DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
90-570 ŁÓDŹ
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 19/27
Tel. 42 307 09 01
E-mail info@lit.lukasiewicz.gov.pl
WWW lit.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/33/20234.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej w ramach projektu “Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” (w częściach nr 1 – 5) oraz dostawę liofilizatora laboratoryjnego.4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części i obejmuje dostawę:4.2.1. Część nr 1 – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi4.2.2. Część nr 2 – Moduł obrazowania i analizy komórek4.2.3. Część nr 3 – Czytnik spektrofotometryczny płytkowy W-VIS4.2.4. Część nr 4 – Inkubator z atmosferą Co2 oraz pełną szybą wewnętrzną do hodowli komórkowych4.2.5. Część nr 5 – Urządzenia pomiarowe4.2.6. Część nr 6 – Liofilizator laboratoryjny4.3. Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi Część nr 1 Część nr 1 – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego. Moduł obrazowania i analizy komórek Część nr 2 Część nr 2 – Moduł obrazowania i analizy komórek. Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego. Czytnik spektrofotometryczny płytkowy W-VIS Część nr 3 Część nr 3 – Czytnik spektrofotometryczny płytkowy W-VIS Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego. Inkubator z atmosferą Co2 oraz pełną szybą wewnętrzną do hodowli komórkowych Część nr 4 Część nr 4 – Inkubator z atmosferą Co2 oraz pełną szybą wewnętrzną do hodowli komórkowych Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego. Urządzenia pomiarowe Część nr 5 Część nr 5 – Urządzenia pomiarowe. Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego. Liofilizator laboratoryjny Część nr 6 Część nr 6 – Liofilizator laboratoryjny Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1697100136692
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/830717
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Termin wykonania zamówienia w częściach nr 1 – 5 Zamawiający określa na 30 dni od daty zawarcia umowy.Termin wykonania zamówienia w części nr 6 Zamawiający określa na 70 dni od daty zawarcia umowy.Płatność w terminie 30 dni od daty zrealizowanej dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony umowy.III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny 7272857474 ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 Łódź 90-570 Jarosław Lizińczyk +48 426163103 zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl www.lit.lukasiewicz.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 30
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
90-570 ŁÓDŹ
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 19/27

2023-11-06

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lit Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 03/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 196-615147
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 7272857474
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Lizińczyk
E-mail:
zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 426163103
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.lit.lukasiewicz.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lit
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: art. 4 ust. 1 pkt 3)

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność badawczo-naukowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ
Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/33/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej w ramach projektu “Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” (w częściach nr 1 – 5) oraz dostawę liofilizatora laboratoryjnego.
4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części i obejmuje dostawę:
4.2.1. Część nr 1 – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi
4.2.2. Część nr 2 – Moduł obrazowania i analizy komórek
4.2.3. Część nr 3 – Czytnik spektrofotometryczny płytkowy W-VIS
4.2.4. Część nr 4 – Inkubator z atmosferą Co2 oraz pełną szybą wewnętrzną do hodowli komórkowych
4.2.5. Część nr 5 – Urządzenia pomiarowe
4.2.6. Część nr 6 – Liofilizator laboratoryjny
4.3. Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 456 510.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 1 – Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 117 330.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
“Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia NIE zostaną mu przyznane zgodnie z art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Moduł obrazowania i analizy komórek
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 2 – Moduł obrazowania i analizy komórek.
Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 730.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
“Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia NIE zostaną mu przyznane zgodnie z art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Czytnik spektrofotometryczny płytkowy W-VIS
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 3 – Czytnik spektrofotometryczny płytkowy W-VIS
Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 633.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
“Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia NIE zostaną mu przyznane zgodnie z art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Inkubator z atmosferą Co2 oraz pełną szybą wewnętrzną do hodowli komórkowych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 4 – Inkubator z atmosferą Co2 oraz pełną szybą wewnętrzną do hodowli komórkowych
Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 51 667.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
“Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia NIE zostaną mu przyznane zgodnie z art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenia pomiarowe
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 5 – Urządzenia pomiarowe.
Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 900.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
“Projekt NerveRepack jest współfinansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych i jego członków i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia NIE zostaną mu przyznane zgodnie z art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Liofilizator laboratoryjny
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 6 – Liofilizator laboratoryjny
Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 161 250.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia NIE zostaną mu przyznane zgodnie z art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin wykonania zamówienia w częściach nr 1 – 5 Zamawiający określa na 30 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania zamówienia w części nr 6 Zamawiający określa na 70 dni od daty zawarcia umowy.
Płatność w terminie 30 dni od daty zrealizowanej dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2023
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.11.2023 r. o godz. 10:00 za pomocą Platformy –
https://platformazakupowa.pl/pn/lit

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający NIE żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający NIE wymaga złożenia (przed zawarciem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów z określonym procentowym znaczeniem:
Część nr 1 – 6
1. Cena oferty brutto 60 % (waga 0,60)
2. Wydłużenie okresu gwarancji 40 % (waga 0,40)
4. Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych określa pkt 10 SWZ.
5. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych określa pkt 4a SWZ.
6. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowana się z Wykonawcami zawiera pkt 11 SWZ.
7. Forma składanych dokumentów określa pkt 13 SWZ.
8. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz dokumentów wymaganych w treści SWZ określa pkt 14.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX Ustawy.
Odwołanie przysługuje na:
a) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia , jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2. i 23.4. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Pisma w postepowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo
w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij