Dostawa chromatografu cieczowego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
87-100 TORUŃ
SZOSA BYDGOSKA 1
Tel. 56 622 50 29
Fax. 56 622 33 12
WWW www.torun.psse.gov.pl
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Treść zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem komputerowym i akcesoriami.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem komputerowym i akcesoriami.Dostawa chromatografu cieczowego do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem komputerowym i akcesoriami AD.262.1.11.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00292982-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db7e00-6817-a890-6585-91000f6a1474
CPV 38.43.22.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Formularz parametrów technicznych i innych wymagań podlegających ocenie załącznik nr. 3 do SWZ 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kopia umowy o współpracy 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo PL, e-mail ad.psse.torun@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/psse-torun/
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
87-100 TORUŃ
SZOSA BYDGOSKA 1

2023-07-17

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2d1ed48b-1bc0-11ee-9aa3-96d3b4440790 Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
parametry techniczne 40
Uwagi 2023/BZP 00292982/01

Dostawy
Dostawa chromatografu cieczowego do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem komputerowym i akcesoriami.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000787313
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Szosa Bydgoska 1
1.5.2.) Miejscowość: Toruń
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ad.psse.torun@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-torun/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografu cieczowego do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem komputerowym i akcesoriami.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d1ed48b-1bc0-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00292982
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00273814/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Chromatograf Hplc

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Postępowanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI REACT-EU, Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d1ed48b-1bc0-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d1ed48b-1bc0-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podpisane Kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AD.262.1.11.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa chromatografu cieczowego do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem komputerowym i akcesoriami

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach
1. Cena 60 pkt.
2. Parametry techniczne 40 pkt.
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100- punktowej.
CENA.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
(Cena najniższa ze wszystkich ofert / Cena oferty badanej) x 60 pkt.
PARAMETRY TECHNICZNE.
(suma otrzymanych punktów- max. 40 pkt.)
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
Ocena będzie dokonywana w/g skali punktowej a wynik oceny zostanie obliczony w nastepujacy sposób:
W=A+B
Gdzie:
W – wynik oceny
A – liczba punktów w kryterium cena
B- liczba punktów w kryterium parametry techniczne
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w zakresie kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Formularz parametrów technicznych i innych wymagań podlegających ocenie załącznik nr. 3 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kopia umowy o współpracy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2d1ed48b-1bc0-11ee-9aa3-96d3b4440790
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-17 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij