Dostawa analizatora gazów CO2 i H2O

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa analizatora gazów CO2 i H2O,…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa analizatora gazów CO2 i H2O,
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=puls.edu.pl_1652341450848
LINK do SIWZ http://puls.edu.pl/zp/dostawa-analizatora-gaz-w-co2-i-h2o
Osoba do kontaktu Zapytania o wyjaśnienie treści Ogólnych Warunków Zamówienia należy przekazać do dnia 17.05.2022 r. pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 14 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2022-05-24

Sposób składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cenach:100
cena:100
Cena 100:100.0
Uwagi Który szczegółowo opisano w Załączniku nr 2 do OWZ.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca wykona zamówienie w terminie: do 14 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.
2) Zaoferowanie terminu dłuższego niż termin wskazany w pkt. 1 będzie traktowane jako niezgodność oferty z zapisami OWZ i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
IV. OKRES GWARANCJI:
1) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego.
2) Oferta wykonawcy musi spełniać warunki gwarancji i serwisu wynikające z projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5).
V. TERMIN PŁATNOŚCI:
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przekazanej wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe pozwalające na należyte wykonanie zamówienia.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał dostaw wraz z podaniem przedmiotu dostaw, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Wykonawca musi wykazać się: minimum 1 dostawą analizatora gazów CO2 i H2O o wartości minimum 50 000 zł brutto.
Na potwierdzenie należy załączyć dowody określające, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana. Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ RAZEM Z OFERTĄ WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Formularz oferty – załącznik nr 1
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
4) Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 3, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wraz z dowodami ich wykonania
5) Jeżeli dotyczy:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania wykonawcy) – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny wykonawcy
b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6) W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do OWZ).
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu oraz ofertę, która nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia wskazanych w Załączniku nr 2. Ważność oferty będzie oceniana na podstawie dokumentów przedstawionych w ofercie. W przypadku jakichkolwiek braków Zamawiający wystąpi tylko raz o ich uzupełnienie lub w razie wątpliwości o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni, brakujących dokumentów lub uzupełni z błędami oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium: Waga:
NR
1 Cena 100%
a) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium ceny, przyjmując zasadę, że 1%=1 pkt.
b) Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
c) Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. Przydzielając punkty Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 100 pkt. Każda kolejna oferta z ceną wyższą otrzyma 1 pkt mniej.
d) Zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
e) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia podana w Formularzu oferty (Załącznik nr 1)
2) W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3) Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Cenę brutto oferty oblicza się poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT.
5) W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w OWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę, transport i ubezpieczenie przedmiotu Umowy, a także wniesienie, uruchomienie i szkolenie.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OWZ.
2) Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Dopuszcza się, w celu potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych, o których mowa w Załączniku nr 2, dołączenia karty katalogowej producenta lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanych parametrów technicznych w języku angielskim lub w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
4) Ofertę należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z Formularzem ofertowymi, stanowiącym załącznik nr 1 do OWZ i złożyć wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami:
a) w terminie do dnia: 24.05.2022 roku do godz. 10.00.
b) w przypadku sporządzenia oferty w postaci papierowej, należy przekazać listownie lub osobiście na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Dział Zamówień Publicznych, IV piętro, pokój 407 z dopiskiem Oferta na dostawę analizatora gazów CO2 i H2O.
c) w przypadku sporządzenia oferty w postaci elektronicznej, należy przesłać ofertę na adres email:magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.plpodając w tytule wiadomości: Oferta na dostawę analizatora gazów CO2 i H2O. Wymaga się, aby oferta była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania woli w imieniu Wykonawcy.
5) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
6) Zapytania o wyjaśnienie treści Ogólnych Warunków Zamówienia należy przekazać do dnia 17.05.2022 r. pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij