Dostawa chromatografu cieczowego HPLC wraz z wyposażeniem

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 449 41 11
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego HPLC wraz z wyposażeniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego HPLC wraz z wyposażeniem1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego), wolnego od wad prawnych i fizycznych chromatografu cieczowego HPLC wraz z wyposażeniem (zwanych dalej „Sprzętem”) na potrzeby Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa – Katedry Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności (jedna z jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). 2. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień poniższych niniejszego działu, opis minimalnych wymagań technicznych (parametrów technicznych, jakościowych i innych wymaganych przez Zamawiającego minimalnych właściwości dla Sprzętu, w tym oprogramowanie, składającego się na przedmiot dostawy, o którym mowa w ust. 1 powyżej (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy) – podaje załącznik nr 2 SWZ. 3. W przypadku lub w zakresie, w jakim w załączniku 2 SWZ ma miejsce wskazanie na markę, model czy innego rodzaju oznaczenia określonego producenta urządzenia/urządzeń składających się na przedmiot dostawy – należy takie wskazanie traktować wyłącznie w kategoriach o charakterze informacyjnym (niewiążącym dla Wykonawców), mających na celu jedynie ułatwienie Wykonawcy przygotowania oferty. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie innego produktu niż wskazany jako przykładowy, pod warunkiem, że będzie odpowiadał parametrom technicznym, funkcjonalnym i innym podobnym właściwościom minimum wskazanym dla dostawy w załączniku nr 2 SWZ. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktów o określonej w SWZ jakości i funkcjonalności a nie konkretnej marki czy innego rodzaju oznaczenia lub technologii określonego producenta.4. Ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot SPRZĘT– należy przez to rozumieć fabrycznie nową, wolną od wad prawnych i fizycznych całość sprzętową określoną w załączniku nr 2, która składa się na przedmiot niniejszego zamówienia. 5. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU w miejsce (pomieszczenie w budynku należącym do) Zamawiającego na terenie Szczecina, które jest wskazane w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy; 2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu jego montażu, stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie, wykonanie konfiguracji, w tym w razie potrzeby konfiguracji informatycznej) poszczególnych, elementów składających się na Sprzęt, a także wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy) oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także wykonanie pierwszego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy) oraz potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów/innych właściwości dla Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje Wzór Umowy; 3) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) wstępnego szkolenia instruktażowego (podstawowego) dla personelu (co najmniej 2 osób) mającego na celu przygotowanie przyszłych użytkowników Sprzętu do poprawnej jego obsługi i eksploatacji; Wskazane szkolenie powinno trwać nie krócej niż 5 dni, po 8 godzin w ciągu każdego z kolejno następujących po sobie Dni Roboczych; 4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programów komputerowych) z Załącznika nr 2 SWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest licencja pełna, minimum jednostanowiskowa, bezterminowa;5) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych § 5 ust. 3 Wzoru Umowy); 6) Wydanie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 4 Wzoru Umowy;6. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU.7. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 5 i 6 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6411db3-74b8-11ee-9aa3-96d3b4440790
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbd6e2-0185-994a-cc9c-fd001114fcc1
CPV 38.43.22.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie: 1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich); 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów); 3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie, w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. W takim przypadku, postanowienie sekcji V.5.11 pkt 3) ogłoszenia będzie również stosowane odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (w przypadku złożenia Oferty wspólnej). Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcjach V.5.4) oraz V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ). Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ). Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, ul. al. Piastów 17, 70-310, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail dzp@zut.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zut.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 90 dni
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2023-11-07

Sposób składania ofert Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/Wnioski”). Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-05
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
dodatkowy okres gwarancji 20
skrócenie terminu dostawy 20
Uwagi 2023/BZP 00466517/01

Dostawy
Dostawa chromatografu cieczowego HPLC wraz z wyposażeniem
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 – Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografu cieczowego HPLC wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6411db3-74b8-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00466517
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6411db3-74b8-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Składanie Zamawiającemu oferty (a także jej wycofanie) odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/wnioski”).
2. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniu, w sprawach innych niż składanie oferty np. składanie Zamawiającemu wniosków o wyjaśnienie SWZ odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”) lub
2) poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, o których mowa w ust 3 pkt 1 powyżej, wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej to 100 MB.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy eZamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl, oraz informacje zamieszczone w zakładce ”Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia i przekazania ofert, innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu na podstawie SWZ musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), zw. dalej „rozporządzeniem w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych”,
2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Ofertę oraz inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Ofertę oraz inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu, elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik) lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”.
7. Jeżeli przekazywane dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczanym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Formularze do komunikacji (na Platformie e-Zamówienia) umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie eZamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego jest standardową pocztą elektroniczną (Office365
lub też znana pn. Microsoft365).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e–Zamówienia.
12. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest po zaakceptowaniu Regulaminu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego), wolnego od wad prawnych i fizycznych chromatografu cieczowego HPLC wraz z wyposażeniem (zwanych dalej „Sprzętem”) na potrzeby Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa – Katedry Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności (jedna z jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie).
2. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień poniższych niniejszego działu, opis minimalnych wymagań technicznych (parametrów technicznych, jakościowych i innych wymaganych przez Zamawiającego minimalnych właściwości dla Sprzętu, w tym oprogramowanie, składającego się na przedmiot dostawy, o którym mowa w ust. 1 powyżej (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy) – podaje załącznik nr 2 SWZ.
3. W przypadku lub w zakresie, w jakim w załączniku 2 SWZ ma miejsce wskazanie na markę, model czy innego rodzaju oznaczenia określonego producenta urządzenia/urządzeń składających się na przedmiot dostawy – należy takie wskazanie traktować wyłącznie w kategoriach o charakterze informacyjnym (niewiążącym dla Wykonawców), mających na celu jedynie ułatwienie Wykonawcy przygotowania oferty. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie innego produktu niż wskazany jako przykładowy, pod warunkiem, że będzie odpowiadał parametrom technicznym, funkcjonalnym i innym podobnym właściwościom minimum wskazanym dla dostawy w załączniku nr 2 SWZ. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktów o określonej w SWZ jakości i funkcjonalności a nie konkretnej marki czy innego rodzaju oznaczenia lub technologii określonego producenta.
4. Ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot SPRZĘT– należy przez to rozumieć fabrycznie nową, wolną od wad prawnych i fizycznych całość sprzętową określoną w załączniku nr 2, która składa się na przedmiot niniejszego zamówienia.
5. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU w miejsce (pomieszczenie w budynku należącym do) Zamawiającego na terenie Szczecina, które jest wskazane w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy;
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu jego montażu, stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie, wykonanie konfiguracji, w tym w razie potrzeby konfiguracji informatycznej) poszczególnych, elementów składających się na Sprzęt, a także wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy) oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także wykonanie pierwszego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy) oraz potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów/innych właściwości dla Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje Wzór Umowy;
3) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) wstępnego szkolenia instruktażowego (podstawowego) dla personelu (co najmniej 2 osób) mającego na celu przygotowanie przyszłych użytkowników Sprzętu do poprawnej jego obsługi i eksploatacji; Wskazane szkolenie powinno trwać nie krócej niż 5 dni, po 8 godzin w ciągu każdego z kolejno następujących po sobie Dni Roboczych;
4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programów komputerowych) z Załącznika nr 2 SWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest licencja pełna, minimum jednostanowiskowa, bezterminowa;
5) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych § 5 ust. 3 Wzoru Umowy);
6) Wydanie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 4 Wzoru Umowy;
6. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU.
7. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 5 i 6 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich);
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów);
3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do
reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. W takim przypadku, postanowienie sekcji V.5.11 pkt 3) ogłoszenia będzie
również stosowane odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (w przypadku złożenia Oferty wspólnej). Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcjach V.5.4) oraz V.5.11
ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ).
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
(składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym
postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ). Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/Wnioski”).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-07 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-05
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wskazany w sekcji IV.4.3 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu na
punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1)
Ustawa PZP – należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, 2) SWZ – należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację warunków
zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w
niniejszym postępowaniu; 3) Wzór Umowy – należy przez to rozumieć wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
którego treść zawiera Załącznik nr 5 SWZ.
W niniejszym postępowaniu, obok obligatoryjnych podstaw (przesłanek) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy (przesłanki)
wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij