Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7
Tel. 52 374 94 44
Fax. 52 374 93 27
E-mail biuro.kanclerza@utp.edu.pl
WWW www.utp.edu.pl/pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Dostawa akcesoriów laboratoryjnych…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.pbs.edu.pl_1653647977850
LINK do SIWZ http://bip.pbs.edu.pl/artykul/166/1004/dostawa-akcesoriow-laboratoryjnych
CPV 38.43.70.00
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu tel. 52 374 92 63, 52 374 92 61, w godz. 8.30-14:00
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7

2022-06-06

Sposób składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7, 85-796 BYDGOSZCZ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
Nr postępowania: AZZP.243.055.2022
Zamawiający:
Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Bydgoszcz, dnia 26.05.2022 r.
Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO ) informujemy, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych ( ADO ) jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-mail a: iod@pbs.edu.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr AZZP.243.055.2022 prowadzonym w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
I. ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
telefon: 52-374-92-63
strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): bip.pbs.edu.pl
NIP 554-031-31-07
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych-zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Bydgoskiej tj. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych.
2. Na potrzeby niniejszego Zaproszenia do składania ofert akcesoriów laboratoryjnych określa się także zamiennie jako Akcesoria.
3. Dostawa obejmuje:
• dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;
• wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę;
• przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy;
• protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.
4. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
5. Miejsce dostawy:
Politechnika Bydgoska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
CPV: 38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne
7. Informacje dodatkowe:
a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
b. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy
c. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia do 30 dni od dnia zawarcia umowy
V. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu każdorazowego zamówienia.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment) w sytuacji, gdy taki mechanizm będzie miał zastosowanie.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) jeżeli, w przypadkach, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę
1) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej-Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej-Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;
5) nie podlegają wykluczeniu w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Brak podstaw do wykluczenia Zamawiający oceni na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia-załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert).
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH), POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA,
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do Zaproszenia do składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia-załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert) składa każdy z Wykonawców (odrębnie) wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w wyznaczonym terminie, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej ocenioną, do złożenia, wskazania dostępności w formie elektronicznej w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiającego wraz z podaniem numeru postępowania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
a. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Jeżeli dotyczy:
b. oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom
5. WYKONAWCA ZAGRANICZNY.. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
b. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lit. a, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. Rozdziale VI pkt 1 i 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy;
6. Jeżeli Zamawiający może uzyskać oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, dane umożliwiające dostęp do tych środków i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia tych dokumentów, o ile Zamawiający nie poweźmie wątpliwości co do ich aktualności. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego dokumenty nie są w języku polskim Wykonawca zobowiązany jest złożyć ich tłumaczenie.
VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM ORAZ POLEGAJACYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienie i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (o ile są znani) oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
3. Zamawiający żąda wykazania, że nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy do wykluczenia z postępowania, poprzez złożenie stosownego oświadczenia tego podwykonawcy (wzór załączniku
nr 2). Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
4. Zamawiający nie będzie weryfikował podwykonawców pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia
5. W przypadku braku informacji o podwykonawcach Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
6. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (NP. SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJA)
1. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI pkt 1-2. W związku z powyższym każdy z Wykonawców (odrębnie) składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia-załącznik nr 2).
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 4
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (o ile nie jest wymagana forma pisemna), każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym pismem.
3. Forma pisemna zastrzeżona dla: oferty wraz z załącznikami, pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale VIII (również w przypadku ich złożenia na wezwanie).
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:
a. na adres:
Politechnika Bydgoska
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Kancelaria Główna
bud. A, pokój 001 (parter)
UWAGA!
Kancelaria Główna jest czynna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 9.00-13:00.
b ) na adres e-mail: agata.juskowiak@pbs.edu.pl
5. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Osobami upoważnionymi
do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą przetargową są pracownicy Działu Zakupów i Zamówień Publicznych, dostępni pod numerem tel. 52 374 92 63, 52 374 92 61, w godz. 8.30-14:00
XI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia.
2. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazane zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie oraz zostanie opublikowane na stronie podmiotowej BIP.
5. Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści niniejszego zaproszenia. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie, oraz zostanie opublikowane na stronie podmiotowej BIP.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszego zaproszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano niniejsze zaproszenie oraz opublikuje tę informację na stronie podmiotowej BIP.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia.
8. Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert a kończy z dniem 05.07.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie odrzucona.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski, chyba że, w odniesieniu do konkretnego dokumentu wyraźnie określono inaczej.
3. Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.
4. Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert (formularz oferty).
5. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
6. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz klauzula za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na pierwszej stronie wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
7. Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zaleca, aby:
a. każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę;
b. wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane;
9. Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, musi jednak wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane oraz opisane:
11.
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
………………..………………….
(pieczęć lub czytelne wypełnienie)
Adresat:
Politechnika Bydgoska
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz,
Kancelaria Główna
bud. A (2.1), pokój 001 (parter)
Oferta na postępowanie pn.
Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
(AZZP.243.055.2022)
NIE OTWIERAĆ PRZED 06.06.2022 roku, godz. 10.20
12. Na ofertę składają się:
a. wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);
b. wypełnione oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2);
c. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału Zaproszenia do składania ofert, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY.
15. Koperty opatrzone dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.
16. Koperty opatrzone dopiskiem WYCOFANIE OFERTY zostaną otwarte w pierwszej kolejności.
Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.
XV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej:
Politechnika Bydgoska
al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz,
Kancelaria Główna
bud. A (2.1), pokój 001 (parter)
lub przesłać na powyższy adres.
2. Termin składania ofert: do 06.06.2022 r., do godz. 10.00.
Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 9.00 – 13.00.
3. Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.
XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 06.06.2022 r., o godz. 10.20
Politechnika Bydgoska
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych,
Regionalne Centrum Innowacyjności pokój nr B3
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
4. Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz ewentualnie inne podatki, jeżeli odpowiednie przepisy tego wymagają.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Zasada zaokrąglania-końcówkę poniżej 5 należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830).
3. Ceny jednostkowe brutto wskazane w Szczegółowym Formularzu Cenowym pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.
4. Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać wszystkie dodatkowe obciążenia, w tym podatek od czynności cywilno-prawnych, zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które w wyniku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany odprowadzić. Tym samym taki wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie swojej należności o zaliczki i składki, które Zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio takiemu wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.
5. Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca ma obowiązek poinformować czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Zamawiający w celu oceny (porównania) takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W powyższym przypadku Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest zamieścić odpowiednią adnotacje np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
cena-waga 100%
2. Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
Pc =——————————-x 100
cena badanej oferty
UWAGA! Cena musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. poprzednim, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
XIX. WYBÓR OFERTY; INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert podane w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie zawarcia umowy.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze Zaproszenie do składania ofert
4. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane za pomoc Platformy, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 2 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przekazane pisemnie-termin ten wynosi 4 dni.
5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia) umowy regulującej współpracę Wykonawców.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisze pełnomocnik;
b. informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy;
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I JEJ ZMIANY
1. Wzór umowy
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenie do składania ofert. Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
2. Podwykonawstwo oraz zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podwykonawstwa
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.
Zamawiający może dopuścić zmianę podwykonawcy i/lub zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia itp.
3. Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
a. zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału Zaproszenie do składania ofert;
b. zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału Zaproszenie do składania ofert;
Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej.
XXI. UNIEWAŻNIENIE
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
XXII. POINFORMOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO O DOKONANIU LUB ZANIECHANIU DOKONANIA PRZEZ NIEGO CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z treścią zaproszenia do składania ofert czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie zaproszenia do składania ofert. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w zaproszeniu do składania ofert. Ww. informację Wykonawca może wnieść do Rektora Politechniki Bydgoskiej w terminie dwóch dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
Załączniki:
1. Formularz oferty-załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania-załącznik nr 2;
3. Wzór umowy-załącznik nr 3
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij