pozostałych wspólników pełnomocnictwem. 6. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 7. Do oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, tj.: 7.1. Formularz cenowy stanowiący załącznik do Formularza ofertowego – Załącznik nr 2.1. do SWZ, Zamawiający zastrzega, że Formularz cenowy stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu. 7.2. Oświadczenie/a Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie-Załącznik nr 3 do SWZ, 7.3. Pełnomocnictwo/a do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli uprawnienie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, 7.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci niepieniężnej (o ile wadium zostało wniesione w tej formie). 8. Forma dokumentów i oświadczeń oraz pełnomocnictw: 8.1. Forma dokumentów/ oświadczeń dołączonych do oferty w formie pisemnej: 8.1.1. Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale w postaci pisemnej lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 8.1.2. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu adnotacją za zgodność z oryginałem oraz własnoręcznym podpisem. 8.2. Forma dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty w formie elektronicznej: 8.2.1. Dokumenty lub oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8.2.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 8.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 9. Przygotowanie oferty w formie pisemnej: 9.1. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 9.2. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 9.3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość.
Zaleca się aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane, itp.). 9.4. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, wraz z załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 9.5. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami i pełnomocnictwami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: a) koperta zewnętrzna: – powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B Oferta do przetargu: Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas Nr postępowania FZP/322/29/2022 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
b) koperta wewnętrzna: – powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.11
9.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt 9.5. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: Zmiana lub Wycofanie. 10. Przygotowanie oferty w formie elektronicznej na Platformie: 10.1. Oferta w formie elektronicznej może być złożona przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl. 10.2. Wykonawca powinien dodać na Platformie Formularz ofertowy zgodny ze wzorem Zamawiającego – stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 10.3. Wytyczne dotyczące przygotowania i składania ofert zawierają odpowiednie instrukcje dla Wykonawców, udostępnione na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu
zakupowego/Plany zamówień publicznych.
Uwagi: 1) W celu skutecznego złożenia przez Wykonawcę oferty w terminie określonym w SWZ, zaleca się jej przygotowanie i przekazanie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by w przypadku np. braku dostępu do Internetu lub trudności związanych z zasadami lub wymogami technicznymi korzystania z Platformy, Wykonawca miał czas na podjęcie stosownych działań zmierzających do rozwiązania problemu (w tym ewentualne konsultacje z serwisem Platformy). 2) Wykonawca winien oznaczać załączniki (pliki) nazwą umożliwiającą ich identyfikację. 3) Poprawki w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/nich do reprezentacji Wykonawcy. 4) Zaleca się sporządzenie plików elektronicznych w formacie.pdf oraz opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES lub XAdES (wewnętrzny).
W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązkowym dołączeniu do pliku podstawowego także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. 11. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), nie później niż w terminie składania ofert, wskazując, które informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w takim przypadku musi wykazać (udowodnić), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje, o których mowa w art. 7 ust.3 Regulaminu. 11.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w przypadku oferty składanej w formie pisemnej winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: tajemnica przedsiębiorstwa-tylko do wglądu przez Zamawiającego 11.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej winny być dołączone (wgrane) do oferty jako odrębny dokument (odrębny plik). Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 11.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże (nie udowodni), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
ROZDZIAŁ XVII-OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę ofertową (ryczałtową), na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. W Formularzu ofertowym należy podać łączną wartość netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z kalkulacją cenową zawartą w Załączniku nr 2.1 do SWZ, tj.
Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część oferty. 2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). 3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wyceny należy dokonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia stanowiący – Załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem warunków i wymogów określonych – w Załączniku nr 5 do SWZ,12
4. Wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego). 5. Wykonawca, składając ofertę, informuje, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Uwaga: W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, Wykonawca w Formularzu ofertowym winien wpisać wartość brutto w wysokości równej wartości netto.
ROZDZIAŁ XVIII-TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, w Kancelarii Ogólnej-parter, nie później niż do dnia ……………….. 2022 r.
do godziny 10.00.
1.1. Dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem poczty. Decydująca jest data i godzina dostarczenia (wpisania na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby Zamawiającego. 1.2. Wszystkie oferty złożone w formie pisemnej otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym powyżej, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 2. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia ………. 2022 r. do godziny 10.00,
zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ. 2.1. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie, z tym zastrzeżeniem, że oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar. 3. Zamawiający otworzy oferty złożone w formie pisemnej i elektronicznej w dniu …………. 2022 r.
o godzinie 10.30.
4. W przypadku gdy awaria Platformy uniemożliwi otwarcie ofert składanych elektronicznie, Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert złożonych w terminie, o którym mowa pkt 2 powyżej, na następny po usunięciu awarii dzień roboczy.
ROZDZIAŁ XIX-INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 2. Informacja z otwarcia ofert jest jawna. Zamawiający udostępni informację z otwarcia ofert na Platformie, na której zamieszczane są dokumenty zamówienia. 3. Informacja z otwarcia ofert zawiera nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informację o zaoferowanej cenie. 4. W toku oceny złożonych ofert Zamawiający może na zasadach określonych w Regulaminie żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień, wezwać Wykonawców do złożenia /uzupełnienia/ poprawienia wymaganych dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw, dokonać poprawy omyłek w ofercie Wykonawcy. 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty: 1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, 2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 5 ppkt 1) na Platformie. 7. Zamawiający unieważnia Postępowanie w przypadkach określonych w art. 85 ust.1 Regulaminu. 8. O unieważnieniu Postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert a także zamieszcza informację o unieważnieniu na Platformie,13
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
ROZDZIAŁ XX-OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa-100% wagi.
Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 100pkt), wyliczoną według następującego wzoru: Cn IP = —– x A Cb gdzie poszczególne litery oznaczają: IP liczba punktów, Cn cena ofertowa najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert Cb cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), A waga kryterium wyrażona w punktach-100 pkt. 2. Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeśli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę. 3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przestawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku VAT, którą miały obwiązek rozliczyć. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych przy czym ceny tych ofert nie mogą być wyższe niż w pierwotnie złożonej ofercie. 5. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
ROZDZIAŁ XXI-ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy (wzór umowy) zawiera-Załącznik nr 5 do SWZ, 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w
Załączniku nr 5 do SWZ.
3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
ROZDZIAŁ XXII-INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienie najwcześniej w pierwszym dniu po upływie terminu na wniesienie zażalenia, o którym mowa w Rozdziale XXV SWZ, a w przypadku wpłynięcia zażalenia lub kilku zażaleń po ich rozpoznaniu. 3. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do: 4.1. wskazania, kto w jego imieniu będzie podpisywał umowę (imię, nazwisko, funkcja) oraz przedłożenia stosownego pełnomocnictwa, w przypadku gdy Wykonawcę będzie reprezentował Pełnomocnik -chyba, że pełnomocnictwo uprawniające do podpisania umowy zostało dołączone do oferty; 4.2. numeru telefonu zapewniającego w dni robocze w godzinach od 8.00-15 00 przeprowadzenie konsultacji telefonicznych w zakresie obsługi, konserwacji Produktów, o czym mowa w §9 ust. 14
7 projektu umowy, 4.3. podania adresu e-mail oraz numeru na telefonu, na które będą zgłaszane wady Produktów, o czym mowa w §9 ust. 8 projektu umowy; 4.4. podania imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy oraz jej koordynowania, o czym mowa w §11 ust. 1 projektu umowy; 4.5. przedłożenia listy podwykonawców wraz z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska, siedziby albo adresu prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania i danych kontaktowych podwykonawcy/ów oraz wskazaniem części zamówienia (zakresu rzeczowego), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om. 4.6. złożenia oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 1.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale IX ust. 1 pkt. A oraz B SWZ.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4.6. niniejszego Rozdziału SWZ zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 5. Jeżeli Wykonawca, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy nie dopełni obowiązków określonych w ust. 4 powyżej-Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania. 7. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Marek Rataj, Wydział Zamówień Publicznych,
tel. (32) 6038645, https://gpw.katowice.ezamawiajacy.pl lub na adres e-mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
ROZDZIAŁ XXIII-WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WNIESIENIA
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXIV-OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO
1. Ilekroć w SWZ jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w Postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust.4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w Postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SWZ (Formularza ofertowego). 3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.15
ROZDZIAŁ XXV-POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓW
1. Wykonawca, który uczestniczył w Postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji na temat rozstrzygnięcia postępowania może złożyć zażalenie, jeżeli jego interes w uzyskaniu danego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej. 2. Zażalenie nie przysługuje w przypadku unieważnienia Postępowania. 3. Zażalenie przysługuje od niezgodnej z postanowieniami Regulaminu czynności Zamawiającego, do której jest zobowiązany na podstawie Regulaminu, a dotyczącej: 1) wykluczenia Wykonawcy wnoszącego zażalenie; 2) odrzucenia oferty Wykonawcy wnoszącego zażalenie. 4. Zażalenie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z postanowieniami Regulaminu, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie i wskazywać uzasadnienie faktyczne i prawne wniesienia zażalenia. 5. Zażalenie uważa się za wniesione z chwilą gdy dotarło do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. 6. Kierownik Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zażalenia rozstrzyga o uwzględnieniu zażalenia. W przypadku uwzględnienia zażalenia Kierownik Zamawiającego może wykonać, powtórzyć lub unieważnić czynności w Postępowaniu będące przedmiotem zażalenia. 7. W przypadku odrzucenia zażalenia Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę. 8. Decyzja Kierownika Zamawiającego rozstrzygająca zażalenie jest ostateczna. 9. Wniesienie zażalenia wstrzymuje zawarcie umowy o zamówienie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij