DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ II

Dane organizatora UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI W ZIELONEJ GÓRZE
65-417 ZIELONA GÓRA
LICEALNA 9
Tel. 68 328 20 00
Fax. 68 327 07 35
E-mail rektorat@uz.zgora.pl
WWW www.uz.zgora.pl/
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ II

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ II Numer referencyjny: RA-ZP.2610.57.2022Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego – Sfera integracyjna do spektrofluorymetruUniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, POLSKA
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=adm.uz.zgora.pl_1666619554418
LINK do SIWZ http://www.adm.uz.zgora.pl/przetarg/1581/
CPV 38.43.20.00, 38.54.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Określone zostały w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy. Szczegółowe informacje w dokumentach zamówienia pod adresem (http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/1/)
Wadium 1200.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Zielonogórski REGON 977924147 Licealna 9 Zielona Góra 65-417 Katarzyna Ostrycharczyk bzp@uz.zgora.pl www.uz.zgora.pl www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 90
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI W ZIELONEJ GÓRZE
65-417 ZIELONA GÓRA
LICEALNA 9

2022-11-25

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/1/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 205-583842
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Zielonogórski
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 977924147
Adres pocztowy: Licealna 9
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-417
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ostrycharczyk
E-mail:
bzp@uz.zgora.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uz.zgora.pl
Adres profilu nabywcy:
www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/1/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ II
Numer referencyjny: RA-ZP.2610.57.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38432000 Aparatura do analizowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego – Sfera integracyjna do spektrofluorymetru

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, POLSKA

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania: w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone zostały w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy. Szczegółowe informacje w dokumentach zamówienia pod adresem (
http://www.adm.uz.zgora.pl/
przetargi/1/)

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytet Zielonogórski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. prof. Z. Szafrana 21, pok. 102, 65-516 Zielona Góra, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Podstawy wykluczenia z postępowania: 1)art.108 ust.1 Ustawy; 2)art.7 ustawy z dnia 13.04.2022 r.-Dz.U.z 2022r.poz.835; 3)art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014. 2.Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: JEDZ. 3.Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: JEDZ, informacja z KRK, oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej, „Oświadczenie o aktualności informacji”. 4. Jeśli w ofercie Wykonawcy będą znajdowały się dokumenty zawierające wartości przedstawione w walutach obcych podczas oceny TAKich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP NIE opublikuje tabel kursów średnich walut obcych, to Zamawiający będzie przeliczał przedstawione przez Wykonawców wartości w walutach obcych według średniego kursu NBP danej waluty z dnia pierwszej publikacji tabel kursów średnich walut obcych, jaka nastąpi po dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 5. Zamawiający przewiduje zmiany do umowy–szczegóły w zał.nr 3 do SWZ. 6. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz „OFERTA” – załącznik nr 2 do SWZ; 2) wypełniony Formularz Cenowo-Techniczny – załącznik nr 1 do SWZ; 3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 1) i pkt 3 ppkt 1) SWZ (JEDZ) – załącznik nr 4 lub 5 do SWZ; 4) dokument, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 19 SWZ – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; powyższe dotyczy również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy NIEbędącego podmiotem udostępniającym zasoby; 5) wymagane przez Zamawiającego w Rozdziale XII pkt.2 SWZ Przedmiotowe Środki dowodowe – jeśli dotyczy; 6) dowód wniesienia wadium – jeśli dotyczy; 7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ (jeśli dotyczy); 8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ (jeśli dotyczy); 9) jeżeli prawo do podpisania oferty NIE wynika z innych dokumentów, żądanych przez Zamawiającego, Wykonawca musi dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie, 10) jeśli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że jakieś informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu NIEuczciwej konkurencji, do oferty musi dołączyć wypełniony Formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa” –załącznik nr 7 do SWZ i musi dołączyć załączniki konieczne dla wykazania zasadności zastrzeżenia. 7. Zamawiający NIE przewiduje możliwości zastosowania w przedmiotowym postępowaniu procedury określonej w art.139 ust.1 Ustawy 8. Kryteria oceny oferty:Cena -100% 9. Wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium. 10. Ofertę składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej. 11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane (art. 257). 12 Szczegóły dotyczące ww.informacji znajdują się w dokumentach zamówienia pod adresem: http://
www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/1/
.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
205
2022
Następna aktualizacja:
25/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij