Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas

Dane organizatora INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE
01-673 WARSZAWA
PODLEŚNA 61
Tel. 22 569 41 00
Fax. 22 834 18 01
E-mail imgw@imgw.pl
WWW www.imgw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia „Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas na potrzeby IMGW-PIB”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas na potrzeby IMGW-PIB”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) sprzedaż i dostarczenie chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas wraz z oprogramowaniem (zwanym dalej urządzeniem), akcesoriami i wyposażeniem opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia-Specyfikacji Technicznej;2) instalację i uruchomienie urządzenia w lokalizacji Zamawiającego wskazanej w § 2 ust. 2 wzoru umowy;3) przeprowadzenie instruktażu stacjonarnego z obsługi i konserwacji urządzenia dla maksymalnie 4 pracowników Zamawiającego. Instruktaż będzie trwać 3 dni robocze i będzie prowadzony w języku polskim. Program instruktażu obejmować będzie obsługę i konserwację urządzenia oraz wdrożenie metod polegające na przeniesieniu metod analiz ilościowych stosowanych przez Zamawiającego na dostarczone urządzenie. Instruktaż zakończony zostanie wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika instruktażu. WZP-262-28/2023
Specyfikacja https://imgw.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/402434/dostawa-chromatografu-gazowego-sprzezonego-ze-spektrometrem-mas-na-potrzeby-imgw-pib
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db8444-f97d-5471-1c8e-8e00125fa035
CPV 38.43.22.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie (2) dostawy, polegające na dostawie chromatografu gazowego, z których każda była o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.: a) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy: Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; c) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy; przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 5 do SWZ; d) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – formularz wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli wartość wykonanych dostaw zostanie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający, w celu weryfikacji spełniania przez Wykonawcę opisanego warunku udziału w postępowaniu, obliczy równowartość tej kwoty w złotych polskich (PLN) według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdyby Narodowy Bank Polski we wskazanym dniu nie ogłosił średniego kursu tej waluty, Zamawiający obliczy równowartość kwoty według pierwszego średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania i cechy określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacji Technicznej, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowego środka dowodowego, tj.: Opisu przedmiotu zamówienia – Specyfikacji Technicznej potwierdzającej, że zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, sporządzonej według załącznika nr 1 do SWZ. 2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1, wraz z ofertą. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis przedmiotu zamówienia-Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia, uzupełniona o wszystkie niezbędne dane dotyczące zaoferowanego produktu, sporządzona według załącznika nr 1 do SWZ. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail malgorzata.kajak@imgw.pl
Adres strony internetowej (URL): https://imgw.eb2b.com.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 2,5 miesiące
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE
01-673 WARSZAWA
PODLEŚNA 61

2023-07-26

Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, wskazanym w Rozdziale I, tj. https://imgw.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki pn.: „Złóż ofertę Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-08-25
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00307332/01

Dostawy
„Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas na potrzeby IMGW-PIB”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080507
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Podleśna 61
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-673
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.kajak@imgw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://imgw.eb2b.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Hydrologia,Meteorologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas na potrzeby IMGW-PIB”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-332df1f8-1eef-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00307332
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://imgw.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B, dostępnej pod adresem strony Internetowej prowadzonego postępowania, tj.https://imgw.eb2b.com.pl.
2. Udział w postępowaniu wymaga posiadania przez Wykonawcę konta na platformie.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z platformy, w tym dotyczące wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, określa regulamin platformy dostępny pod adresem strony internetowej, wskazanym w ust. 1.
4. Zamawiający dopuszcza sporządzanie i przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. w
przepisach rozporządzenia RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – w szczególności w formatach: „.pdf”,
„.doc”, „.docx”, „.rtf”, „.odt.” lub „.xades”. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie „.pdf”.
5. Za datę wpływu (przekazania) ofert, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na platformie.
6. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: 1) szyfrowanie za pomocą protokołu
TLS; 2) formularze są dostępne w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane są
zapisywane z dokładnością, co do setnej części sekundy; 4) pliki z
dokumentami elektronicznymi składającymi się na ofertę wczytane przez Wykonawcę na platformę i zapisane, są widoczne na platformie jako zaszyfrowane, a otwarcie tych plików staje się możliwe dopiero po ich odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert; 5) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (w formacie hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data
przesłania”.
7. Wykonawca ma obowiązek komunikować się z Zamawiającym wyłącznie w sposób określony w Rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w Załączniku nr 10 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w Załączniku nr 10 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-262-28/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas na potrzeby IMGW-PIB”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) sprzedaż i dostarczenie chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas wraz z oprogramowaniem (zwanym dalej urządzeniem), akcesoriami i wyposażeniem opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia-Specyfikacji Technicznej;
2) instalację i uruchomienie urządzenia w lokalizacji Zamawiającego wskazanej w § 2 ust. 2 wzoru umowy;
3) przeprowadzenie instruktażu stacjonarnego z obsługi i konserwacji urządzenia dla maksymalnie 4 pracowników Zamawiającego. Instruktaż będzie trwać 3 dni robocze i będzie prowadzony w języku polskim. Program instruktażu obejmować będzie obsługę i konserwację urządzenia oraz wdrożenie metod polegające na przeniesieniu metod analiz ilościowych stosowanych przez Zamawiającego na dostarczone urządzenie. Instruktaż zakończony zostanie wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika instruktażu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium oceny ofert: cena – waga 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie (2) dostawy, polegające na dostawie chromatografu gazowego, z których każda była o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:
a) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
d) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – formularz wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wartość wykonanych dostaw zostanie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający, w celu weryfikacji spełniania przez Wykonawcę opisanego warunku udziału w postępowaniu, obliczy równowartość tej kwoty w złotych polskich (PLN) według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdyby Narodowy Bank Polski we wskazanym dniu nie ogłosił średniego kursu tej waluty, Zamawiający obliczy równowartość kwoty według pierwszego średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania i cechy określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacji Technicznej, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowego środka dowodowego, tj.: Opisu przedmiotu zamówienia – Specyfikacji Technicznej potwierdzającej, że zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, sporządzonej według załącznika nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1, wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis przedmiotu zamówienia-Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia, uzupełniona o wszystkie niezbędne dane dotyczące zaoferowanego
produktu, sporządzona według załącznika nr 1 do SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.
3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 14 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5. Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wyraźnie wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 454 i 455 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, wskazanym w Rozdziale I, tj. https://imgw.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki pn.: „Złóż ofertę
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-26 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-25
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 12 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym dostawa,
instalacja i uruchomienie urządzenia nastąpi w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij