Dostawa chromatografu cieczowego

Dane organizatora KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
02-642 WARSZAWA
PUŁAWSKA 148/150
Tel. 22 621 02 51
Fax. 22 601 29 21
E-mail sip@policja.gov.pl
WWW www.policja.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego (HPLC) sprzężonego z detektorem masowym typu kwadropol-analizator czasu przelotu (Q-TOF)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego (HPLC) sprzężonego z detektorem masowym typu kwadropol-analizator czasu przelotu (Q-TOF) Numer referencyjny: 101/Cut/22/AK/PMPPrzedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego (HPLC) sprzężonego z detektorem masowym typu kwadrupol-analizator czasu przelotu (Q-TOF).Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego (HPLC) sprzężonego z detektorem masowym typu kwadrupol-analizator czasu przelotu (Q-TOF). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=kgpolicja.ezamawiajacy.pl_1655737487328
LINK do SIWZ http://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/64151/details
CPV 38.43.20.00, 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: dostaw co najmniej dwóch kompletów sprzętu analitycznego (chromatograf cieczowy, spektrometr masowy). III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy.stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w Projekcie umowy .
Wadium 30000.00
Osoba do kontaktu Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 Warszawa 02-624 Andrzej Kuczyński +48 477212247 a.kuczynski@policja.gov.pl www.policja.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 98
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
02-642 WARSZAWA
PUŁAWSKA 148/150

2022-07-18

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 117-329708
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Kuczyński
E-mail:
a.kuczynski@policja.gov.pl
Tel.: +48 477212247
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.policja.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografu cieczowego (HPLC) sprzężonego z detektorem masowym typu kwadropol-analizator czasu przelotu (Q-TOF)
Numer referencyjny: 101/Cut/22/AK/PMP

II.1.2) Główny kod CPV
38432000 Aparatura do analizowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego (HPLC) sprzężonego z detektorem masowym typu kwadrupol-analizator czasu przelotu (Q-TOF).
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego (HPLC) sprzężonego z detektorem masowym typu kwadrupol-analizator czasu przelotu (Q-TOF).
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności zgodnie z opisem w Rozdziale XII SWZ pkt 3) / Waga: 40
Cena – Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:
dostaw co najmniej dwóch kompletów sprzętu analitycznego (chromatograf cieczowy, spektrometr masowy).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy.stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w Projekcie umowy .

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Platforma zakupowa pod adresem
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 30 000,00 zł (zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SWZ).
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną przyznane. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest NIEuzasadnione. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiający (
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
). Wymagania związane z platformą,przedstawiono w rozdz. XIII SWZ oraz na stronie platformy. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podst. z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W TAKim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawca musi złożyć: wypełniony formularz ofertowy na platformie, przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z zapisami Rozdziału VII SWZ (szczegółowy opis oferowanego sprzętu wraz ze zdjęciami), oświadczenie – wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. oraz inne dokumenty wymagane w SWZ, jeśli dotyczą.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazu wykonanych dostaw, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ wraz z referencjami,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę dokumentów określonych w rozdz. XI SWZ (dotyczy wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich), w tym:
odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca NIE zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w rozdziale XI SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
117
2022
Następna aktualizacja:
21/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij