Dostawa Chromatografu Cieczowego Preparatywnego

Dane organizatora NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7
Tel. 22 273 17 00
Fax. 22 718 03 50
E-mail sekretariat@polatom.pl
WWW www.polatom.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Otwock
Treść zamówienia Dostawa Chromatografu Cieczowego Preparatywnego do NCBJ OR POLATOM

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa Chromatografu Cieczowego Preparatywnego do NCBJ OR POLATOM1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kwalifikacja fabrycznie nowego Chromatografu Cieczowego Preparatywnego do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM o wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników.2. Szczegółowy opis oraz wymagania dot. parametrów technicznych i innych warunków zamówienia zostały określone w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik A do SWZ (Specyfikacja techniczna). 37/P/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1701411208186
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/856823
CPV 38.43.22.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Za Wykonawcę zdolnego do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie dostawy podobnych urządzeń takiego typu jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto każda. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ust 1 pkt. 1) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące dokumenty: B.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt B od każdego z nich. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A.2 Aktualny odpis z KRS lub z innego rejestru; A.3 Wykaz zrealizowanych dostaw, wg Załącznik Nr 4 do SIWZ w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, tj. specyfikacje techniczną oferowanego urządzenia, potwierdzającą spełnienie parametrów technicznych i określonych w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik A do SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Szczegółowe wymagania zawiera SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400, Otwock, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail przetargi@polatom.pl
Adres strony internetowej (URL): www.polatom.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 56 dni
Miejsce i termin składania ofert NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7

2023-12-12

Sposób składania ofert www.platformazakupowa.pl/pn/polatom Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2024-01-11
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00525261/01

Dostawy
Dostawa Chromatografu Cieczowego Preparatywnego do NCBJ OR POLATOM
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7
1.5.2.) Miejscowość: Otwock
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 – Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polatom.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Prace naukowo – badawcze w zakresie radiofarmaceutyków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa Chromatografu Cieczowego Preparatywnego do NCBJ OR POLATOM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-776f9792-8f7d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525261
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/polatom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polatom
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe wymagania określa SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegóły określa załącznik E do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegóły określa załącznik E do SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 37/P/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kwalifikacja fabrycznie nowego Chromatografu Cieczowego Preparatywnego do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM o wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników.
2. Szczegółowy opis oraz wymagania dot. parametrów technicznych
i innych warunków zamówienia zostały określone w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik A do SWZ (Specyfikacja techniczna).

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena (brutto) 100%

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
W kryterium cenowym oferta uzyska ilość punktów obliczonych w następujący sposób:

C = Cmin/Cb x 100

gdzie:
C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto”
Cmin – najniższa cena brutto (zł) spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena brutto badanej oferty (zł)

Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.

dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Za Wykonawcę zdolnego do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie dostawy podobnych urządzeń takiego typu jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ust 1 pkt. 1) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące dokumenty:

B.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt B od każdego z nich.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A.2 Aktualny odpis z KRS lub z innego rejestru;
A.3 Wykaz zrealizowanych dostaw, wg Załącznik Nr 4 do SIWZ w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, tj. specyfikacje techniczną oferowanego urządzenia, potwierdzającą spełnienie parametrów technicznych i określonych w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik A do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Szczegółowe wymagania zawiera SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: szczegóły określa Załącznik nr 5 – Istotne Postanowienia Umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/polatom
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij