Dostawa automatycznego mikroskopu konfokalnego

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa automatycznego mikroskopu konfokalnego dla Wydziału Biotechnologii

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa automatycznego mikroskopu konfokalnego dla Wydziału Biotechnologii Numer referencyjny: BZP.2710.44.2022.GSPrzedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokoprzepustowego, automatycznego mikroskopu konfokalnego ze stacją pipetującą, ramieniem robotycznym oraz automatycznym inkubatorem wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem (zwany dalej: Sprzętem), wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez Wydział Biotechnologii UWr w zakresie obsługi/eksploatacji. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Funduszu Aparatury Badawczej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokoprzepustowego, automatycznego mikroskopu konfokalnego ze stacją pipetującą, ramieniem robotycznym oraz automatycznym inkubatorem wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem (zwany dalej: Sprzętem), wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez Wydział Biotechnologii UWr w zakresie obsługi/eksploatacji. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany), nieuszkodzony, niepowystawowy, nie ma wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich i jest dopuszczony do wprowadzenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE), a wykonanie wszystkich świadczeń nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu oraz materiały wykorzystane przy pracach montażowych będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji. Sposób realizacji (informacje ogólne): 1)Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć sprzęt bezpośrednio do miejsca dostawy, do rozładowania i wniesienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zainstalować, uruchomić, oraz przeprowadzić przeszkolenie familaryzacyjne w wymiarze 1 dnia roboczego dla maksymalnie 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi/eksploatacji Sprzętu, przeprowadzenia na własny koszt szkolenia aplikacyjnego w wymiarze dwóch dni roboczych w siedzibie Zamawiającego dla maksymalnie 5 osób wskazanych przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu przez obie Strony, lecz nie później niż miesiąc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 2)Wykonawca zapewnienia takie opakowanie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy, 3)Wykonawca jest odpowiedzialny za to, że dostarczony sprzęt ma być gotowy do pracy tzn. być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1667830687676
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/686182
CPV 38.51.52.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) zwana Ustawą sankcyjną oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zwanym Rozporządzeniem sankcyjnym.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający NIE stawia warunków w zakresie pkt 1.2.1-1.2.3.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wysokoprzepustowego, automatycznego mikroskopu konfokalnego o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto;Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców) Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.3. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.4. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, NIEzależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.4.1. W TAKim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.2.4 powyżej spełnić go samodzielnie. 4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2.4 powyżej, a TAKże bada, czy NIE zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.4. Wykonawca NIE może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert NIE polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. FORMA PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIUI. OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI pkt 9 SWZ, w tym aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.1.1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.1.2.Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz ze swoim JEDZ, TAKże JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 1.3.Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z NIEodpłatnego narzędzia wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem http://espd.uzp.gov.pl/1.4.W oświadczeniu JEDZ należy wypełnić:•w całości Część nr II, •w całości Część nr VI,•w Części nr III należy wypełnić w całości punkty A, B, C i D,•w Części IV należy wypełnić wyłącznie sekcję αlfa – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. 1.5.Wykonawca w ofercie składa również oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2.(jeżeli dotyczy) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.Zobowiązanie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.Wraz z zobowiązaniem, podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. II.PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:3.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:3.1.1.informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:•wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa;•wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp;•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;3.1.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.3.1.3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: cd wymaganych dokumentów:3.1.4.zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3.1.5.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji a TAKże w zakresie art. 7 Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego;3.1.6.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:•w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp;•w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;•w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;•w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,•w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);•w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;•w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp;•w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;•w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp.Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:3.2.1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.UWAGA! Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: cd wymaganych dokumentów:4.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 5.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 3.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:6.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.1 powyżej.6.2.zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.1.5 powyżej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b)nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.6.3.Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 7.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 6.3 niniejszego rozdziału stosuje się.8.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 6-7 stosuje się odpowiednio.9.Zamawiający NIE żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który NIE jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Wrocławski 000001301 pl.Uniwersytecki 1 Wrocław 50-137 Gabriela Słowik +48 713752234 gabriela.slowik@uwr.edu.pl https://uwr.edu.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 3
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2022-12-06

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 214-613611
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001301
Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Słowik
E-mail:
gabriela.slowik@uwr.edu.pl
Tel.: +48 713752234
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://uwr.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa automatycznego mikroskopu konfokalnego dla Wydziału Biotechnologii
Numer referencyjny: BZP.2710.44.2022.GS

II.1.2) Główny kod CPV
38515200 Mikroskopy fluorescencyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokoprzepustowego, automatycznego mikroskopu konfokalnego ze stacją pipetującą, ramieniem robotycznym oraz automatycznym inkubatorem wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem (zwany dalej: Sprzętem), wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez Wydział Biotechnologii UWr w zakresie obsługi/eksploatacji. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Funduszu Aparatury Badawczej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 276 015.88 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie wysokoprzepustowego, automatycznego mikroskopu konfokalnego ze stacją pipetującą, ramieniem robotycznym oraz automatycznym inkubatorem wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem (zwany dalej: Sprzętem), wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez Wydział Biotechnologii UWr w zakresie obsługi/eksploatacji.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany), NIEuszkodzony, NIEpowystawowy, NIE ma wad fizycznych i prawnych oraz NIE jest przedmiotem praw osób trzecich i jest dopuszczony do wprowadzenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE), a wykonanie wszystkich świadczeń nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu oraz materiały wykorzystane przy pracach montażowych będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji.
Sposób realizacji (informacje ogólne):
1)Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć sprzęt bezpośrednio do miejsca dostawy, do rozładowania i wniesienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zainstalować, uruchomić, oraz przeprowadzić przeszkolenie familaryzacyjne w wymiarze 1 dnia roboczego dla maksymalnie 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi/eksploatacji Sprzętu, przeprowadzenia na własny koszt szkolenia aplikacyjnego w wymiarze dwóch dni roboczych w siedzibie Zamawiającego dla maksymalnie 5 osób wskazanych przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu przez obie Strony, lecz NIE później niż miesiąc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2)Wykonawca zapewnienia TAKie opakowanie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by NIE dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy,
3)Wykonawca jest odpowiedzialny za to, że dostarczony sprzęt ma być gotowy do pracy tzn. być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami NIEzbędnymi do uruchomienia i użytkowania i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 276 015.88 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) zwana Ustawą sankcyjną oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zwanym Rozporządzeniem sankcyjnym.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający NIE stawia warunków w zakresie pkt 1.2.1-1.2.3.
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wysokoprzepustowego, automatycznego mikroskopu konfokalnego o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto;
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców) Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
3. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.4. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, NIEzależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.1. W TAKim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.2.4 powyżej spełnić go samodzielnie.
4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2.4 powyżej, a TAKże bada, czy NIE zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.4. Wykonawca NIE może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert NIE polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. FORMA PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU
I. OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI pkt 9 SWZ, w tym aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
1.1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1.2.Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz ze swoim JEDZ, TAKże JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.3.Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z NIEodpłatnego narzędzia wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem
http://espd.uzp.gov.pl/
1.4.W oświadczeniu JEDZ należy wypełnić:
•w całości Część nr II,
•w całości Część nr VI,
•w Części nr III należy wypełnić w całości punkty A, B, C i D,
•w Części IV należy wypełnić wyłącznie sekcję αlfa – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.
1.5.Wykonawca w ofercie składa również oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.(jeżeli dotyczy) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Wraz z zobowiązaniem, podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
II.PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
3.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:
3.1.1.informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
•wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa;
•wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a uPzp;
•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
•wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
3.1.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
3.1.3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd wymaganych dokumentów:
3.1.4.zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3.1.5.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji a TAKże w zakresie art. 7 Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego;
3.1.6.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
•w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp;
•w art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
•w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
•w art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
•w art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
•w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
•w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c uPzp;
•w art. 109 ust. 1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
•w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 uPzp.
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
3.2.1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
UWAGA! Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
cd wymaganych dokumentów:
4.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w pkt 3.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że NIE zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
6.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.1.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3.1.1 powyżej.
6.2.zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1.3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca NIE zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.1.4 powyżej lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.1.5 powyżej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b)nie otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6.3.Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej powinny być wystawione NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału SWZ lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 6.3 niniejszego rozdziału stosuje się.
8.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 6-7 stosuje się odpowiednio.
9.Zamawiający NIE żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który NIE jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
poprzez odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przy wyznaczaniu terminu składania ofert skorzystał z art. 138 ust. 4 uPzp.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
3. Ofertę i załączniki sporządza się w postaci elektronicznej oraz składa pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) zgodnie z rozdziałem XI SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ),
3. Opisu przedmiotu zamówienia/Minimalne parametry wymagane – wypełniony i podpisany odpowiednio Załącznik nr 3 – przedmiotowy środek dowodowy,
4. (jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 13 ppkt 2)-4) SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia,
5. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt I ppkt 2 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ)
6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SWZ,
7. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu NIEuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.
II. Sposób składania ofert określono w rozdz. XI SWZ.
III. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegóły określa rozdz. XI pkt 8 SWZ.
IV. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
– odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp)
– skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.
6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
214
2022
Następna aktualizacja:
08/11/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij