Dostawa chromatografu gazowego

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
90-046 ŁÓDŹ
WODNA 40
Tel. 42 253 62 00
E-mail sekretariat.wsse.lodz@sanepid.gov.pl
WWW urzad.info.pl/sanepid-lodz/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa chromatografu gazowego z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu gazowego z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MSPrzedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS. Zakres dostawy obejmuje: 1) transport i wniesienie przedmiotu zamówienia do laboratorium znajdującego się na III piętrze, w budynku A Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40, . 2) montaż, uruchomienie oraz zademonstrowanie pełnej sprawności urządzenia, 3) szkolenia w siedzibie Zamawiającego szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1694177148684
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/815589
CPV 38.43.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunków w powyższym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w projektowych postanowieniach umowy, w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 do SWZ).
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi WSSE DEA OZPA 272.27.2023 Wodna 40 Łódź 90-046 Renata Kasprzak +48 422536241 zamowienia.wsse.lodz@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/wsse-lodz
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 15/12/2023
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
90-046 ŁÓDŹ
WODNA 40

2023-10-06

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena – 60%
Gwarancja na przedmiot umowy – 40%
Uwagi 2023/S 173-540715
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: WSSE DEA OZPA 272.27.2023
Adres pocztowy: Wodna 40
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Kasprzak
E-mail:
zamowienia.wsse.lodz@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 422536241
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/wsse-lodz

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsselodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa Będąca Podmiotem Leczniczym Finansowanym z Budżetu Państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografu gazowego z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS

II.1.2) Główny kod CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego z detekcją tandemową spektrometrią mas GC-MS/MS.
Zakres dostawy obejmuje:
1) transport i wniesienie przedmiotu zamówienia do laboratorium znajdującego się na III piętrze, w budynku A Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40, .
2) montaż, uruchomienie oraz zademonstrowanie pełnej sprawności urządzenia,
3) szkolenia w siedzibie Zamawiającego szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 887 981.23 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.11.03.00-00-0177/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunków w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w projektowych postanowieniach umowy, w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 do SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 10:10

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza
progi unijne;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
173
2023
Następna aktualizacja:
11/09/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij