Dostawa aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiającą analizę długości fragmentów DNA dla Centrum N…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiającą analizę długości fragmentów DNA dla Centrum Nauk Sądowych UW
Specyfikacja https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39945
Wymagany termin realizacji zamówienia 35 dni od daty wysłania zlecenia dostawy
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2023-01-12

Sposób składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA Godzina: 11:55
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zapytanie ofertowe
Dostawa aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiającą analizę długości fragmentów DNA dla Centrum Nauk Sądowych UW
§ 1
Zamawiający
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
§ 2
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów
DNA metodą kapilarną umożliwiającą analizę długości fragmentów DNA dla Centrum Nauk
Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego w skład którego wchodzi:
1) Aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną
umożliwiającą analizę długości fragmentów DNA (dokładność odczytu przy analizie
fragmentów 99.9%)
2) Aparat powystawowy nie starszy niż 2019 r.
3) Analizator musi posiadać deklarację zgodności CE
4) Minimum 8 kapilar
5) Możliwość rozbudowy aparatu do większej liczby kapilar, w celu zagwarantowania
większej przepustowości aparatu
6) Możliwość równoczesnej detekcji co najmniej 6 różnych sygnałów fluorescencji w jednej
kapilarze
7) System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera oraz filtrów wirtualnych
8) Automatyczny podajnik próbek na 96 próbek
9) Możliwość pobierania próbek do analizy fragmentów DNA umieszczonych w jednej płytce
10) Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki
11) Możliwość stosowania kapilar o minimum dwóch długościach
12) Możliwość stosowania polimeru uniwersalnego do analizy fragmentów DNA
13) Możliwość stosowania różnych zestawów do analizy długości fragmentów DNA (w tym
zestawów innego producenta, niż producenta oferowanego urządzenia)
14) Potwierdzenie walidacji systemu do analiz w genetyce sądowej zgodnie z zaleceniami
DAB/SWGDAM
15) Integralną częścią urządzenia są 2 komputery
a) Pierwszy komputer z oddzielnym oprogramowaniem koniecznym do sterowania
urządzeniem oraz kolekcji danych (oprogramowanie z możliwością upgrade ów) bez
konieczności odnawiania licencji
b) jeden komputer stacjonarny z pełnym oprogramowaniem dedykowanym do analizy
fragmentów DNA do identyfikacji osobniczej ludzi na podstawie analizy polimorficznych
markerów mikrosatelitarnych (STR)-Zamawiający wymaga wersji oprogramowania 1.5
16) Urządzenie posiada walidację do pracy w genetyce sądowej
17) Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski
18) Co najmniej 12 miesięczny termin gwarancji
a) Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania aparatu.
b) czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii-max. 72 godziny. Wykonawca usunie
usterki niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia o
wystąpieniu usterki
19) Wykonawca dostarczy razem z zestawem kompletną dokumentację techniczną oraz
instrukcję użytkowania w języku polskim lub angielskim
20) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie zobowiązany jest do
dostarczenia oraz wniesienia i uruchomienia Aparatury w miejscu wskazanym przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
§ 3
Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia:
35 dni od daty wysłania zlecenia dostawy
2. W ofercie wykonawca nie może zaproponować innego terminu wykonania. Oferty
proponujące inny termin wykonania zostaną odrzucone.
§ 4
Płatność
30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§ 5
Kryterium wyboru ofert oraz ich znaczenie
Cena-100% (C-1,00)
§ 6
Gwarancja
Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.
§ 7
Podstawy wykluczenia z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 r.).
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy o
szczególnych rozwiązaniach.
§ 8
Składanie ofert
1. Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy składać nie później niż do dnia 12.01.2023 r. do godziny 11.55 w postaci
elektronicznej, na adres: a.kotus@uw.edu.pl.
§ 9
Wykaz dokumentów jakie muszą zostać dołączone do oferty wykonawcy
1. Numer organizacji /wpisu/ właściwego rejestru.
§ 10
Unieważnienie postępowania
1. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie, bez podania przyczyn.
1.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia-w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty-w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij