Dostawa chromatografów

Dane organizatora GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
00-828 WARSZAWA
AL. JANA PAWŁA II 11
Tel. 22 652 92 90
Fax. 22 652 93 03
E-mail gi@piorin.gov.pl
WWW piorin.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa chromatografów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu O…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 2023/841. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, w podziale na 2 części:• część nr 1 – Zestaw: chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas (system LC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów;• część nr 2 – Zestaw: chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (system GC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym.Zestaw: chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas (system LC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów Część nr 1 1. Dostawa zestawu: chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas (system LC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący integralną część Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza oferty. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 – 238 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 pkt. 1 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 – 315 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Jeżeli z uwagi na przedłużające się postępowanie, nie będzie możliwe zawarcie umowy do 18 grudnia 2023 r., Zmawiający unieważni przedmiotowe postepowania w związku z faktem, iż środki przeznaczone na realizację zamówienia wygasną z końcem grudnia 2023 r. Zestaw: chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (system GC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów Część nr 2 1. Dostawa zestawu: chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (system GC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący integralną część Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza oferty. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 – 238 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 pkt. 1 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 – 315 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Jeżeli z uwagi na przedłużające się postępowanie, nie będzie możliwe zawarcie umowy do 18 grudnia 2023 r., Zmawiający unieważni przedmiotowe postepowania w związku z faktem, iż środki przeznaczone na realizację zamówienia wygasną z końcem grudnia 2023 r.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.eb2b.com.pl_1697200949830
LINK do SIWZ http://zamowienia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/412810/dostawa-chromatografow-na-potrzeby-laboratorium-badania-pozostalosci-srodkow-ochrony-roslin-centralnego-laboratorium-glownego-inspektoratu-ochrony-roslin-i-nasiennictwa
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp oraz na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej ”KK”b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1745),g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.:1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi: 1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca NIE będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim NIEprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim NIEprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez NIE szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub NIEprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za NIEprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel,c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za NIEprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).5. W związku z tym, iż wartość zamówienia NIE przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu NIE występuje.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYPODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany będzie złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.2. Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z tym dokument JEDZ zobowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części.3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, odpowiednio do części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy ; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;- sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.5) oświadczenia Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.IV. WYKONAWCY ZAGRANICZNI1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego o której mowa jest w pkt III ust. 3 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument; 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt III ust. 3 ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) a) nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.2. Dokument, o którym mowa jest w ust. 1 pkt 1), powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 1 pkt 2), powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.III. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE LUB UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.IV. ZŁOŻENIE OFERTY1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://zamowienia.eb2b.com.pllub https://platforma.eb2b.com.pl.2. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 63. ust. 1 ustawy Pzp.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do SWZ;2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ (przedmiotowy dokument stanowi element oferty i NIE podlega uzupełnieniu);3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest TAKże wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
Osoba do kontaktu Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11 Warszawa 00-828 +48 226946409 zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl +48 226946076 http://bip.centrum.gov.pl/ http://bip.centrum.gov.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 7
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
00-828 WARSZAWA
AL. JANA PAWŁA II 11

2023-11-10

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.eb2b.com.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.eb2b.com.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 198-620931
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
E-mail:
zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946409
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
http://bip.centrum.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://zamowienia.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://zamowienia.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Numer referencyjny: 2023/84

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, w podziale na 2 części:
• część nr 1 – Zestaw: chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas (system LC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów;
• część nr 2 – Zestaw: chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (system GC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw: chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas (system LC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium GIORIN, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, bud. A, piętro I.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa zestawu: chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas (system LC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący integralną część Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza oferty.
3. Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
4. Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 – 238 ustawy Pzp.
5. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 pkt. 1 ustawy Pzp.
6. Zamawiający NIE przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 – 315 ustawy Pzp.
7. Zamawiający NIE przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający NIE dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
10. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
11. Jeżeli z uwagi na przedłużające się postępowanie, NIE będzie możliwe zawarcie umowy do 18 grudnia 2023 r., Zmawiający unieważni przedmiotowe postepowania w związku z faktem, iż środki przeznaczone na realizację zamówienia wygasną z końcem grudnia 2023 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta NIE później niż 18.12.2023 r. Jeśli z uwagi na przedłużające się postępowanie, NIE będzie możliwe zawarcie umowy do 18.12.2023 r., Zmawiający unieważni przedmiotowe postepowania w związku z faktem, iż środki przeznaczone na realizację zamówienia wygasną z końcem grudnia 2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw: chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (system GC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium GIORIN, ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, bud. A, piętro I.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa zestawu: chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (system GC-MS/MS) do śladowej analizy pozostałości pestycydów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący integralną część Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza oferty.
3. Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
4. Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 – 238 ustawy Pzp.
5. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 pkt. 1 ustawy Pzp.
6. Zamawiający NIE przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 – 315 ustawy Pzp.
7. Zamawiający NIE przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający NIE dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
10. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
11. Jeżeli z uwagi na przedłużające się postępowanie, NIE będzie możliwe zawarcie umowy do 18 grudnia 2023 r., Zmawiający unieważni przedmiotowe postepowania w związku z faktem, iż środki przeznaczone na realizację zamówienia wygasną z końcem grudnia 2023 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta NIE później niż 18.12.2023 r. Jeśli z uwagi na przedłużające się postępowanie, NIE będzie możliwe zawarcie umowy do 18.12.2023 r., Zmawiający unieważni przedmiotowe postepowania w związku z faktem, iż środki przeznaczone na realizację zamówienia wygasną z końcem grudnia 2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp oraz na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej ”KK”
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.:
1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.
3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca NIE będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim NIEprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim NIEprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez NIE szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub NIEprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za NIEprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za NIEprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).
5. W związku z tym, iż wartość zamówienia NIE przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu NIE występuje.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany będzie złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
2. Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z tym dokument JEDZ zobowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, odpowiednio do części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy ;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
– sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
5) oświadczenia Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
IV. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego o której mowa jest w pkt III ust. 3 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt III ust. 3 ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) a) nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa jest w ust. 1 pkt 1), powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 1 pkt 2), powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE LUB UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
IV. ZŁOŻENIE OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem
https://zamowienia.eb2b.com.pl
lub
https://platforma.eb2b.com.pl
.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 63. ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ (przedmiotowy dokument stanowi element oferty i NIE podlega uzupełnieniu);
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest TAKże wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/11/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://zamowienia.eb2b.com.pl
lub
https://platforma.eb2b.com.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71,02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. Wszystkie pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w rozdz. II SWZ.
II. Wszystkie pozostałe wymaganie NIE ujęte w przedmiotowym ogłoszeniu, zawarte są w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl/kio

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij