Dostawa autoklawu

Dane organizatora STAWY MILICKIE S.A.
56-300 RUDA SUŁOWSKA
20
Tel. 71 384 71 10
Fax. 71 384 71 10
E-mail biuro@stawymilickie.pl
WWW www.stawymilickie.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Milicz
Treść zamówienia „Dostawa autoklawu.”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa autoklawu.”1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa autoklawu wraz z montażem i szkoleniem personelu.2)Oferowany autoklaw musi być kompletny, fabrycznie nowy i po zamontowaniu musi byćgotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Opis sprzętu będącego przedmiotem zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych minimalnych parametrów technicznych zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.3) Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt, ryzykoi staraniem Wykonawcy.4) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz PN-6/2022
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie/proceedings
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da1c70-4b69-0277-5d92-28000183a5cd
CPV 33.19.11.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – dostawy autoklawu. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 2, 56-300, Ruda Sułowska, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail biuro@stawymilickie.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.spolka.stawymilickie.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 100 dni
Miejsce i termin składania ofert STAWY MILICKIE S.A.
56-300 RUDA SUŁOWSKA
20

2022-04-28

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00119003/01

Dostawy
„Dostawa autoklawu.”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021461756
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 20
1.5.2.) Miejscowość: Ruda Sułowska
1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 – Wrocławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stawymilickie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spolka.stawymilickie.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Spolka Akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa autoklawu.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34ace821-ba41-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119003
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej, zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej się na dole strony).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PN-6/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa autoklawu wraz z montażem i szkoleniem personelu.
2)Oferowany autoklaw musi być kompletny, fabrycznie nowy i po zamontowaniu musi być
gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Opis sprzętu będącego przedmiotem zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych minimalnych parametrów technicznych zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3) Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt, ryzyko
i staraniem Wykonawcy.
4) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191110-9 – Autoklawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – dostawy autoklawu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie zPZP
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-28 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-28 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Numer informacji: 2022-BZP-00119003-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij