Dostawa chromatografów

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
20-708 LUBLIN
PIELĘGNIAREK 6
Tel. 81 743 42 72
Fax. 81 743 46 86
E-mail wsse.lublin@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-lublin
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa chromatografów dla Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografów dla Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie Numer referencyjny: ADM-ZP.272.1.9.2022Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Część nr I – Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS)Część nr II – Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas (GS-MS) Część nr III – Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem FLD (HPLC-FLD)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [dalej „OPZ”] został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SWZ.Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS,MS) Część nr 1 Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS,MS) – komplet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [dalej „OPZ”] został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SWZ – dla części nr 1 Dostawa obejmuje dostawę sprzętu oraz instalację i uruchomienie rozumiane w szczególności jako: rozpakowanie, zainstalowanie i wyregulowanie każdego z elementów przedmiotu zamówienia; uruchomienie i przygotowanie przedmiotu zamówienia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiający które obejmuje W zakresie części nr I: Szkolenie wstępne: w siedzibie Zamawiającego, w czasie instalacji urządzenia min. 8 godzin, Szkolenie aplikacyjne: szkolenie dotyczące obsługi urządzenia: minimum 3-etapowe (3 x 2 dni) w odstępach czasu (terminy uzgodnione z użytkownikiem sprzętu), szkolenie (2 x 2 dni) dotyczące pomocy przy wdrożeniu metod dotyczących oznaczania w wodzie PFAS, HAA oraz pestycydów. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji. Wymagana jest minimum 24 miesięczna gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1)Dostawa przedmiotu zamówienia (urządzeń): od dnia zawarcia umowy do dnia 22 grudnia 2022 r., 2) Instalacja i uruchomienia przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, pod dostawie urządzeń lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 22.12.2022 r. 3) Szkolenie: nie później niż 3 miesięcy od dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, lecz nie później niż do 22 czerwca 2023 r. Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas (GC-MS) Część nr 2 Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas (GC-MS). Dostawa obejmuje dostawę sprzętu oraz instalację i uruchomienie rozumiane w szczególności jako: rozpakowanie, zainstalowanie i wyregulowanie każdego z elementów przedmiotu zamówienia; uruchomienie i przygotowanie przedmiotu zamówienia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego oraz przeszkolenie w zakresie część nr II: Szkolenie wstępne: w siedzibie Zamawiającego, w czasie instalacji urządzenia min. 8 godzin, Szkolenie aplikacyjne: szkolenie dotyczące obsługi urządzenia minimum 2-etapowe (2 x 2 dni) w odstępach czasu (terminy uzgodnione z użytkownikiem sprzętu), szkolenie (2 x 2 dni) dotyczące pomocy przy wdrożeniu metod dotyczących oznaczania w wodzie pestycydów, benzenu i związków chlorowcopochodnych. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1)Dostawa przedmiotu zamówienia (urządzeń): od dnia zawarcia umowy do dnia 22 grudnia 2022 r., 2) Instalacja i uruchomienia przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, pod dostawie urządzeń lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 22.12.2022 r. 3) Szkolenie: nie później niż 3 miesięcy od dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, lecz nie później niż do 22 czerwca 2023 r. Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem FLD (HPLC-FLD) Część nr 3 Część nr III – Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem FLD (HPLC-FLD); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [dalej „OPZ”] został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SWZ – dla części nr III instalację i uruchomienie Zamawiający rozumie w szczególności: rozpakowanie, zainstalowanie i wyregulowanie każdego z elementów przedmiotu zamówienia; uruchomienie i przygotowanie przedmiotu zamówienia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego. W zakresie części nr III: • czas trwania szkolenia 2 dni • szkolenie obejmujące min. 2 osoby • minimalny zakres szkolenia: bieżąca obsługa, programowanie, optymalizacja i kalibracja, konserwacja i identyfikacja awarii • szkolenie aplikacyjne wraz z wdrożeniem określonych metod oznaczania: bisfenol A w wodzie • szkolenie w ustalonym terminie oraz w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż 3 miesiące od daty instalacji urządzenia • szkolenie w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1)Dostawa przedmiotu zamówienia (urządzeń): od dnia zawarcia umowy do dnia 22 grudnia 2022 r., 2) Instalacja i uruchomienia przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, pod dostawie urządzeń lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 22.12.2022 r. 3) Szkolenie: nie później niż 3 miesięcy od dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, lecz nie później niż do 22 czerwca 2023 r.
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/673950
CPV 38.00.00.00, 38.43.22.00, 38.43.22.10
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;ciąg dalszy z Sekcji: VI.3) Informacje dodatkowe:1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp NIE jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.2. Przedmiotowe oświadczenie określone w ust. 1) niniejszego Rozdziału X Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. 3. Oświadczenie o którym mowa ust. 2 składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 4. Oświadczenie określone w ust. 2 należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: – NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.c) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 3 do SWZ.d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Ustawy Pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;ciąg dalszy z Sekcji: VI.3) Informacje dodatkowe:e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 5 lit d) – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust 5 lit. d);f) Oświadczenia w Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.pMinimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający NIE określa minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardówIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający NIE określa minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardówIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie Pielęgniarek 6 Lublin 20-708 Jacek Ławnik +48 81533419 jacek.lawnik@sanepid.gov.pl https://wsselublin.bip.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Początek: 05/12/2022 Koniec: 22/06/2023
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
20-708 LUBLIN
PIELĘGNIAREK 6

2022-11-14

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/673950 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 200-568184
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
Adres pocztowy: Pielęgniarek 6
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-708
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Ławnik
E-mail:
jacek.lawnik@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 81533419
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://wsselublin.bip.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/673950
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografów dla Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
Numer referencyjny: ADM-ZP.272.1.9.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
Część nr I – Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS)
Część nr II – Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas (GS-MS)
Część nr III – Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem FLD (HPLC-FLD)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [dalej „OPZ”] został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS,MS)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, ul Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS,MS) – komplet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [dalej „OPZ”] został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SWZ – dla części nr 1
Dostawa obejmuje dostawę sprzętu oraz instalację i uruchomienie rozumiane w szczególności jako: rozpakowanie, zainstalowanie i wyregulowanie każdego z elementów przedmiotu zamówienia; uruchomienie i przygotowanie przedmiotu zamówienia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiający które obejmuje W zakresie części nr I: Szkolenie wstępne: w siedzibie Zamawiającego, w czasie instalacji urządzenia min. 8 godzin, Szkolenie aplikacyjne: szkolenie dotyczące obsługi urządzenia: minimum 3-etapowe (3 x 2 dni) w odstępach czasu (terminy uzgodnione z użytkownikiem sprzętu), szkolenie (2 x 2 dni) dotyczące pomocy przy wdrożeniu metod dotyczących oznaczania w wodzie PFAS, HAA oraz pestycydów. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji. Wymagana jest minimum 24 miesięczna gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 1)Dostawa przedmiotu zamówienia (urządzeń): od dnia zawarcia umowy do dnia 22 grudnia 2022 r., 2) Instalacja i uruchomienia przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, pod dostawie urządzeń lecz NIE później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 22.12.2022 r. 3) Szkolenie: NIE później niż 3 miesięcy od dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, lecz NIE później niż do 22 czerwca 2023 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/12/2022
Koniec: 22/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający działając w oparciu o art. 257 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas (GC-MS)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432210 Chromatografy gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, ul Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas (GC-MS). Dostawa obejmuje dostawę sprzętu oraz instalację i uruchomienie rozumiane w szczególności jako: rozpakowanie, zainstalowanie i wyregulowanie każdego z elementów przedmiotu zamówienia; uruchomienie i przygotowanie przedmiotu zamówienia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego oraz przeszkolenie w zakresie część nr II: Szkolenie wstępne: w siedzibie Zamawiającego, w czasie instalacji urządzenia min. 8 godzin, Szkolenie aplikacyjne: szkolenie dotyczące obsługi urządzenia minimum 2-etapowe (2 x 2 dni) w odstępach czasu (terminy uzgodnione z użytkownikiem sprzętu), szkolenie (2 x 2 dni) dotyczące pomocy przy wdrożeniu metod dotyczących oznaczania w wodzie pestycydów, benzenu i związków chlorowcopochodnych. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 1)Dostawa przedmiotu zamówienia (urządzeń): od dnia zawarcia umowy do dnia 22 grudnia 2022 r., 2) Instalacja i uruchomienia przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, pod dostawie urządzeń lecz NIE później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 22.12.2022 r. 3) Szkolenie: NIE później niż 3 miesięcy od dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, lecz NIE później niż do 22 czerwca 2023 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/12/2022
Koniec: 22/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający działając w oparciu o art. 257 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem FLD (HPLC-FLD)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, ul Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr III – Dostawa chromatografu cieczowego z detektorem FLD (HPLC-FLD); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [dalej „OPZ”] został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SWZ – dla części nr III
instalację i uruchomienie Zamawiający rozumie w szczególności: rozpakowanie, zainstalowanie i wyregulowanie każdego z elementów przedmiotu zamówienia; uruchomienie i przygotowanie przedmiotu zamówienia w gotowości do użytkowania u Zamawiającego.
W zakresie części nr III:
• czas trwania szkolenia 2 dni
• szkolenie obejmujące min. 2 osoby
• minimalny zakres szkolenia: bieżąca obsługa, programowanie, optymalizacja i kalibracja, konserwacja i identyfikacja awarii
• szkolenie aplikacyjne wraz z wdrożeniem określonych metod oznaczania: bisfenol A w wodzie
• szkolenie w ustalonym terminie oraz w godzinach pracy Zamawiającego, NIE później niż 3 miesiące od daty instalacji urządzenia
• szkolenie w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem.
Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 1)Dostawa przedmiotu zamówienia (urządzeń): od dnia zawarcia umowy do dnia 22 grudnia 2022 r., 2) Instalacja i uruchomienia przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, pod dostawie urządzeń lecz NIE później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 22.12.2022 r. 3) Szkolenie: NIE później niż 3 miesięcy od dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, lecz NIE później niż do 22 czerwca 2023 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/12/2022
Koniec: 22/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający działając w oparciu o art. 257 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
ciąg dalszy z Sekcji: VI.3) Informacje dodatkowe:1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp NIE jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Przedmiotowe oświadczenie określone w ust. 1) niniejszego Rozdziału X Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
3. Oświadczenie o którym mowa ust. 2 składają odrębnie:
Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4. Oświadczenie określone w ust. 2 należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: – NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
c) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 3 do SWZ.
d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Ustawy Pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
ciąg dalszy z Sekcji: VI.3) Informacje dodatkowe:
e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 5 lit d) – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust 5 lit. d);
f) Oświadczenia w Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający NIE określa minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający NIE określa minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platforma zakupowa
W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie:
– art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (tzw. obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz
– art. 109 ust 1 pkt. 4) ustawy Pzp, „Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”.
oraz
– Art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem sankcyjnym” (tzw. samoistne, obligatoryjne i dodatkowe przesłanki wykluczenia) tj.
„Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji
– w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności Wykonawca polega w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
– Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. zwana dalej „specustawą sankcyjną” (tzw. samoistne, obligatoryjne i dodatkowe przesłanki wykluczenia)
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, przy każdej części zamówienia (I, II, III) następujących przedmiotowych środków dowodowych:
– Parametry Techniczne Oferowanego Przedmiotu Zamówienia, polegające na dokonaniu opisu przez Wykonawcę sprzętu laboratoryjnego określonego w Części 1 lub 2 lub 3 – w którym podane informacje powinny poświadczać spełnianie parametrów technicznych, określonych w OPZ – załączniku nr 2 do SWZ,
– Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne,
– Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
– Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp NIE jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Przedmiotowe oświadczenie określone w ust. 1) niniejszego Rozdziału X Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
200
2022
Następna aktualizacja:
18/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij