Dostawa analizatora siarkowodoru

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 1
Tel. 22 552 62 30
E-mail chemia@chem.uw.edu.pl
WWW www.chem.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa analizatora siarkowodoru o zakresie stężeń 3pbb do 10 ppm

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa analizatora siarkowodoru o zakresie stężeń 3pbb do 10 ppm
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=uwedupl.bip.gov.pl_1683208087468
LINK do SIWZ http://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/41375
CPV 38.43.11.00
Osoba do kontaktu Joanna Fidor, tel: (22) tel. 22 5526240, e-mail: i.fidor@chem.uw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 1

2023-05-15

Sposób składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII, LUDWIKA PASTEURA 1, 02-093 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Numer sprawy: 120/Z-004/2023
UNIWERSYTET
WARSZAWSKI
Wydział Chemii
ItWCh
\ W r d z i a 1 Chemii….
Warszawa,
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Nr 120/Z-004/2023
Dostawa analizatora siarkowodoru o zakresie stężeń 3pbb do 10 ppm
Postępowanie prowadzone w trybie procedury otwartej, zgodnie z§ 7 Regulaminu w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, o wartości niższej niż 130000 złotych oraz, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Monitor UW z 2020 r., poz. 519], stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane.
Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Fidor, tel: (22) tel. 22 5526240, e-mail: i.fidor@chem.uw.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
ROZDZIAŁ I – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa analizatora siarkowodoru o zakresie stężeń 3pbb do 10 ppm.
2. Kod CPV: 38431100-6 – Aparatura do wykrywania gazów
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Formularz wymagań technicznych). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostawy przedmiotu zamówienia do Wydziału Chemii, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa
2) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.
6. Wykonawca przed terminem składania oferty może przesłać pytania na adres e-mail: dzp@chem.uw.edu.pl. Zamawiający odpowie na pytania jeżeli uzna że pytania są istotne dla postępowania.
ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: 22 55 26211 (dziekanat), 22 55 26230 (administracja)
e-mail: dziekan@chem uw edu.pl. chemia@chem uw edu pl, www chem uw edu.pl
ROZDZIAŁ II – MIEISCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Miejsce dostawy: ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa.
2. Termin realizacji: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
W ofercie wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy. Oferty proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone.
ROZDZIAŁ III – GWARANCIA
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot dostawy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022r,) zwanej dalej: Ustawą o szczególnych rozwiązaniach. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
ROZDZIAŁ V- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta powinna być napisana na komputerze lub/i ręcznie w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a upoważnienie do podpisania oferty (jeśli jest wymagane) winno być dołączone do oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Ze względu na obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aktualnie obowiązującej wersji – Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.
8. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: 120/Z-004/2023.
9. W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10. OFERTA zawierać będzie:
a. Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – podpisany przez Wykonawcę
b. Formularz wymagań technicznych stanowiący Załącznik nr 2 – podpisany przez Wykonawcę 2
2 S l r o n ■1
c. kopie dokumentów rejestracyjnych firmy – podpisany przez Wykonawcę.
ROZDZIAŁ VI – TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia J5.:.Q5.^Q&do godz. 12.00
2. Oferty należy składać w wersji elektronicznej przesłanej pocztą e-mailową w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres: dzp@chem.uw.edu.pl. W tytule prosimy podać: Oferta dot. postępowania Nr sprawy: 120/Z-004/2023.
Zamawiający może żądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia podpisania umowy.
3. Oferty złożone po terminie do składania ofert będą zwrócone Wykonawcy.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a. Wycofania oferty na podstawie złożonego pisemnego powiadomienia drogą opisaną jak w przypadku składania ofert,
b. Zmienić ofertę, przy czym powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi być złożone wg. takich samych zasad jak składana oferta, w szczególności oznakowane numerem sprawy.
ROZDZIAŁ VII – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca winien wypełnić druk Formularza Ofertowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, podając cenę netto zawierającą wszystkie składniki kosztów bez podatku VAT, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.
2. W przypadku, gdy elementy wyposażenia urządzenia wyszczególnionego w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik 2) lub inne dostawy lub usługi niezbędne do realizacji zamówienia będą objęte różnymi stawkami podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tych formularzy przez Wykonawcę, poprzez wyszczególnienie pozycji, o różnych stawkach podatku VAT.
3. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązanyjest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów Ogłoszenia i wzoru umowy.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury w sytuacji gdy Wykonawca ma miejsce i siedzibę poza terytorium RP, i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54 poz. 535 ze zm.j, obowiązek podatkowy powstanie u Zamawiającego, podatek ten poniesie i rozliczy zamawiający.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 5 Zamawiający dokona stosownych zmian we wzorze umowy na podstawie otrzymanego od Wykonawcy oświadczenia.
6. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z cenami podanymi w innej walucie niż PLN (waluty określone w średnim kursie NBP), z zastrzeżeniem, że na potrzeby porównania ofert, cena oferty podana w walucie obcej zostanie przeliczona na Złote Polskie (PLN) według Tabeli Kursów Średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP) (dostępne na oficjalnej stronie internetowej NBP: http://www.nbp.pl/) z dnia otwarcia ofert. Dla uniknięcia nieporozumień, ceny ofert w PLN będą użyte jedynie do porównania ofert oraz przyznania ofercie punktów, podczas gdy wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonane w zależności od waluty, w której złożono najkorzystniejszą ofertę.
3 i S t r o n a
7. W cenie oferty należy podać cenę netto i cenę brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
8. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać w określonym terminie od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub nie jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.
12. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia do składania ofert, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
ROZDZIAŁ VIII – KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert:
Cena -100%,
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg wzoru:
Cmin
Kc=…..xl00%xl00
Co
K c – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Cena
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
Co – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
ROZDZIAŁ IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
ROZDZIAŁ X- WYBÓR WYKONAWCY
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej ogłoszeniu. O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.
4 S t r o n a
2. Zamawiający zamieści również ogłoszenie o wyniku postępowania na stronie https://uwedupl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wykonania zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
ROZDZIAŁ XI – INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB FIZYCZNYCH, UIAWNIONYCH W SPOSÓB BEZPOŚREDNI W ZWIĄZKU PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE NINIEISZEGO ZAMÓWIENIA MIEISCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
■ inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl, teł.: 22 55 22 042
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem nr 120/Z-004/2023.
■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy.
■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
■ nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5 5 t r o u a
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
ROZDZIAŁ XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej, najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji zamówienia lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.j i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.-Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Załączniki stanowiące integralną część Ogłoszenia:
– Załącznik 1 – Formularz ofertowy
– Załącznik 2 – Formularz wymagań technicznych
– Załącznik 3 – Wzór umowy
Zaproszenie sporządził: Joanna Fidor
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij