Dostawa aparatury naukowo-badawczej

Dane organizatora SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 166
Tel. 22 593 13 90
Fax. 22 593 10 87
E-mail szp@sggw.edu.pl
WWW www.sggw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa aparatury naukowo-badawczej
Zadanie nr 1
1. Analizator podstawowego składu chemicznego mleka 1 szt.
2. Analizator jakości mikrobiolo…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatury naukowo-badawczejZadanie nr 11. Analizator podstawowego składu chemicznego mleka 1 szt.2. Analizator jakości mikrobiologicznej i cytologicznej mleka 1 szt.3. Aparat do wykonywania posiewów spiralnych 1 szt.4. Urządzenie do dynamicznych testów systemów udojowych z pakietem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.sggw.edu.pl_1704267780592
LINK do SIWZ http://bip.sggw.edu.pl/zamowienie-publiczne/zapytanie-ofertowe-analizator-podstawowego-skladu-chemicznego-mleka-1-szt-analizator-jakosci-mikrobiologicznej-i-cytologicznej-mleka-1-szt-aparat-do-wykonywania-posiewow-spiralnych-1-szt-urzadzeni/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 166

2024-01-05

Sposób składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, NOWOURSYNOWSKA 166, 02-787 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące
wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza netto
130000 PLN i jest kwotą mniejszą od wartości określonej zgodnie z art. 3 ust 2, ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:
1. Zamawiający:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, pok. 1043, 02-786 Warszawa
NIP 525 000 74 25 oraz REGON 000001784
2. Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury naukowo-badawczej zgodnie z poniższą
specyfikacją:
Zadanie nr 1
1. Analizator podstawowego składu chemicznego mleka 1 szt.
Opis minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego:
Wydajność: 30 -50 próbek/godzinę
Badane produkty: mleko surowe (krów, kóz, owiec, bawołów), mleko pasteryzowane,
śmietanka, serwatka
Przystawka ze specjalną wagą do badania produktów mleczarskich
Rodzaj próbki: świeża lub konserwowana
Podstawowy wymagany zakres badanych parametrów w mleku surowym: tłuszcz, białko (
w tym ogólne i właściwe), laktoza, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa, woda,
mocznik, kwasowość ogólna,kazeina,gęstość, profile kwasów tłuszczowych ( nasyconych,
nienasyconych, jedno-nienasyconych, wielo-nienasyconych, C16:0, C18:0, C18:1), kwasy
omega 3,6, ciała ketonowe-kalibracja na BHB krwi, laktoferyna, glukoza, galaktoza
Możliwość archiwizacji wyników oraz pełnego dostępu do bazy spektrów absorpcji
podczerwieni wszystkich badanych próbek, w celu tworzenia nowych aplikacji i
prowadzenia prac naukowo-badawczych
Możliwość samodzielnego opracowywania i dodawania nowych aplikacji w konsultacji z
dostawcą
Bezodczynnikowa standaryzacja celi pomiarowej pozwalająca na ograniczenie konieczności
sprawdzania kalibracji i zwiększenie stabilności urządzenia
Funkcja pozwalająca na wykrycie anomalii w mleku
Zgodność z wymogami norm: ISO 9622/IDF 141 C: 2000, ISO13528A, ISO15885 oraz
wymogami właściwych standardów ICAR
Program operacyjny (kontrola nad aparatem, archiwizowanie i transfer wyników, tworzenie
i wydruk statystyk) zapewniający pełny dostęp do spektrów.
Funkcja diagnostyki on-line, pozwalająca na kontrolę funkcjonowania urządzenia poprzez
łącze internetowe z dowolnego miejsca.
Możliwość przenoszenia danych siecią wewnętrzną w formacie zgodnym z
oprogramowaniem stosowanym w laboratorium (*.csv, *txt, *jdf…).
Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy, klawiaturę i mysz
Funkcja automatycznego mycia i zerowania
Możliwość analizy zimnych próbek-zintegrowany podgrzewacz
Automatyczne czyszczenie układu pomiarowego i jego zerowanie
Objętość pobieranej próbki: mniej niż 18 ml
Dokładność: (Cv): < 0,5%
Powtarzalność: (Cv): < 1%
Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: <1000 VA
Wymiary maksymalne 65cm x 70 cm x 45 cm (dł. x szer. x wys.)
Zestaw startowy odczynników na co najmniej 10 tysięcy prób
2. Analizator jakości mikrobiologicznej i cytologicznej mleka 1 szt.
Opis minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego:
Zasada pomiaru: Cytometria przepływowa
Badane parametry: Indywidualne komórki bakterii, komórki somatyczne
Wydajność: 50 próbek/godz. komórek bakterii
50 próbek/godz. komorek somatycznych
25 próbek/godz. komórki somatyczne plus bakterie
Zakres pomiarowy: 2000 do 10+mln bakterii/ml
0-10 mln komórek somatycznych/ml
Dokładność: Sy,x <0,30 (log)
Powtarzalność: SR < 0,06 (log)
Przenoszenie: < 1%
Zasilanie: 220 V AC
Wymiary: max: 70 x 45 x 60 cm
Ciężar: max 55 kg
Objętość próbki: Ok. 8 ml
Temperatura próbki: Ok. 40stopn.C
Rodzaj próbki: Mleko o typowym składzie (krowie, kozie, owcze, bawole)
Źródło światła: laser jonowy,
Rozwiązania techniczne: sonda ultradźwiękowa, diagnostyka internetowa,-automatyczne
dozowanie odczynników, standaryzacja i sprawdzania aparatu on-line w wybranym przez
użytkownika momencie
Aparat wyposażony w komputer z ekranem dotykowym, klawiaturę i mysz
3. Aparat do wykonywania posiewów spiralnych 1 szt.
Opis minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego:
Aparat do sterylnego wykonywania posiewów
Pakiet posiewu
Strzykawka o dużej pojemności zapewniająca dużą liczbę posiewanych płytek, liniowy
profil posiewu i szeroki zakres logarytmicznych profili posiewu. Obejmujący następujące
możliwości: 10, 200μl Log i 50, 100, 200, 500, 1000μl Lin
– zapis daty, czasu, użytkownika, płytki id, sposobu posiewu, daty kalibracji, objętości
posiewu, ustawień posiewu
– Zapis danych przez USB, format pozwalający na bezpośredni zapis do Excel
– Ethernet złącze do przesyłu danych/ pomocy serwisowej
Wbudowany ekran dotykowy
Oświetlony, zadaszony obszar roboczy.
Autoklawowalna stacja mycia pipety
Wbudowane źródło podciśnienia
Możliwość poboru próbki z dowolnego pojemnika
Min 2 litrowe zbiorniki na płyny robocze i ściek
4. Urządzenie do dynamicznych testów systemów udojowych z pakietem
szkoleniowym 1 szt.
Opis minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego:
Urządzenie:
– czas pracy na jednym ładowaniu baterii-do 16 h
– pełne oprogramowanie do analizy na komputer PC z licencją na jednego użytkownika
Aplikacja mobilna kompatybilna z systemami iOS i Android
Dokładność pomiarów +/- 0,1 kPa
Mocne i w pełni wodoodporne-IP67
Waga nie więcej niż 78g
Czytelny wskaźnik poziomu naładowania baterii-min 5 diod
Zaczep do kubka umożliwiający szybki i łatwy montaż
Łatwy dostęp do danych
Możliwość wykonywania następujących testów: testy dynamiczne (test w trakcie doju, test
rutyny doju), testy statyczne-ISO6690 (testy pulsatorów, test wydajności pompy), test
restrykcji systemu udojowego, test systemu myjącego, test wydajności doju.
3. Termin realizacji zamówienia-do 60 dni od daty zawarcia umowy.
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
Cena 100 %
W zakresie kryterium Cena ocena nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert / cena brutto w ofercie badanej x 100 x 100%.
5. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem), na
maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez
osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie
należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na aparaturę badawczą zadanie 1.
2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inne dokumenty upoważniające do złożenia
oferty w imieniu wykonawcy i jego reprezentowania, chyba że wynikają one z
ogólnodostępnych baz danych np. KRS/CEIDG.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
5) Ostateczna cena oferty winna być podana w PLN w kwocie brutto, zaokrąglonej do dwóch
miejsc po przecinku. Dodatkowo powinna zostać przedstawiona cena netto oraz wartość
podatku VAT.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert (wraz z tym dniem).
6. Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok. 1043 lub pocztą lub pocztą elektroniczną
na adres marta_paczuska@sggw.edu.pl
7. Ofertę złożyć należy do dnia 05.01.2024 r. godz. 12.00
8. Sposób dokonywania oceny ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień
dotyczących ich treści. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
2) Zamawiający poprawi w ofertach:
– oczywiste omyłki pisarskie,
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
– inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania i jego
załącznikami, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3) Zamawiający informuje, że w przypadku, jeżeli cena oferty będzie rażąco niska tzn. nierealna w
odniesieniu do cen rynkowych lub budząca wątpliwości co do możliwości wykonania za nią
całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zostanie wezwany do udzielenia wyjaśnień
dotyczących ceny oferty. Brak ich złożenia lub brak uzasadnienia jej wysokości popartej
dowodami (np. szczegółowa kalkulacja) spowoduje, że oferta nie będzie podlegała ocenie i
zostanie odrzucona. Zamawiający odrzuci ofertę oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający może także unieważnić postępowanie w sytuacji gdy cena oferty przekroczy kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij