Dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas wysokiej rozdzileczości

Dane organizatora PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57
Tel. 81 889 30 00
Fax. 81 886 25 95
E-mail sekretariat@piwet.pulawy.pl
WWW www.piwet.pulawy.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas wysokiej rozdzileczości (LC-HRMS)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas wysokiej rozdzileczości (LC-HRMS) Numer referencyjny: DZ-23/113/22Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości (LC-HRMS).Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości (LC-HRMS). W skład zestawu wchodzi: chromatograf cieczowy wraz z pompą gradientową, system odgazowujący eluent, automatyczny podajnik próbek, komora termostatyczna kolumn oraz akcesoriami; tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości (źródło jonów, analizator), generator azotu, zestaw instalacyjny, oprogramowanie i komputer.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=piwet.ezamawiajacy.pl_1666181817592
LINK do SIWZ http://piwet.ezamawiajacy.pl/pn/piwet/demand/notice/public/75515/details
CPV 38.43.22.00, 38.43.31.00, 51.43.00.00, 79.63.20.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto każda dostawa;b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu zamówienia:co najmniej 1 pracownikiem przeszkolonym przez producenta oferowanych urządzeń, który będzie świadczył usługi w zakresie instalacji sprzętu, usługi serwisowe, naprawy, przeglądy, sprawdzenia aparatury oraz który jednocześnie posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu ww. usług .
Wadium 10000.00
Osoba do kontaktu Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy PL7160010761 al. Partyzantów 57 Puławy 24-100 Agata Wawer +48 818893100 przetargi@piwet.pulawy.pl +48 818862595 https://piwet.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet https://piwet.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 29/12/2022
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57

2022-11-14

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://piwet.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://piwet.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 202-574030
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7160010761
Adres pocztowy: al. Partyzantów 57
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Wawer
E-mail:
przetargi@piwet.pulawy.pl
Tel.: +48 818893100
Faks: +48 818862595
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://piwet.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Adres profilu nabywcy:
https://piwet.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://piwet.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://piwet.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: weterynaria

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas wysokiej rozdzileczości (LC-HRMS)
Numer referencyjny: DZ-23/113/22

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości (LC-HRMS).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433100 Spektrometry masy
51430000 Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego
79632000 Szkolenie pracowników
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy,

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości (LC-HRMS).
W skład zestawu wchodzi: chromatograf cieczowy wraz z pompą gradientową, system odgazowujący eluent, automatyczny podajnik próbek, komora termostatyczna kolumn oraz akcesoriami; tandemowy spektrometr mas wysokiej rozdzielczości (źródło jonów, analizator), generator azotu, zestaw instalacyjny, oprogramowanie i komputer.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto każda dostawa;
b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu zamówienia:
co najmniej 1 pracownikiem przeszkolonym przez producenta oferowanych urządzeń, który będzie świadczył usługi w zakresie instalacji sprzętu, usługi serwisowe, naprawy, przeglądy, sprawdzenia aparatury oraz który jednocześnie posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu ww. usług .

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://piwet.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
202
2022
Następna aktualizacja:
20/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij