Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem mas

Dane organizatora POLFA WARSZAWA S.A.
01-207 WARSZAWA
KAROLKOWA 22/24
Tel. 22 691 39 00
Fax. 22 691 38 27
E-mail polfa@polfawarszawa.pl
WWW www.polfawarszawa.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem mas LC-MS qTOF….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem mas LC-MS qTOF.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=polfawarszawa.pl_1651820982624
LINK do SIWZ http://www.polfawarszawa.pl/zapytania-ofertowe/zapytanie-ofertowe-nr-3/
Osoba do kontaktu adres e-mail: beata.zywicka@polpharma.com.
Miejsce i termin składania ofert POLFA WARSZAWA S.A.
01-207 WARSZAWA
KAROLKOWA 22/24

2022-05-13

Sposób składania ofert POLFA WARSZAWA S.A., KAROLKOWA 22/24, 01-207 WARSZAWA Godzina: 18:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Polfa Warszawa S.A.
Warszawa, dnia 05.05.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
W związku z realizacją projektu pn. Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, WZF Polfa S.A., proszą o złożenie ofert na dostawa chromatografu cieczowego z detektorem mas LC-MS qTOF.
I. NAZWA I ADRES KUPUJĄCEGO
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
II. TRYB UDZIELENIA ZAPYTANIA
1. Niniejsze zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
2. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
3) jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
3.1. Przedmiotem zapytania jest chromatograf cieczowy z detektorem mas LC-MS qTOF.
3.2. Przedmiot zapytania obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie i kwalifikację (IQ,OQ, PQ).
3.3. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
3.4. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zapytania znajdują się w Załączniku Nr 1.
IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiot zapytania musi zostać dostarczony na koszt Sprzedającego do siedziby Kupującego
pod adresem: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, ul. Barska 31, 01-207 Warszawa.
V. WYMAGANIA OGÓLNE
5.1. Chromatograf cieczowy musi być przystosowany do pracy 24-godzinnej, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
5.2. Sprzedający musi posiadać personel z udokumentowanymi umiejętnościami (certyfikaty) niezbędne do prawidłowego serwisowania urządzeń, zapewnić niezbędny kontakt z wykwalifikowanym personelem w celu udzielania koniecznej pomocy lub informacji w odniesieniu do obsługi i konserwacji.
5.3. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi urządzeń/programu w języku polskim i/lub angielskim.
Strona 1
Polfa Warszawa S.A.
5.4. Sprzedający zobowiązany jest: w okresie gwarancji do odpowiedzi na zgłoszenie awarii i w ciągu 48 godzin i na czas reakcji (rozpoczęcie naprawy) 14 dni roboczych.
5.5. Zakłada się, że Sprzedający jest ekspertem w dziedzinie sprzedaży urządzenia i jego elementów. Ma on obowiązek prosić o niezbędne wyjaśnienia, w razie pojawienia się wątpliwości dotyczących przedmiotu dostawy.
5.6. Sprzedający musi dostarczyć całą konieczną dokumentację oraz zapewnić niezbędne szkolenia.
5.7. Podczas transportu za sprzęt odpowiada Sprzedający.
5.8. Sposób i procedury dostawy muszą być uzgodnione z Kupującym.
5.9. Sprzedający musi dostarczyć Specyfikację Funkcjonalną oraz stosowną ofertę cenową.
5.10. Sprzedający musi poinformować Kupującego o czasie realizacji projektu, a Kupujący umożliwić mu w tym czasie dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji.
5.11. Sprzedający musi obejmować wszelkie specjalistyczne narzędzia lub sprzęt, które są niezbędne do działania lub konserwacji urządzeń.
5.12. Sprzedający jest zobowiązany ustawić i zainstalować wszystkie niezbędne urządzenia.
5.13. Sprzedający jest zobowiązany uzgodnić punkty zasilania elementów urządzenia w niezbędne do jej prawidłowego działania.
5.14. Sprzedający jest zobowiązany przeprowadzić i udokumentować w postaci certyfikatu szkolenia pracowników z obsługi urządzenia. sprzedający jest też zobowiązany do podstawowego wsparcia aplikacyjnego.
5.15. W celu prawidłowej kalibracji krytycznych urządzeń pomiarowych Sprzedający powinien przekazać Kupującemu odpowiednie procedury kalibracyjne. Powinny być również dostarczone wszystkie certyfikaty związane z kalibrowanym sprzętem.
5.16. Wygenerowane dokumenty powinny stanowić część dokumentacji kwalifikacyjnej.
5.17. Krytyczne przyrządy powinny być zidentyfikowane podczas projektowania i zatwierdzone.
5.18. Dostarczony sprzęt musi spełniać europejskie normy elektryczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane dla sprzętu laboratoryjnego.
5.19. Dostarczone oprogramowanie musi być gotowe do pracy zgodnie z zasadami opisanymi w regulacjach FDA, CFR21 Part 11/ GMP Annex 11
5.20. Sprzedający jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych norm. W przypadku różnych wymagań stosuje najbardziej rygorystyczne przepisy.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
6.1. Sposób obliczenia ceny oferty: cenę należy obliczyć netto i brutto.
6.2. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
6.3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zapytania.
6.4. Cena złożona w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI KUPUJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
7.1. Przy ocenianiu ofert Kupujący będzie kierował się podanymi kryteriami:
– Cena- 80%,
– Termin realizacji – 10%,
– Gwarancja – 10%.
7.2. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:
Strona 2
Polfa Warszawa S.A.
Op = Pc + Ps + Pg
gdzie:
OP – ocena punktowa oferty
PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena
Ps – liczba punktów uzyskanych w kryterium Termin realizacji
PG – liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja
7.3. Liczba punktów (PC) w kryterium Cena obliczana będzie według wzoru:
Pc=^r* 80 pkt
gdzie:
PC – liczba punktów za kryterium Cena
CN – spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena netto oferty
CB – łączna cena netto badanej oferty
Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
7.4. Liczba punktów (Ps) w kryterium Termin realizacji przyznawana będzie w następujący sposób:
– czas realizacji poniżej 12 tygodni – 10 pkt.
– czas realizacji od 13 do 20 tygodni – 5 pkt.
– czas realizacji od 21 tygodni – 0 pkt.
Pod pojęciem terminu realizacji Kupujący rozumie czas liczony w pełnych tygodniach od momentu otrzymania przez Sprzedającego zamówienia do realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
7.5. Liczba punktów (PG) w kryterium Gwarancja przyznawana będzie w następujący sposób:
– długość umowy gwarancyjnej ponad 24 miesiące – 10 pkt.
– długość umowy gwarancyjnej 24 miesiące – 5 pkt.
– długość umowy gwarancyjnej poniżej 24 miesięcy – oferty zostaną odrzucone.
7.6. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie Sprzedający może uzyskać 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
8.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2022 r. do godziny 18.00:
– w formie elektronicznej na adres: beata.zywicka@polpharma.com w postaci skanów dokumentów.
8.2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Kupującego.
8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.4. Kupujący nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.
Strona 3
Polfa Warszawa S.A.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1. Sprzedający może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Sprzedającego.
9.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.3. Oferta musi zawierać:
a) Oświadczenia i dokumenty wynikające z rozdziału VI Zapytania Ofertowego,
b) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Sprzedającego (jeżeli dotyczy).
9.4. Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ KUPUJĄCCEGO ZE SPRZEDAJĄCYMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
10.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Kupujący i Sprzedający przekazują w języku polskim.
10.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
10.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Sprzedającego Kupujący domniema, że korespondencja wysłana przez Kupującego na adres email podany przez Sprzedającego została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
10.4. Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: beata.zywicka@polpharma.com.
10.5. W korespondencji związanej z niniejszym zapytaniem Sprzedający powinien posługiwać się numerem postępowania: Zapytanie Ofertowe nr 3.
10.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się ze Sprzedającym jest p. Beata Żywicka.
10.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Kupującego zapytania.
10.8. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres wskazany powyżej nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
10.9. Odpowiedzi na pytania oraz doszczegółowienie Zapytania wynikające z pytań potencjalnych Sprzedających zostaną wysłane do podmiotu, który wysłał pytanie.
XI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
11.1. W toku badania i oceny ofert Kupujący może żądać od Sprzedającego uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
11.2. Kupujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Sprzedających dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
11.3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Sprzedających takiej samej liczby punktów wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu Kupujący ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową liczbę punktów, do uzupełnienia oferty poprzez podanie wskazanych przez Kupującego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
Strona 4
Polfa Warszawa S.A.
XII. ZMIANA TREŚCI UMOWY
12.1. Kupujący zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, w następującym zakresie i sytuacjach:
12.1.1. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
12.1.2. poprawienia parametrów technicznych przedmiotu urządzenia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową brutto;
12.1.3. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Kupujący, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.6 poniżej;
12.1.4. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
12.1.5. zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy -zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 12.1.7. poniżej;
12.1.6. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Sprzedającego, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
– zmiana Sprzedającego nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
– zmiana Sprzedającego spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Kupującego,
– wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
12.1.7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
– konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Kupujący, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
– wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
12.1.8. Sprzedającego ma zastąpić nowy wykonawca:
– w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Sprzedającego lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
– w wyniku przejęcia przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego względem jego podwykonawców.
12.1.9. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru.
12.2. Kupujący przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego.
12.3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Kupującego.
Strona 5
Polfa Warszawa S.A
XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
13.1.
13.2.
Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Sprzedający składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania oferty.
13.3. W wyniku postępowania Kupujący może zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia ze Sprzedającym, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Kupującego do zawarcia Umowy z Wykonawcą.
13.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do udzielenia Sprzedającemu zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zapytania podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zapytania podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
– z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zapytania podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
– wykonanie Przedmiotu Zapytania podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
13.5. Kupujący zastrzega sobie prawo do udzielenia Sprzedającemu zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej ze Sprzedającym.
13.6. Kupujący zastrzega, że:
• ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
• ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
• ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
• może przedłużyć termin składania ofert,
przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Kupującego żadne
roszczenia.
13.7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach, Kupujący z chwilą złożenia oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ). Kupujący będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz na potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Kupujący będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności Instytucji Pośredniczącej -Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, zaś ich administratorem będzie minister właściwy ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1. Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się na stronie: https: //www.funduszeeuropej skie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/
Kupujący będzie przetwarzał dane osobowe w okresie, w jakim jest on zobowiązany z mocy właściwych przepisów prawa do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem współfinansowanym z budżetu UE.
Strona 6
Polfa Warszawa S.A.
XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące dokumenty:
Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 Wymagania techniczne
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Kupującym
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij